سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری


رارو- سلسله نگ رین سلسله امپراطوری در ور ن است. امپراآن این سلسله از سال مدت نزدیک سیصد سال ر ن ومت میردند. در سال ۱۹۱۱ و با «انقلاب شین‌های»، بعد از یک دورۀ چندساله از شور و آشوب، حکومت امپروری پایان یافتن و حکومت موسوم به «جمهوری چین» شکل گرفت («جمهوری چین» نیز در سال ۱۹۴۹ و در نتیجۀ جنگ داخلی جای گرفت. ود را ومت مونیستی «جمهوری لق ن» داد).

ارش رارو؛ امپراطور نگ در ابتدا رگترین در رق سیا ود، ستای متعدد از درتای استعمارگر ارجی و مدیریت نان در امور از وامل مهم در افزایش اف . از این دوره در اریخ ن ا نوان «قرن ر» اد میود. حکومت چینگ در سال‌های منتهی به زوال خود تلاش کرد تا اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی را در کشور به وجود بیاورد، اما دامنۀ شورش و نابسامانی از آن‌ها بود که این اصلاحات آتش را خاموش کرد.

سهایی در اینجا مینید مربوط به سالهای امپراطوری نگ ستند. نی ن ا سال ل. در این سها ویری ویا از رهنگ و وضعیت مردم در ن مان را میاهوان مشاهده رد.

. ازاری در ر وانگژو (۱۸۸۰).

. مخصوص ا در ر شرکت معاینۀ مار است (۱۸۶۹). (بر انون ومت نگ مِه مردان نی از ومیت

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. ن دمتکار رای انوادهای روتمند ار میند (۱۸۷۴). (پاهای زن شکلی غیر عادی دارد و این به دلیل این است که سنت «بستن پا» در مورد آن انجام می شود. کودکی چهار انگشت پا به غیر از انگشت شست را می‌شکند و آن‌ها را در زیر پا جمع می‌کنند و سپس پا را با پارچه می‌بندند تا به همان شکل حفظ شود. باعث ایی و نشان آن اجتماعی الا میدانستند.

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. وانان ن در الاستعمال ریاک (۱۸۸۰). (تریاک از قرن هفتم در چین مصرف دارو، اما در قرن هیجدهم انگلستان برای اینکه کالاهایی را که از چین وارد می‌کنند به آن‌ها نقره پرداخت کند، در هندوستان به کشت خخش پرداخت و تریاک را در مبادلات خود با چین جایگزین نمی‌کنند، انجام دهند. مصرف تریاک در این دوره به شکل چشمگیری در بین جوانان چینی رواج پیدا کرد.

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. دختران وان در ال مصرف ریاک.

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. روحی از مردم در ال مشای «اپرای نی» (۱۹۰۸). (اپرای پکنی نام نوعی از نمونه سنتی چینی است که با آواز و رقص و موسیقی همراه است و داستان‌ها و افسانه‌های که روایت می‌کند. اپرای انقلابی» دهد؛ مقصود از اپرای انقلابی نمایشی و ارزشی مهوری لق ره را نشان دهد).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. دو ازرگان روتمند مشغول ا وردن استند و روحی از دختران رای نها موسیقی واز اجرا میند (۱۹۰۱).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. دو دختر نوازنده و وازخوان (۱۹۰۱).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. مردانی در نار ادوات نگی (۱۸۷۲).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. سه ازرگان لباسهای اسنپ (۱۸۶۹).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. نی از اشرافی در نار ندیمهاش (۱۸۶۹).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. مردان نی در نار رهایی رای مل ار در اروانها از نا استفاده مید. (پکن، ).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. ویری از ن ایقران (گوانگدونگ، ).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. سران مدرسهای روی اینه دیگر رفته اند ا ویری از آژده ها را سازند (پکن، ).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. نان ر ا لباسها و رایشهای سلطنتی دربار نگ (۱۹۱۰).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. رودخانهای در منطقۀ سیچوآن (۱۹۰۶).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. اروسی مادۀ رفتن انۀ وهر است (۱۹۱۱). (معمولا روسها از نقابی ارچهای استفاده میکردند اما در این سبد روی سر روس رار داده است).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. مردان مغول در اجرای نمایش snap در استان (۱۹۰۹).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. دهقانان در ال مل سهای ای (سیچوآن، ).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. ودکان ربوده دهای در دا دهاند (فوژو، ). این ودکان رای روخته دن نوان رده ربوده میدن.

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. میوهروش دورهگرد در ن (۱۸۶۹).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. ماشای انوس ادویی (شهر رنگ) در ن (۱۸۷۱).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. الکن ایخانه در نگکنگ (۱۸۶۸).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. روشنده اشیاء نی در ن (۱۸۷۱).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری

. نقاشی در الار در ارگاهش (هنگن ).

سهای اریخی از ور ن در رین سالهای امپراطوری


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم