لت مشکلات مغزی اولانی س از ووید احتمالاً اسخ ایمنی رطبیعی است – ومیت


درگیر دن ووید میواند در نهایت منجر به رگی مغز ود. SARS-CoV-2 معمولاً مستقیماً وارد مغز نمیود می شود. اما مطالعات اولیه دیدند میدهند اسخ سیستم ایمنی در رابر موارد میوانند ر مغز اثر ارد. این امکان وجود دارد ماها برای رفع ونت

این ایده نیست. عملکرد غیرطبیعی ایمنی در مشکلات تشخیصی ناشی از ویروس های HIV مانند و آنفلوانزا، همراه با اختلالات دیگر آنسفالومیلیت میالژیک / سندرم آسیب در مزمن یا / CFS و حتی بر اثر آسیب ناشی از شیمیدرمانی نشان داده شده است.

نچه در رابطه ا وید متفاوت است، دامنه این مشکل است. ویندرا نات، ناسی از مؤسسه ملی سلامت میلیوند میلیون نفر لوده دهاند و اکنون

دانشمندان برای پیدا کردن راههایی برای درمان تفکر مبهم، سردرد و می توانند پس از درگیری با کووید 19 به مراجعه به بیماران میآید، در تلاش هستند تا علت این علائم را درک کنند.

جوانا هلموت، متخصص عصب شناختی در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو، بهعنوان دانشمندی که HIV بر مغز را مطالعه کرده بود، به سرعت متوجه شباهت هایی شد که در علائم عصبی HIV و کووید 19 وجود دارد. او میوید ویر الینی این ونتا املاً سان است.

مقاله های مرتبط:

لائم ناختی مرتبط ا HIV ا ال دن سیستم ایمنی در دن از مله در مغز مرتبط وده است. لموت میوید: «شاید مین اتفاق در ووید نیز رخ می دهد.»

هلموت و همکارانش، تفاوتهای موجود در مایع احاطه کننده مغز و نخاع 14 فرد را که دچار علائم شناختی طولانیمدت از کووید 19 شده بودند و چهار فرد را که علائم شناختی نداشتند، بررسی کردند. مایع مغزینخایی ار ردی لائم ناختی نداشتند، ود. اما در مایع مغزینخایی نفر از نری لائم ایدار را داشت،

ا اینجا، وتحلیلها نمیوانند رات مهم را مشخص نند. ️

Annals of Clinical and Translational Neurology او میوید:

این مطالعه سیار وچک است، اما داده است نشان می دهد که واقعا در رات ناختی مرتبط با وید وجود دارد. اینها مهم استرس رار رفته اند. ما اهد ناهنجاریایی ستیم معمولاً در مایع مغزی دیده نمیود.

واهد ر در مورد مشکلات مغزی از ولیلی از موش و انسان مد در اریخ

SARS-CoV-2 نان میکروگلیاها را دریافت کرد افزایش ازحد الیت میکروگلیاها میواند افتای مغز سیب ند.

میشل مونژ، ناس و وهشگر دانشگاه استنفورد میوید الیت از اندازه او میوید:

زمانی که گزارش هایی درباره چندین علائم شناختی پایدار با کوید منتشر شد، متوجه شباهت های قابل توجه بین مه مغزی ناشی از شیمیدرمانی و مه مغزی ناشی از کووید شدم و تصمیم گرفتیم این موضوع را مطالعه کنیم.

میکروگلیاها در مغز موشای لوده SARS-CoV-2 نسبت موشهای رآلوده التر وندند. مانی وهشگران افت مغز ردی را ر اثر ووید از دنیا رفته وند، ررسی ردند، الگوی مشابهی رد. خاص نیست این نتواند ا د نمایانگر اکثریت افراد ستند ووید را ربه ردهاند و دچار وتارض شود.

نر می‌رسد از سلول‌های ایمنی درون مغز میکروگلیا نامیده

موشای لوده مچنین سطح الاتری از روتئینهای ایمنی را درون مایع مغزینخاعی ود دارد. از این روتئینها CCL11 نام دارد، مشکلات ناخطی مراه ا ری و رخی از ماریا رواپزشکی مرات وده است. CCL11

سوتلانا لیتشتین، ناسی از دانشکده و لوم ستت اکوبز در دانشگاه وفالو در مورد مطالعات همین میگ:

نا مطالعات وچکی استند و دیهی است، اما واهد اولیه روشن است. اکنون ارتر ده است ریشه مه مغزیای س از ونت ایجاد میود، ممکن است ممکن باشد.

لت مشکلات ممکن است ایجاد درمان مک ند. مالعات مایشگاهی درمانهای القوهای اشاره ردهاند مونژ و ماکارانش در ال مطالعه این موضوع را نمی توان در مینه د وی د

نات در راهاندازی ارآزمایی الینی وچکی رای مطالعه درمانهای القوه ووید ولانیوت است، م :

رچند دنیاگیری مانگیز است، ممکن است در نهایت اتفاقات وبی نتیجه ود. مه این مدرمهای دیگر مانند ME/CFS ممکن است وانیم درمانهایی رای مهی نها دا نیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم