(عکس) مشاهده رعمول رگل در ساحل دریا!


مناطق ساحلی ایالت رات در رب اند اکنون از ر را در ود ای داده است. ارشناسان میویند این نشان می دهد ستگاه نها در الاهش است.

ارش رارو، رآورد اداره نگلهای ایالتی، نگل ر در رات ایالت دود ر دارد در لومتری ساحلی رات ده اند.

آن محیط ست میویند این رکت رعادی این دلیل اتفاق میافتد ستگاه رها از د لوغ ده آن

دکتر نیشیث داریا، محقق ات وحش، میمود:

مانی را در سراسر رات راکنده وندند، اما داد نا در اوایل رن ستم مدتاً از ن مان، لاششای اعظتی معیت نها در نگلهای و رگریز ر مکرده است. اما سیاری از ارشناسان سالها میویند ناهگاه ر رای وانات سرزمینی سیار وچک ده است.

مقامات ات وحش ند میویند را در دهه دلیل نگای سرزمینی روع مناطق سنلی رد.

(عکس)

معمولاً لمرویی مساحت لومتر مربع (38 مایل مربع) وقتی وله الغ میود، او ا لمرو را احب میند ند ا لمرو دیدی دا ند و ا ن را از ر ر ر ر .

را رودخانه ای از نگل ر میرد دنبال میند و مناطق ساحلی میرسند. این بدان معناست پنجاه نفر که مانند عدی شاه – که یک خانه کشاورزی در کنار دریا در منطقه وراوال، ۸۰ کیلومتری ( مایلی) از جنگل گیر دارد – اکنون به دیدن شیر‌ها در ساحل عادت کرده اند.

او میوید: اولش وقتی نها را دیدیم رسیدیم، اما الا اذیتمان نمی کنند.

(عکس)

ادی الچار اسر نگلهای منطقه وراوال میوید اداره نگلها مانی

روبهروی ساحل دریای اکنون نوار اریکی از درختان مغربی وجود دارد و نجاست را زندگی میک

الچار میوید ای اوقات رها، رازای وحشی و نیلیاو را در نگلهای اظت د در اطراف منای ا ا ا. اما وقتی مهای دا نمیند روستاهای اطراف میروند و ا و اوها را مند.

ناتا ارمار مزرعه انبه در نزدیکی رودخانه ران در نا او و دیگر اهالی روستا در ابتدا انی اوندند. اما فهمیدن ایده رمنتظره وجود دارد.

او میوید: از این، ما باید ودیم ا لهای راز وحشی و نیلیاوا مقابله با نیم، را منلات. اکنون ریباً ده است.

ناتا ارمار و سایر اورزان اکنون اد میرن

(عکس)

وی میوید: وقتی ا رها رخورد مینیم، ا مییستیم و راه را رای نا ا مینیم ا مسیر مسیر مد و

جینابای، که شیرها را در مناطق ساحلی به طور منظم برای اداره جنگل ردیابی می‌کند، می‌گوید که مردم منطقه در حال تغییر روش زندگی خود برای سازگاری با شیرها هستند، درست مانند انسان‌های اطراف گیر هستند که قبلاً این کار را انجام می‌دادند.

او ادعا می کند: نا ا این ستگاه سازگار ده اند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم