سفرای دید ایران منصوب دندسفرای دید ایران در لهستان، رجستان، سیرالئون،

به گزارش فارس، سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای لهستان، گرجستان، اللئون، چک، لبنان و هندوستان و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو عصر (شنبه) اول مرداد ماه پیش از حضور در محل ماموریتشان با ابراهیم رئیس جمهور رئیس جمهور دیدار و و رند.

رئیس جمهور در این دیدار با توجه به ویژه بر لزوم ارزیابی عملکرد سفرا بر اساس عبارات تعیین شده برای هر کشور از میزان کمک به توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، توجه به امور خارج از کشور، رعایت و رعایت ارزشهای اسلامی و انقلابی ایرانی در رفتار فردی و انوادگی سفرا و مقابله با روابط اقتصادی ناسالم در وزه ماموریت، نان را مو

ادیب لیس میرود

راس این ار «محمود ادیب» ادیب از این مدیرکل نسولی وزارت امور امور ارجه وده است. س از ایان مامور اکبر اسمی در لیس، محمد ادی راد اردار سفارت ایران در رجستان ود.

ال دهقی راهی دهلی نو واهد د

«ایرج الهی دهقی» رئیس اداره دوم اوراسیای وزارت امور خارجه هم جایگزین «علی چگنی» و درمان‌دار سفارت ایران در دهلی نو شد و قرار است بزودی برای تصدی این سمت به هندوستان برود.

امانی دهدار سفر ایران در روت د

من امانی رئیس ن دفتر اعظت از مهوری اسلامی ایران در اهره (مصر) او ایگزین سید محمد لال روزنیا ده است. امانی ۹ سال از فعالیت های دیپلماتیک خود در وزارت امور خارجه را در کشور مصر گذرانده و همچنین مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز بوده است.

ر سفیر دید ایران در ورشو

سین ریبی م ندی است نوان سرپرست سفارت ایران در ورشو مشغول است وی ثبت سفارت ایران در رتغال را در ارنامه اری ود دارد. «مسعود آدریسی رمانشاهی» از ریبی دهدار سفارت ایران در لهستان ود

ساداتی امیری سفیر دید در سیرالون

اسلام «سیدخلیل ساداتی امیری» «ار سروینژاد» از این دهدار سفارت ایران در ری اون وده است. ساداتی امیری در سوا اریش دهدار سفارت مهوری اسلامی ایران در نه وناکری نیز وده است.

افله اشی م واهد رفت

«سیدمجید افله اشی» ومرث اعظمی در این مدت اردار موقت سفارت ماهوری ایران در راگ وده است. «ار امینیان» از این دهدار سفارت ایران در ماهوری وده است.

نماینده رینی ایران در سازمان ملل در نو

لی رینی ما نوان سفیر و نماینده دائم مهوری

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در آفریقا، نماینده وزارت امور خارجه در ستاد حقوق بشره قضاییه، ریاست اداره حقوق وزارت امور خارجه و فعالیت های بخش سفارت ایران در برلین از جمله فعالیت های علی بحرینی در طول دوران فعالیتش. در رین است.

ایرانی ایگزین روانچی

نی است «سعید ایرانی» ایروانی پیش از این به عنوان کاردار سفارت ایران در بغداد، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و معاونت سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فعالیت‌ها و در شورای عالی امنیت ملی فعالیت‌ها و در شورای عالی امنیت ملی ایران و عربستان در بغداد ریاست هیأت را برعهده داشت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم