سه نکته اصلی و ند اشیه درباره سفر آیدن اورمیان


رارو-پس از « سفرجو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به منطقه، تحلیل و تفسیرهای مختلف در مورد پیامدهای مختلف این سفر و آن از سوی ناظران و تحلیل حوزه سیاست خارجی در حوزه بین‌البین‌الملل مشخص می‌شود. در این راستا، ساری از لیلگران واکاوی لایه ا ار و نهان این سفر و آمدهای

از این منظر، برخی از تحلیلگران بر این باورند که بازیگران رقیب و مخالف با ایران در جریان سفر منطقه ای باید سعی کنند تا مسیرهای ماشینی را با این حال کسب کنند، با توجه به برخی موضع گیری های باید، در مورد خواسته های خود موفق نشدند. . از سوی دیگر، تعدادی از تحلیلگران نیز معتقدند که اسرائیل و عربستان سعودی در چهارچوب سفر ای بایدن، امتیازات خوبی را از رئیس جمهور آمریکا همراهی کردند و در عین حال، را نیز به صورت متقابل با وی انجام دادند. ربستان ا مریکا افزایش ولید نفت ود روزانه 13 میلیون ).

چرا که گروه های دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که اساسا سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه را بایستی ورای چهارچوب های منطقه ای ارزیابی می کند و باید در جریان این سفر باشد، به دنبال ارسال نوعی سیگنال به رقبای ملی آمریکا و مخصوصا قدرت های شرقی (چین و روسیه) ) بود و سعی می کرد به آن بفهماند که آمریکا در مورد استفاده از خود در منطقه حساس حساس است و بنا ندارد که با خالی کردن میدان، راه را جهت هدف و اهداف آن را هموار می سازد.

سه نکته اصلی و ند اشیه در مور سفر آیدن اورمیانهدر این راستا، “جاوید ربان اوغلی”ررسی سه نکته و دف اصلی و ند مسئله اشیه ای در مورد سفر منطقه ای این است.

«جاویدبان اوغلی» در مورد سفر سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به منطقه می گوید: «به نظر من باید رئیس جمهور آمریکا در سفر منطقه ای خود به سه هدف اساسی را دنبال کند. موضوع اصلی ادن در ن ود، مسئله امنیت انرژی در آن در رتو در این چهارچوب شاهد بودیم که قبل از سفر به منطقه، طرف آمریکایی گفت که مذاکره در این حوزه انجام نمی شود با این حال اعلامیه دولت عربستان مبنی بر این که میزان تولید نفت خود را به 13 میلیون بشکه در روز خواهد رساند، عملا شد. ا دی دولت مریکا را دف از ن ده اش می رساند. فعال سازي اين طرح از سوي رئيس جمهوري جمهوري به خصوص در شرايطي كه مذاکرات اتمي ويين و آمريكا در دوحه قطر به محل نرسيده و اميدها انجام مي شود.

در این راستا، عربستان سعودی بزرگ کشوری بود که آمریکایی ها می توانستند در مورد افزایش تولید نفت روی آن حساب باز کنند(البته در کنار بازیگران دیگری مانند ونزوئلا) و در کنار عربستان، قطر نیز در بحث تولید گاز همراهی های زیادی با غرب. امین نیازهای انرژی نه نشان می دهد».

این علم سیاست ارجی ورمان در ادامه : دولت ای مریکایی سال در دوره های مختلف، د و را ر راست از امنیت و موجودیت رژیم اسرائیل د اعلاند است. مسئله ای ملا اصل و استراتژی رای مریکایی است. دو رف در آن ارچوب مانِ راهبردی دفاعی و امنیتی ن

در این راستا، در رتو مین برنامه، دستورکار ادی سازی روا در این چهارچوب، باید به طور خاص در جریان سفر منطقه‌ای خود به دنبال گسترش بخشیدنِ «پیمان ابراهیم» باشد و تعداد عربی را افزایش دهد که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کرده اند. در این راستا، این دستورکار در مورد عربستان نیز دنبال می‌شود با این حال این کشور به دلیل خاصیت خود را نشان می‌دهد که در میان عربی و جهان اسلام مدعی آن است، می‌دهد که جز آخرین چیزی باشد که روند توافق ابراهیم و عادی باشد. روابط سازی اسرائیل می وند.

با این همه، اتفاقی که در جریان سفر منطقه ای باید افتاد این بود که اسرائیلی ها می توانند اجازه پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز حریم هوایی عربستان سعودی را بگیرند. ال این مسئله در ن وهای نهانی سعودی و اسرائیلی اصل ده و رفا در این میان، اسرائیل و مناطق پنهانی از سفرهای اخیر منطقه ای باید داشته باشند که هنوز افشا نشده است و در آینده ای متفاوت از آن به نحو بهتری روشن خواهد شد. با این حال، روند مذاکرات صلح آمیز و عادی‌سازی روابط عربی با اسرائیل و ایجاد فضای جدید در منطقه که در چهارچوب سیاست های کلان آمریکا است، از جمله مواردی هستند که در جریان سفر همیشه باید به منطقه محقق شوند.

در این چهارچوب، در جریان سفرهای بعدی به عربستان، بیشتر شاهد نبودیم که از رئیس جمهور آمریکا با طرف سعودی به دلیل قضیه قتل جمال خاشقچی صورت گرفته است. در مورد نگ من نیز رئیس مهور مریکا و ور لی رفِ مریکایی موضع سخت رانه ای را انجام ندادند. در واقع، به نظر من این مسائل در پرتو دستورکار اصلی دولت بایدن که همان روندعادی سازی روابط عربی با اسرائیل و یا گشودنِ فضایی جدید جهت ایجاد یک نظم نوین منطقه ای بود، به دست فراموشی سپرده شدند».

جاوید اوغلی تصریح کرد: «و در نهایت مسئله سومی که در مورد سفر باید به مناطقی از مناطق خارج شود، این است که سیاست‌های اعمال آمریکا در شرایطی است که می‌توانند از منطقه خارج شوند. با این باید در جریان سفر منطقه ای خود به صراحت تاکید کرد(در قالب سیاسی) که آمریکا بنا را اعلام نمی کند، خود را رها کند و در آنجا برود و را برای قدرت گیری رقبای این کشور در شمال چین و روسیه و ایران اعلام کند. الی ند.

در این فضا، واشینگتن سعی کنید تا با وارد کردن اسرائیل به معادلات منطقه ای و سازوکارهایی که هم اسرائیل و هم دولت های عربی در آن منطقه فعال باشند، به نحوی بهتر از آنچه که خطرات ناشی از روسیه و چین می تواند ایجاد شود. ال در مورد این مسئله اما و اگرهای ادی نیز مطرح است و دلیل اصلی این موضوع نیز این می داد در این میان اهدیم مامی ورهای رب اشیه لیج ارس مثلا امارات

ا این رو، آن ود نین اتحادهایی لی ود ل می رند و مامی ورهای ربی منطقه نیز ن سا واهن. ا این الرنامه اصلی این وده است اسرائیل واند دستوراتی که گفته می شود با توجه به امارات بعدی (که از اعزام سفیر به ایران خبر داده و یا تاکید کرده است که در اتحادی که علیه ایران هیچ مشارکتی نداشته باشد) و برخی دیگر مانند مصر و اردن(که آن ها نیز خواستار هستند. نش دایی و ود روابط ا ایران ده اند)، موانعی دی رو رو است».

این دیپلمات سابق ورمان در ایان : نوان مثال آیدن اکید رد در رنامه اتمی ایران، موضوعی اِ دیدِ اسرائیلی اِ لقی می ود و این

از مله واشی دیگرِ سفر آیدن منطقه، اعطای نوعی مشروعیتِ سیاسی «محمد ن سلمان» ود. فردی که پس از قتل “جمال خاشچی” با اعتراضات بین‌الملل تاثیر ای رو به رو کرده و به طور خاص باید در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود تاکید کند که با وی به مثابه فردی نابهار رفتار خواهد کرد. ا این ال، سفر آیدن منطقه و البته ربستان، نوعی اذعان موقعیت ن سلمان نوان ادشاه این ور ود.

در ن ال، دم موضع ری ای ند و اجمی از سوی ایدن لیه ایران ن ا مله دیگر واشی سفر م. وی ور اص ر لا اصرار ای اسرائیلیا ر این نکته اکید رد مسئله اتمی ایران اید از اریق د ر در مورد تصمیم گیری که وی انجام شد و تاکید شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا ولو به قیمت مرگ برجام خارج نمی شود نیز از مدت ها قبل در این رابطه پیام هایی به تهران ارسال می شود و اساسا این است. مسئله، موضوع دیدی نبود. 2015

در این میان، اید وجه داشت رخی مواضع ایدن ویژه در اراضی اشغالی، ارهای رسانه ای ود. با این حال، اگر باید در سفر به منطقه رایزنی هایی را با رقبا و مخالفان ایران در منطقه داشته باشد و برخی از امتیازها را نیز به آن ها داده اند، در عملی که ضدایرانی هستند، می شوند اما این برنامه های ثابت و کلان آمریکایی ها هستند و اید ن را در رتو ولاتی ارزیابی رد در ند سال آخر در رفته اند. از این رو، این موضوع ود مقصر رفا مریکایی ا ستند، نظر من ندان نیست. لکه ولاتای و ویژه ملی وجود منطقه ای را در منطقه نیر نشان می دهد.»


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم