ستشوی واژن؛ نکته مهم ر انمی شناخت


رترینها: ستشوی واژن مهمترین موضوع در سلامت و داشتن آن است. دستگاه ناسلی ننه، اطر افت و رایط اصی دارد، سیار ساس است و یک مراقبت ری نیارد دارد. اکثر انوان از وی د، سوزش، ارش و واژن له میند و دنبال راهکاری رای رفع و درمان نها ستند. ال اید وجه دا اشید نباید دنبال معطر و وش و ودن واژن اشید، رای نایی ر این موضوع و موزش نکته اربردی درباره ستن واژن

. اوت واژن و رج را دید

ن واژن و رج (VULVA) اوت سیار مهمی وجود دارد. رج رونی و ابل مشاهده دستگاه ناسلی نان است. رج امل لب رگ، لب وچک و سر لیتوریس است. مدخل واژن، نها از واژن است از رون دیده میود. دانه رحم و رحم مرتبط مند.

. رج را مانند سمتی دن میز نید

برای جلوگیری از افزایش عرق، خون قاعدگی، سلول های مرده و سایر عناصر بیولوژیک که باعث تجمع میکروب های مضر می شوند، پوست فرج را باید به طور منظم و با شوینده های ملایم، بدون عطر و بدون صابون بشویید.

رج مانند سمتهای دن لایهای از وست وشیده ده و میوان ا می احتیاط، مانند اجزاء را م ن. دو دلیل در نگام میز ردن رج، اید از مالیدن ازحد لیف ن ا ار و دت ازاندازه رهیزید:

دلیل اول اینکه رای میز نگه داشتن رج، نیازی این ارها نیست. دلیل دوم م این اگر و ابون داخل واژن ود، ممکن است سوزش و ریک واژن ا ونت ن را دنبال د.

ستشوی واژن؛ نکته مهم ر انمی شناخت

. واژن ور ودش را میز مند

ماً ابهال نام اجاقاز ود میز ن را نیدهاید. نوعی اجاق دون استفاده از مواد میایی و ا رارت الا، اقی مانده

الب است معلوم واژن دارای این است از رشد میکروبا نابراین رای میز ردن واژن نیازی نیست داخل ن را ا ابون وییم.

. از ابون رای ستشوی ناحیه ناسلی استفاده نکنید

اید این نکته سیار مهم دقت نید استفاده از ابون اعث ریک وست داخل واژن مود. وست این نا ساسر از وست رونی دن است و نباید از ابونای معطری

این نکته در مورد ابون نیست و استفاده از امپون معطر ا ستن لباسهای ر ا ویندهای میر، میر، ا

مین ستشوی رج ا و ابون میوانند باعث و ارش واژن ود. در الی استفاده از محصولات رای این ناحیه راحی و ولید دهاند

. واژن را دی رید

ستشوی واژن؛ نکته مهم ر انمی شناخت

واژن (واژینیت روفیک)، میواند در ر مانی از زندگی نان الغ رخ دهد اما معمولاً ل از ائسگی، ائسگی و در دوران رده ای رایجر است.

درد ن رابطه نسی، سوزش و ارش واژن و رشحات ر از لائم واژن است. از نشانه های دیگر واژن رر بیماری درد نگام است. البته، واژن ممکن است در افراد لامتی نداشته باشد.

ممکن است ودتان را نداشته باشد، اما سیاری از ارهایی در ول روز از مله نها میوان موارد ر اشاره رد:

 • مصرف رخی داروها
 • مصرف محصولات اوی نیکوتین
 • استفاده از امپونهایی درت آن الاتر از نیاز ماست
 • دوش واژینال
 • استفاده از ابونه معطر
 • مام ردن در وان ر و اب
 • استفاده از لوسیونهای دن در ناحیه واژن
 • مصرف الل

ال محصولات داشتی و داروهای ادی رای درمان واژن وجود دارد اتوجه

. لل واژن را ناسید

ورمون استروژن امل و کمرنگدن واژن، امت و اصیت ارتجاعی دیواره ن است. راساس نتیجه رخی ات، امل اصلی واژن اهش استروژن در دن است. اهش سطح استروژن ممکن است موقتاً دائمی اشد. در موارد ر سطح استروژن در دن اهش میابد:

 • ائسگی (یک سال د از رین ادگی)
 • د از مل را رداشتن مدانها، می درمانی ا رتو درمانی ناحیه لگن رای درمان سرطان
 • س از ایمان و در دوران رده ای
 • نگام مصرف رخی داروهایی مانند دانازول (دانازول) معمولاً از مصرف این داروها، سطح استروژن الت از میردد.

. رگز از دو واژینال استفاده کنید

ستشوی واژن؛ نکته مهم ر انمی شناخت

مام متخصصین نان و ایمان وصیه مینداز دوش واژینال استفاده نکنید. استفاده از این روش نهنها رورتی ندارد، لکه مضر م ست. این نها و لطاست ا دوش واژینال، سمت داخلی واژن میز و درخشان میود. در استفاده از دوش واژینال رای ستشوی واژن مواد میا مضری نام الات

. پی اچ واژن را م نزنید

محیط واژن ور اسیدی است. اسیدیر از وست و سایر اندامهای دن. وری pH ن در محدوده ا رار دارد. این pH مک میند اکتریای مفید از مله لاکتوباسیلها وند و اکترهای رمبد و ماری او ن از ن. در نتیجه، اگر pH اشد، واژن ونت نمی شود.

. از ل دا انوان استفاده نید

مان ور م، pH واژن نقش مهمی در سلامت ناحیه ناسلی دارد. ا ادل اسیدیته واژن میوانید سلامت واژن ود

ل داشتی انوان رای ست وشوی ناحیه ناسلی راحی ده است. این محصول، اصیت اک نندگی دارد. نابراین، ادل pH واژن مک میند.

. منطقه ناسلی ود را روش وید

در ادامه ما میوم ونه ناحیه ناسلی ود را وینده مخصوص انوان ویید و ن را سالم و

ستشوی واژن؛ نکته مهم ر انمی شناخت

 • ابتدا دستای ود را وید.
 • منطقه ارجی دستگاه ناسلی را می‌کند و استفاده از آن را می‌دانیم.
 • از ایجاد ارهای ر روری باعث ورود ویندها داخل واژن میود، لوگیری نید.
 • مانطور میدانید، رونی واژن نهایی دارد، وشید نها را ا رکات دایرهای دستان ود میز نید.
 • ن ستشو، مامگام منطقه اطراف واژن را وید.
 • از ویندهای مخصوص انوان ا محل مقعد استفاده نید.
 • وقتی ستشو را مام ردید، مام ن منطقه را ور امل ا وید و نید.

ن اصلی در انتخاب ل ستشوی وب و مناسب رای داشت، این محصول را رگزینید نر وب است. را محصولاتی ری وی دارند PH را می دهند.

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances