لائمینگ سکته مغزی نگام دار دن از وابرارو- سکته مغزی میوانند ناتوان ننده ا ُشنده اشد. انجمن لب مریکا از میلیون نفر در سراسر کشور در سال میلادی ر اثر سکته آن را دان در

ارش رارو نقل از ست لایف، اهی از لائم اولیه میوانند معنای اوت ن ندگی و مرگ اشد. بر اساس گفته های مرکز کنترل و سیستم از بیماری های ایالات متحده آمریکا (CDC) برخی از علائم بیشتر مشخص شده از سکته مغزی از سایرین ذکر شده اند از جمله احساس احساسی بی حسی یا ضعف در یک طرف بدن، هم چنین، گیجی و مشکل در صحبت کردن.

سایر لائم احتمالی سکته مغزی مواند ور اشد. ر از لائم اصی ممکن است نگام دار دن از واب در ربه نید سکته مغزی مواند وجود رخ دهد.

ر ریبا مریکایی دچار سکته مغزی میوند دود نفر از نان سالهای مرتبط با سکته آن ود را ا ا در واقع، سکته مغزی ارمین دلیل مرگ و میر در آمریکا می شود.

لینیک “مایو” سکته مغزی ایسکمیک شایع‌ترین نوع است و رخ می‌دهد که «رگ‌های مغزی باریک یا مسدود می‌شود و باعث کاهش شدید جریان خون (ایسکمی) می‌شود.

سکته مغزی مواند در م و م نین در مغز رخ دهد

سکته نها در مغز رخ نمی دهد. نوع دیگری از سکته مغزی، نام انسداد ریان در م اتفاق مفتد و نوان سکته م نیز ناخته می شود.

ممولا در مغز رخ می دهد مانع از دست دادن وشیاری می شود. دلیل بروز این علائم آن است که شریان خون به قسمتی از مغز مسدود می‌شود یا توسط لخته‌های که تا حدودی مانند چوب پنبه می‌کند و جریان خون را مسدود می‌کند رخ می‌دهد یا آن شریان به قدری باریک می‌شود که اجازه می‌دهد آزادانه خون را آزاد کند. نمی دهد.

همین موضوع می‌تواند در چشم‌ها نیز رخ دهد و در نتیجه، جریان خون به شبکیه از بین برود که می‌توان آن را تحت تأثیر قرار داد از چشمی که با مغز در مغز است و بینایی را ایجاد می‌کند یاد کرد. نگامی ریان ون مختل میود نایی وری از ن میرود و سیب میوند سرعت می دهد.

سکته م ممکن است نوان این ر در نایی ما اهر ود. سیاری ا انوا مختلف رات نایی ممکن است در ارتباط با سلامتی را نشان دهد که ممکن است لزوما وجود داشته باشد. رای مثال، اری دید میوانند لامت داردار ماری ام اس اشد و اهش دید محیطی میوانند نشان ایا. لائم سکته م میواند ا دودی وش م نظر رسند از مله ناور وچک در معانی مناطق وچک سار. اِ این وجود، از دست دادن نایی در میوان دیگر از لائم سکته م اشد.

اگر اَ دید اَ دون درد از واب دار میوید ا ود ماس رید

این مهم است مانی مشکل دلیل سکته م است و نه سکته مغزی لائم نها در مهر میود.

انواع دیگر رات نایی ممکن است نشان دهنده سکته م اشد

سکته مغزی میواند ادار اهرا می رخ دهد من دلیل است مهم است افراد لائم اولیه را می دانند. ر افراد مبتلا سکته می نگام دار دن از واب دون درد متوجه دست دادن نایی در م ود م. ر از افراد منطقه ای سایه ره در دید ود میوند نیمه الایی ائینی لائم دیگر امل از دست دادن نتراست نایی و ساست نور است.

به گفته انجمن قلب آمریکا از دست دادن بینایی در هر زمانی از شبانه روز باعث نگرانی است، اما از آنجایی که افراد بین ساعتهای ۶ تا ۱۲ بعد از ظهر ۸۰ درصد بیشتر در معرض خطر مغزی قرار دارند بیدار شدن با این موضوع یک علامت هشدار دهنده است. ارائه دهنده میود و در ورت مشاهده ن اید در اسرع وقت مراجعه نید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم