عزیای افظه: ونه درت مغز ود را ویت نیم

[ad_1]

رارو- در این ارش ارهایی رای نحوه وضعیت افظه و ادواری مسائل در ر snap واهیم رداخت:

معکوس ردن “منحنی راموشی”

منحنی راموشی نمایش ری از این موضوع است اگر سعی کنید نکنیم هایی از رفته رایم را نیم ا انم ا رای مقابله ا ن، سیار مهم است ادآوری ود را در واصل مانی مایش نید. نیازی نیست اصی را اطر اسپارید. “نانت سیبهاتلا” س از وردن وه امتحان نید:”اراد در سانی ودند؟ ن وستر رنگی ود؟ دیگری در منو ود”؟

ما اندازه افی وابید

این موضوع مرتبط نبود. نظر میرسدات بعدی نقش اتی واب را در ویت افظه ایید میندند. ر از مراحل واب رای مرتب ردن اطرات سیار مهم ستند:

از لش ارت استفاده نید

اگر در حال حاضر چیزی فلش کارت‌ها ابزاری عالی برای «یادآوری با فاصله» هستید، عبارتند از: زمانی که کارت‌ها را می‌سازید یاد می‌گیرید سپس از فلش کارت‌ها در فواصل زمانی برای آزمایش خود استفاده کنید.

اهل زی و سرگرمی وید

اى ا ا ارتای منطبق ا لمانیسم نوعی سیستم موزش مغز در نیمه ات نشان میدهند لش ارتا رای ملکرد ناختی وب ستند.

این سیستمی که در ابتدا به عنوان یک سیستم حافظه در دهه ۱۸۹۰ میلادی توسط ویلیام جوزف انور ابداع شد از طریق مکاتبه‌ای از موسسه پلمن در لندن (به نام کریستوفر لوئیس پلمن) آموزش داده شده بود و به عنوان یک سیستم آموزش علمی – ذهنی تبلیغ می‌شد. ن رد را ویت رده و وسعه مید مان ور مرین دنی دن ما را ویت میند.

«اخ ن» سازید

ها یا مکانهای ذهنی مانند کاخ شرلوک تکنیکی است که هنوز توسط ورزشکاران حافظه رقابتی تا به امروز می‌شود و اساساً آن چه را که می‌خواهم به خاطر بسپارید در طول یک «سفر» قرار دهد می‌دهد. «کتی کرمود» رقابت‌های ورزشکار حافظه‌ای که از خانه‌های قبلی و تعطیلات در ایالات متحده برای خانه‌های خود استفاده می‌کنند، می‌گوید: «به دنبال آن‌ها از مکان‌هایی که واقعا خوب می‌شناسید مانند اتاق‌های خانه یا مکان‌های شهرتان فکر کنید. سپس اشیا را در آن مکان‌ها قرار دهید. سپس وقتی میواهید نها را

اریخا و رویداد را ری نید

رای ولدها و دیگر اریخا “کرمود” کرمود برای به یاد آوردن یک تولد در ۴ فوریه این پیشنهاد را دارد:”می توانم همانگونه باشد که ۴ شبیه به یک قایق بادبانی است. بنابراین، می توانید تصور کنید که آنها واقعا عاشق قایق هستند”. اگر می‌خواهم برنامه خود را به خاطر بسپارید هر روز از هفته را با یک رویداد یا مکان مرتبط کنید: «چهارشنبه می‌توانید مراسم ازدواجی داشته باشید که شما در آن مراسم ازدواج داشته باشید. در روز اتفاق میافتد.ن مراسم ازدواج».

نقش ورمون

طبق تحقیقات دانشگاه کلمبیا “استئوکلسین” هورمونی که توسط استخوان‌ها می‌تواند انجام شود و می‌توان آن را با وزنه‌برداری تقویت کرد به نظر می‌رسد نقش کلیدی در حفظ خاطرات در دوران پیری دارد.

لب رای نامها دا نید

کرمود که چهار رکورد جهانی را شامل می شود به خاطر سپردن 224 نام در 15 دقیقه می گوید: “اسمها معمولاً معنایی ندارند. ا ن مخوانی دارد رایان میوانند «م» (مغز)

مثل آنیست ر نید

نوازان لاسیک ساعت موسیقی نده را از روی افظه اجرا میند. از ریق رار، ادآور ری ات موسیقی و ن میوان ن را “درک ری از ل موسیقی” سخنرانی موند رای مومی نیز مفید بود: ور افراد دیگر آرا ارقاعی رای اهی ما انجام می دهد و اید اد رید

افظه ود را دوبار ا نید
کاسیبهاتلا می‌گوید وقتی حافظه‌تان را از کار می‌افتد به خودتان می‌دهید:”اشکال خاطره دفعه بعد از آن را به می‌آورم”، زیرا استرس در اطراف حافظه‌تان ناگزیر را بدتر می‌کند. رس، وقتی را اد میورید و ما ر روز از ن ادمینیم سیباتلا میگوید: «همه ما موفقیتای افظه های داریم.

ادگیری ر

افظه میواند لذت الص اشد: ا ادگیری ر ود ادآوری نید. معلم انگلیسی و رفدار و لقمند ر میوید:” راهنمایی اوست؟ یک شعر را در تکه‌های کوچک یاد کنید شعری را که دوست دارید انتخاب کنید (این قرار است بخشی از شما باشد تا آخر عمر) و کمک‌های حافظه دیداری، شنیداری و جنبشی را ترکیب کنید. آن میوانند منای ایپ مجدد ر ا رح ندی مفید،

از اویر ری ابل وجه استفاده نید
کتاب حافظه صوتی «درن براون» یک مثال عالی از این موضوع ارائه می‌دهد: کمد پر از پروانه غبارآلود که مغز من در دوران یائسگی است هنوز در فهرست ۱۲ کلمه تصادفی یا را به یاد بیاورد (تلفن، سوسیس، میمون، دکمه، کتاب) لم، موش، معده، مقوا، و ریسمس). این لطف اویر و ریبی است راون رسیم می کند و رمه را ا لمه دی مرشد: میمونی دکمه های راهن ما را میندد! انون این ار: اویر واضحر را انتخاب نید ر ر اشد ر واهد ود. شما درگیری عاطفی را احساس کنید (کار خنده دار یا منزجر کننده به خوبی انجام می شود) و این دو عامل باید در صورت امکان فعال در تصویری که ایجاد می کند باید باشد.

ود افظه در ر snapkom
رگترین الش «یادگیری رای ادگیری» است. ادویی در ار نیست: «رار، رار، رار».

ا نید
نتیجه‌ای که در اوایل سال جاری منتشر شد «خطای عمدی» را بررسی می‌کند: ایجاد خطاهای آگاهانه می‌تواند باعث درک عمیق‌تر و بهتر شود به یادگیرندگانی که اشتباهات عمدی را وارد کرده و سپس تصحیح می‌کنند تقریباً دو برابر کسانی هستند. ستند رای اولین ار اسخ درست را میدهند. واقعاً ن و افظه اسرار میز است.

منبع:اردین

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما