لامت وستی اومیکرون نباید نادیده رفت


رارو- اگر متوجه شوید که در وست ود ده ممکن است از احتمال احتمالی وستی ناشی از تصمیم گیری از سویه اومیکرون اش استفاده شود.

ارش رارو نقل از سان؛ در طول ایمنی افرادی که به کووید مبتلا شده‌اند مجموعه‌ای از علائم خود را از خود نشان می‌دهند تا به مقامات بهداشتی در ابتدا سرفه‌های مداوم، تب بالا و از دست دادن بویایی را بهعنوان علائم اصلی در آغاز سال 2020 معرفی کردند و از همگان. واستند ا مراقب ود اشند.

اومیکرون نوان سویه دید لائم متفاوتی را مراه دارد.

داده ر نشان داده ودند سه لامت ایع اومیکرون ارتند از سرفه، ستگی و سرد.

اِ این وجود، رخی اِ افراد اِ ماریای وستی نیز ممکن است ده اند و این مورد از عیارین موارد.

-تغییر رنگ وست

رنگ ریدگی وست دیل ن رنگ اکستری و میوانند لامت دار دهنده اومیکرون اشد. این ارضه نادر در مواردی است که می شود و دان معناست سطح در ون این است. مرکز نترل و ری از ماری مریکا (CDC) اعلام کرد این «علامت دار اضطراری» است.

-کهیر

نتایج راسیا در ریتانیا نشان می دهند افراد مبتلا به اومیکرون امکان دارد ورات وستی را ربه ند. نوع آنیر است که به طور مشخص که ظاهر می شود و می تواند به شکل برآمدگی های برجسته شود و همراه با خارش زیاد باشد و دارای می تواند با اولین کف دست یا پا آغاز شود.

-عرق سوز دن وست

وضعیتی مشابه رق سوز دن در نقاط مختلف دن ر در رنج آنو دست و اا در ورت دود درصد از وانان مبتلا ده اومیکرون این ایعه وستی را ربه رده اند. علاوه بر آن، ضایعات پوستی جامد و برجسته و هم چنین شبیه تاول (جمله عارضه های پوستی از برجستگی از مایعات) نیز به اومیکرون بوده اند که به صورت نواحی قرمز رنگ و ناهموار ظاهر می شوند.

-ملتهب و رمز دن انگشتان ا

الاب و ایجاد رنگ رمز ا نفش در انگشتان مراه ا درد و ارش و ا اول و ورم میوانند. رخی از ماران ممکن است دچار رک و رآمدگیای دردناک در این ناحیه وند شود. آن وضعیت ممکن است ا ماهامد الب ارادی این لمت لیدی رای سویه اصلی وید وده است.

-ایجاد م و الر روی لب

از افرادی که به اومیک دچار سرماخوردگی می‌شوند، علائمی شبیه به درمان را تجربه می‌کنند و مشخص می‌شوند که این علائم تا لبها ممکن است گسترش یابند و فرد مبتلا به ترک خوردگی و زخم روی لب و تبخال باشد. مای مشا داخل است دهان ن ایجاد وند.

لامت وستی اومیکرون نباید نادیده رفت//ترجمه ای اعتضاد

-خشک دن وست

ارشناسان ارشان ارن را مبنی ر اوی سیاری از افراد مبتلا میکرون رنگ این نوا معمولاً ورتی ده و رد می شود ارش می شود. این وضعیت ممکن است در ر مانی در ول ونت ا س از ن اهر ود و معمولا مدت مان ادی ول میان.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم