سهم ورزشی از واکسنهای وارداتی «فایزر»

[ad_1]

خبرگزاری مهر: ورزشی ها و به ویژه توکیو، در کنار گروه خطرات پیگیر فعالیت هایشان هستند، پس به جاست که با قرار گرفتن درهای پرخطر، حقشان برای استفاده از واکسن های وارداتی فایزر محفوظ بماند.

اولین فاز نخست کارآزمایی بالینی و اکسن گزارشی ایرانی آغاز شده و اولین آزمایش انسانی آن هم انجام شده است اما به دلیل زمان بر بودن تولید آنبوه این واکسن ایرانی، مذاکراتی با برخی از شرکت های تولید کننده واکسن صنعت در جهان انجام می شود تا از محصولات آنها برای شروع انجام شود. ار واکسیناسیون امعه ایران ره رفته ود.

با نظر وزارت بهداشت و درمان که سیاستگذار خرید و تایید واکسن است و توسط جمعیت هلال احمر که طبق ماده 14 مدیریت بحران مسئولیت دریافت کمک های بین المللی را بر عهده دارد، این برنامه ریزی برای واردات واکسن به میزان «یک میلیون» دوز انجام می شود. معیت لال احمر مچنین ر ویل «۱۵۰ ار» دوز واکسن از موسات ریه ارج از ور است.

میود رار است از واکسنهای «فایزر» وارداتی رای «گروه ای در معرض ر» استفاده ود. ادتاً ادر دا و درمان اللاج م این روه اضافه موند.

در کل اینکه حتما دولت ایران برای انتخاب واکسن های وارداتی فایزر باید اولویت هایی داشته باشد و بر اساس آن افرادی که در گروه های پرخطر جای میگیرند را در نوبت های ابتدایی دریافت می کنند. سوال اما اینجاست که «در اولویت های پیش برای استفاده از واکسن های وارداتی فایزر، ورزش و اهالی جایگاهی که دارند و مسئول هستند در این زمینه چه چیزی را انجام داده اند؟»

لزوم وجه «ورزشی ا» در وزیع واکسنهای وارداتی «فایزر»

ورزش از جملات مناطقی بود که محدودیت های مرزی در آن به شدت اجرا می شود که همزمان با گسترش و گسترش این ویروس در کشور، فعالیت ها و برنامه ها در تمام رشته ها لغو و رکود و ایستایی حاصل از آن تا ماهها ادامه داشت.

البته چند وقتی است که با شروع به کار اردوها و مسابقات، ورزش از حالت سکون خارج و شرایط طبیعی و همیشگی خود نزدیک تر شده است در این جابه جایی، ورزش و خطراتش به شدت در کمین ورزشکاران و مربیانشان بوده و کمااینکه هستند. لی رشته نها را از مبتلایان گرفته اند.

با این اوصاف هیچ منطقی برای لغو مجدد فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی حاکم نمی‌شود به ویژه اینکه بازی‌های المپیک و پارالمپیک را پیش‌بینی می‌کند و می‌تواند به چند موضوع کمیته بین‌المللی المپیک و کمیته بین‌المللی پارالمپیک اشاره کند.

به جز این اما ورزش چرخه بزرگ و دوار اقتصادی است که شاید در ایران به صوت معیوب کار کند اما در مجموع تأثیرگذاری آن بر کسی پوشیده نیست و اینکه از حیث ایجاد تهیج در جامعه و میان مردم در ردیف اول تأثیرگذاری قرار دارد.

تمام این تاثیر خود را به شرطی را به صورت تمام و کمال عیان می کند که در میان دولت و ورزش ها وجود داشته باشد که به طور خاص در حال بررسی و محدودیت های شرایط خاص و تجربه ها در کشور ایجاد شده باشد.

دیهی است اهالی ورزش در این رایط استثنایی یک رعایت روتکلها و روی ر اساس قوانین رونایی امل ود آن است. این امل رونایی ار از رف دولت م روز و ور د درصد اشد، میوان سودمندیای متقابلی. اینگونه که دولت با حمایت به موقعیت عرصه مناسب برای فعالیت بی دغدغه اهالی ورزشی را دست و پا کند و از طرف دیگر این اهالی هم با برداشت از شرایط ایجاد شده خود را مهیای درخشش و ایجاد شور و شعف در جامعه ایجاد می کند. و دین رتیب دوباره ورزش نقش ود را نوان ارآمدترین

چرا که منظور از اهالی ورزش بیشتر آن دسته ورزشکارانی است که این روزها تب و تاب حضور در المپیک و پارالمپیک توکیو را دارند و حضور پرقدرتشان را دارند در این دو نزدیک به سلامت جسمانی و آرامش روانی آنها دارند که بسیاری از آن را می توانند دریافت کنند. موقع واکسن رطرف ود. اید م افراد مانند ورزشکاران و مربیان اغل در لیگ رتر وتبال را وان در این روه رار دارد. در نباید در وزیع واکسنهای وارداتی، اهالی ورزش را نادیده رفت.

سازمان وتاهی نکند

از مجموع یک میلیون دوز واکسن فایزر که برای تهیه آن اقدام یا 150 هزار دوز واکسنی دارد که یکی از موسسات خیریه خارج از کشور قول اهدای آن به ایران را می دهد، گروه های ورزش خاص هم می توانند نقش مهمی داشته باشند.

طبیعی است مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی رئیس کمیته ملی المپیک که ورزشکاران در مقابل موفقیتشان را بارها به خطر انداخته اند باید امروز رایزنی لازم را با وزارت بهداشت و درمان های سختشان و حتی در صورت لزوم نهادها و مقامات بالاتری داشته باشند تا وضعیت سلامت را داشته باشند. از ورزش در استفاده از واکسنهای وارداتی دفاع نند.

البته که از طرف کمیته بین‌المللی المپیک و حتی کمیته بین‌المللی بین‌المللی پارالمپیک که در آستانه دو رویداد توکیو و در صورت نیاز، واکسن در شرایطی که نیازمند اعلام می‌شود اما حالا که افراد توکیو مجبور به حضور در اردو و تمرین هستند به واکسیناسیون می‌شوند. نیاز ا وانند دون دارند مریناتان را دنبال نکنند.

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما