سرم اطر عیها از دانشگاه انصراف داد!

[ad_1]

ساکت الهامی، سرمربی وادار در آشیه مرین امروز (شنبه) مش اظهار رد: میدانم الش سختی را انتخاب کردم. امسال الش سختی رای ود من است. دوست دارم امسال در این الش و رایط سخت رار رم. از مالک و مالک اشگاه ر مینم ا ودج های هستند، ازیکنانمان را رندند. امسال ربه دیدی رای من است. اوایل مدم، رسم اما الان عزیزان امیدوارم ردند.

او افزود: از ن ر میردم لوتر ستیم اما میدانیم امسال نگ درت است، ار سختی داریم. مه ای دنیا م مین است. اگر ایراد میرن را انقدر نه در وتبال میود، شناخت در وتبال دنیا مرسوم است. انشاءالله وانیم نماینده وبی رای استان ران اشیم و از مامان وتبال وبی نیم.

سرمربی وادار دربار وستن محمد سینی، مدافع این استقلال در رد: ای سینی از عزیزکنان اثیرگذاهر من از نظر نی از او ناختم و اشگاهم از نظر اخلاقی از او ریف میرد. این وتبال است ما نتوانیم رقابت های استقلال نیم. این الش سختی است اید ا ن سازیم.

الامی در اسخ این سوال رای لق در لیگ ست و دوم لاش مانی نساجی در آنزدهم دول ا راکتور در ابتدا ازدهم ود، نمایش ازی ابل احترام ود. انشاءالله امسال م مین رویه را ادامه میدهیم. رمینم از وانان ما ر مینوید. ما دنبال این استیم ایگاه ابل احترامی سب نیم اما نمیوانم ویم دام رتبه از دول رار میگیریم اول دا، دوم دا و سوم متعزیکنان، راه موفقیت ما است.

او در ادامه دربار لغو سفر لمان رای ور در نگره مربیان اطر اردوی رکیه وادار : ممنون از مدیران اشگاه و میرشاد ماجدی ویزا و ورم در لمان را ری رند. مه ماده رفتنم است اما رایط م وری است رفتنم سخت است و ر ور ا ودم لنجار میروم نمیوابه 6 مه رینای دنیا من نجا ستند. من در ریان دعوتم نبودم. ای اشم داداد مربی دنساز است م ده است. من نمیدانم را نه دعوت دهام. ای مرزبان م نجا ور دارد. من روز میرویم میروم و روز میویم، نمیروم. اگر روم اردوی رکیه لغو میود و مینی دلیل احتمالا نروم. اید نیم ا اشگاه ور گزارشی مینیم.

فصل گذشته نساجی که با حواشی زیادی از این تیم جدا شد، درباره جدایی‌اش و شایعاتی که درباره رختکن نساجی به وجود آمد، اظهار کرد: امیدوارم نساجی قهرمان جام حذفی شود. وشحالم در سال و نیمی نجا ودیم، رین نتیجه اریخ نساجی رقم ورد و مردم در ائمشهر نرفتند. در مورد اتفاقات رختکن اگر واهم من د ازی ام لومینیوم از اشگاه وقع مایت داشتم. وقع دیگری نداشتم.

الهامی آن رد: من ودم از نساجی دحافظی رادم و اخراج نشدم. میویند دای من ده ود. ال از رف عزیزان این اتفاق نیفتاد. ون ا روی من ازی مدیران نساجی نمیران و نها را دا ارائه مینم. رای نساجی لیالخصوص ای دادیان، ای سیف اللهپور، عزیکنان و واداران اشگاه رزوی موفقیت مینم. اما سی این ار را رد و ن ایعه را رد را نمیم. من ماه در آن ماندم و سرم م از دانشگاه انصراف داد. م نبود اینطور ا من رفتار ود. ا این ال رای نساجی رزوی موفقیت دارم.

من مانده است، : من محرومیت ندارم و رئه دم. وقتی از ودم دفاع رادم ن دو لسه را می دهند.

مدیر هوادار در پاسخ به این سوال که آیا باید مانند فصول گذشته باشد که زمین را عصبانی کند، توضیح داد: انسان رفته رفته باتجربه می‌شود و امیدوارم این اتفاقات تکرار شود. امیدوارم استانه ملم دی ود وانم اتفاقات مین را مل نم. دیگر ودم نیست، لکه انوادهام است.

الهامی در ادامه درباره قانون قرارداد اعلام کرد: در این مورد اعتقادم بر این است که جای رقابت فوتبال است و هر چه بیشتر باشد، باید بیشتر خرید کند اما فوتبال ما طوری است که همه از دولت ارتزاق می‌کنند. نظرم اگر ودجه های میند، راساس ودجه مل نند درست است. ما الان منتظر این استیم نقل و انتقالات مهای دیگر ود ایکن ریم. سقف رارد الان ایدهای ندارد و اید دو، سه ماه ودتر اعلام مید. در الأضر مهای وصی وان رقابت ا مهای دولتی را ندارند.

او درباره وضعیت ملی و دو دستگی ن عزیزان : ای اش ود ر لیف ریاست دراسیون مشخص مید و اری میواستند را انجام میدادند. من از مانی در وتبال ودم این رایط را ندیده ودم. دراسیون نه درت میم ری و نه درت اجرا دارد. عزیزان می دارند درباره مربی نند. تیم ملی در ایگاهی حاضر در مورد مدیر نظر.

الهامی ادامه داد: نظر من این است سی ار امتحان س داده و رفته است، ازگشتش دیگر وب نیست سون رگشت روش در وتبال ما مت ده اما او دیگر رفته است و نباید ازگشت او اشیم. نتایج روش مشخص است و سی منکر موفقیت او نیست اما اسکوچیچ متر از او نتیجه نگرفته است. داریم مه را روی سر اسکوچیچ راب مینیم ون او سی را نمیرد و دارد ار ود را انجاد میده.

او ا ان احسان اج اپیتان م ملی نهاست و ای اش مسعود اعی م نار اوود، : آش میاشتند ازیکنان دیمی ر م ملی نند نه این ازیکنان دید ازی ملی ندارند نر دهن. ازیکن در ر می در دنیا میم رد، ن م نمیرسد و نمونهاش را در دیدهایم. اید دراسیون احترام اریم ا ات رگرد.

سرپرست وادار اضافه رد: در این رایط رگوسن، وارد یولا و ونگر م میمند رایط ر نمیرد. وتبال ما از دست رفته است و س در این م نتیجه نمی دهد. رین رفیق مربی، ارنامهاش است و وتبال است میم میرد مربی در ا رار رد. چگونه روش نتایجی ر او در مان رفتن ور راسخره رفت. نظر من این است اگر اسکوچیچ را م میواهند ردارند، ایرانی را ایگزین اوند.

او درباره انتخاب دستیارانش : من در ا مظاهر رحیم ور ار ردم. ای داقت از دستیاران سال ام رار است و اگر مشکلش ل ود مع ما اضافه می شود.

الهامی درباره دفش در ام آن رد: ام ا مه است ا . سی نمی تواند دهد. ما ا ر می ازی مینیم، دفمان این است م ریف را احترام وادار نیم و نتیجه دست دست. امسال الش سخت ری دارم اما مربی رای دیده دن اید این رایط ار ند و امیدوارم در این را

او اضافه رد: این سومین م وصیاست در ن ار منم و نمیدانم ونه این ل د. ا این ال میدانم دا در مرا دوست داشت این روند را ردم.

سرمربی وادار دربار مان روع لیگ رتر آن رد: اینکه رنامه لیگ مشخص نشده است مه لاتکلیف است و نمیدانیم اید اری انجام دهید. دراسیون وتبال اید در این مسئله مک ند.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما