سردار مون: اگر ایرانی نبودیم، ند رابر مت داشتیممسابقات ملی وتبال ورمان : ر مانی از اسکوچیچ سرمربی تیم ملی مایت ده او نتایج وبی رفته است.

سردار مون در وص رکناری دراگان اسکوچ : را هدایت می کند؟ من این را متوجه نمی شوم. الان وقت مایت است و نه اردو داریم. ما ر مینید اگر رین مربی دنیا را م اوریم واند ار اصی انجام دهد اول از مه دراسیون اید ازیکنان را مایت ند و ازیا دوستانه دارک ند، نه ر سرپرست،

س از یک ملی ورمان در دیدار دوستانه در مقابل الجزایر انتقادات از اسکوچیچ ار د و عیاتی مبرک ار ر ر

او در وص اردوی ملی در ر : مشکل اصلی در ر و وا و امکانات نه ندان وب ود. مرین عزیزان را رسوده رد و ما وانستیم ازی در روز ر اردو گزارش نیم. امیدوارم در دی دی رایط ر ند و ما وانیم ند ازی دوستانه وب را در مقابل مهای وی گزارش نیم.

س از لغو اردوی ملی در آنادا دراگان اسکوچیچ میم رفت اردوی ملی را در گزارش ند.

او در وص رایط مملی نوان رد: ایمان را مردم وییم. اوضاع مناسب نیست. من نوان ازیکنی سال است ور دارم، از مردم میواهم مایت ند. از رفی ما ولهای لوکه ده ادی داریم ند میلیون دلار است، اما دست دراسیون وتبال نمی کنیم. بزرگان تیم ملی و همچنین خبرنگاران و پیشکسوتان باید حمایت کنند، زیرا ما فقط یک فیفادی داریم و بعد از آن وارد جام جهانی می‌شویم و بازی‌های خیلی سختی در مقابل آمریکا، انگلیس و ولز باید برگزار شود. امیدواریم وانیم نتیجه ریم. درست است امکاناتمان

تیم ملی کشورمان پس از حذف دیدار با کانادا موفق شد یک دیدار دوستانه مقابل الجزایر برگزار کند و این موضوع انتقاد کادر فنی، بازیکنان، پیشکسوتان و طرفداران را در پی داشت.

مون درباره انس ود مرحله دی ام انی : سی وتبال دانستن و مسایئل را دنبال ند، میداند ولز و مریکا مهای وبی دارند و ازیکنانشان. انگلیس م ای ود.

ملی ورمان در روه ب ام انی ر ا مهای انگلیس، مریکا و ولز مگروه است.

او در وص انکه او و مهدی ارمی ا ارزشران ازیکنان ارانی در سایت رنسفر مارکت ستند، : ا این ال نقدی در اروپا انان ایرانی وجه نمیشود. اگر من و مهدی ایرانی نبودیم، ما رابر ود نکنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم