لمحمدی: رسپولیس رای رمانی ا س نمید

[ad_1]

یحیی گلمحمدی بعد از دیدار پرسپولیسی گلمحمدی که با برتری یک بر صفر تیمش همراه بود، گفت: بازی رایم و به کادر فنی قطعات رمز میگویم، چون تیمی ساخته شده که فنی و تاکتیکی بازی می کند. ازی ردن مقابل این م، ار لی سختی است.

وی افزود: نها م موقعیتی اما ما وانستیم از موقعیتمان استفاده نیم. در دقایقی از زی، ار ودیم و نظرم در ن ار اید ر اس میدادیم ا ازی را نترل نیم. اید لی ماهنگ نبودیم، اما از ا ر مینم رای این رد مت دند.

رئیس رسپولیس دربار که دو عزیزکن ویضی او موفق لزنی دند، اظهار داشت: دو ازیکنی مین مدند و ل دند، انرژی ادی دارند و این انرژی نها مک رد ا ل ند. وقتی م میرد، مه مرده و وقتی ازد، اخت رای من است. از مه ر مینم اکنون مشکلات را مل رندند.

لمحمدی دربار ادامه رقابت رمانی استقلال و اینکه در نهایت استقلال انگیزه های است و امسال ویت ده و می وب و یک احترامی است. نها رای ر می وندساز و در این مشکل لردهای وبی رسیده اند. ما این در نقل و انتقالات عطر مشکلات وی اهر نشدیم، اما ا سه نمیم. انان ما آن ادی دارند و رمانیای ادی

وی در شرایط خاص رامین رضاییان در اولین بازی خود پس از بازگشت به پرسپولیس گفت: این دیدار، بازی اول رامین بود و عملکرد خوبی داشت، اما هنوز جا بهتر از این است. از نظر دنی و اکتیکی رایتش ایدهل نیست، اما این ازیا مک میند، رفته ر ود.

مدیریت رسپولیس در وص رات در دراسیون وتبال و اینکه آن را در روند اً وجهی این مسائل ندارم، ون ودمان های رگ و وچک نی و ر نی داریم. ر سی واهد رئیس دراسیون اشد، ما مرکز روی ار ودمان اشد و مسائل و مشکلات ود مان وجه اری این ارها ندارم و ار ودمان را انجام میدهیم.

لمحمدی مچنین در نشست ری : ازی را ودمان سخت رده ودیم، اطری که نتوانستیم لی م لا داشت را نشان می دهد اریم و ازی میشگی را عطر رس ریف ا روحی ریف ما را لی ار اشت و ازی میوانست مساوی مام ود و نها رنده وند. ایده مقداری نسبت به این موضوع ساستر و نگرانتر ویم. ازی امروز درس وبی رای ما ود ا ر روی نقاط و وتمان ریم و اید روی ارهای می ار نیم. این دیدار میواند در نده ر رسپولیس مک ند. از عزیزکنانم ر مینم ا رین لحظه رای روزی لاش ردند. راحت نبود و نیت انان ر از نی مکمان رد و این رمانی در سالهای اخیر در ن ازی.

وی درباره اظهارات رشید مظاهری مبنی ر مبارزهپولیس ا او : نمیدانم ویم. ودم اُنه وَدَم و اید دمهای اطرافش دوست دارند او رسپولیس اید، رده وندند. از رف ما ا مظاهری نشده ود.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اظهارات رضا درویش در مورد حضور خارجی گفت: گرفتن بازیکن خارجی در مقطع خارجی سخت است چون هیچ تیمی بازیکن خوبش را به تیمی دیگر نمی دهد، چرا که هزینه هانگفت برای گرفتن رضایتنامه بدهید. سری عزیزان اد در ازار ستند نچنانی ندارند. ازیکنی را از روی لم دیدهایم و رار د ند لسه او را از نزدیک نیم. ازیکن مدنظر روزمه دی ندارد ولی دانیم در رایطی است. این رط رای ازیکن ارجی اشتهایم ا دانیم وضعیتی دارد.

لمحمدی در واکنش دم در مله رسپولیس ادآور د: ا این ال انتظارم از دی اد است. آن ممکن است روز دی داشته باشد و ر نم دی روز ابی نداشته باشد. آمد اکدل اما، رانرژی وارد مین د و وانست ل ند او و س وبش ریک میویم.

لمحمدی در اسخ این سوال آم لومینیوم نسبت ازی رفت ا رسپولیس ویتر ده است، : ازی در آرا رایط ودش را دارد. لومینیوم نوان م میزبان رایط ری دارد. در ازی رفت، رایط وبی نی نداشتیم. اراکیا واقعا من وب و دستی دارند و در ارسالها رناک ستند. لومینیوم می تواند راحت ازد و در مقابل سپاهان و استقلال امتیاز رفت و از رسپولیس امتیاز نگرفته و لومینیوم امسال لیگ وده است.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما