ساعت وشمندی استرس دن را نشان می دهد!

[ad_1]

پژوهشگران “دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس” با همکاری “سام امامی نژاد”، دانشمند ایرانی موفق و یک ساعت هوشمند ارائه می دهد که هورمون استرس را با بررسی عرق بدن کاربر خود اندازه گیری می کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی “دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس” (Ucrlaa), بدن انسان با تولید هورمونی موسوم به “کورتیزول” (cortisol) نسبت به استرس از انواع روزانه تا شدید آن واکنش نشان می دهد.

اندازه گیری سطح کورتیزول تا به امروز، به عنوان راهی برای شناسایی بالقوه بیماریهایی مانند عوارض و استرس پس از سانحه که در آنها سطوح افزایش مییابد، غیرعملی بوده است. سطح کورتیز به طور سنتی از طریق نمونه های خون و در آزمایشگاه های حرف های ارزیابی می شود و اگر این اندازه گیری ها می توانند برای تشخیص بیماری های خاص سودمند باشند، اما نمی توانند سطح کورتیزول را به مرور زمان ثبت کنند.

وهشگران دانشگاه الیفرنیا، لسآنجلس، دستگاهی ابداع ردهاند میوانند مهمی در این مینه اشد. دستگاه نها ساعت وشمند است سطح ورتیزول موجود در رق را دقت و ورت رهاجمی در لحظه ارزینابی میکد اد این ناور واند وانایی اندازهری ا وشیمیا مهم استرس و واکنش

“آن اندروز” (Anne Andrews), استاد روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس و پژوهشگران این پروژه گفت: من پیشبینی انجام می دهد که نظارت بر تغییرات کورتیزول از نزدیک و در مرور زمان، برای افراد مبتلا به اختلالات روانی بسیار سودمند است. اشد. نا ممکن است وند از مشکلی در راه است، اه وند ا رات الگوهای و را نظر داشته اند.

“سام امامی نژاد” (سام امامی نژاد)

وی افزود: ما دریافتیم ا دیابی ورتیزول در رق میوانیم ا مک دستگاه وشیدنی رچنین رماتی نیاارت مان ونه ر در مورد مولکولهای وچک مانند متابولیتا و دارویی نشان دادهایم. ورتیزول دلیل اندا مولکولی وچک ود، ا لظتی در رق منتشر مود دقیقاً سطح در ردش ن را منعکس می کند.

این ناوری ر وهش ن امامی نژاد، اندروز و روه وهشی نها در دانشگاه الیفرنیا، لس نجلس است.

در این ساعت وشمند دید، لایه نازک از سبی مخصوص، م سیار می از ر را معوری می کند. یک حسگر مرتبط به آن، کورتیزول را با استفاده از رشته مهندسی شده DNA موسوم به “آپتامرها” (Aptmers) شناسایی می کند که به گونه های طراحی شده تا یک مولکول کورتیزول در هر آپتامر، مانند یک کلید مرتبط با قفل قرار می گیرد. نگامی ورتیزول متصل میود، امر ر ل می دهد ونهای میادین الکتریکی در سطح رانزیستور را می دهد.

این اختراع همراه با پژوهشی که در سال 2021 انجام شد و اندازه گیری مواد شیمیایی مهم مغز را با استفاده از کاوشگرها نشان داد، نقطه اوج یک جستجوی علمی بلندمدت برای اندروز به شماره میرود. اندروز طی بیش از 20 سال گذشته، برای نظارت بر مولکولهایی مانند سروتونین که یک پیامرسان شیمیایی مرتبط با تنظیم خلق و خو در مغز موجودات زنده به شماره میرود، جستجو کرده است.

او در سال استفاده از نوکلیک اسیدها را اندروز : این راهبرد، ما را سوی لردن مشکل اساسی سوق داد این ونه رانزیستورا رای اندازه گیری های الکترونیکی در سیالات شناسی سازیم.

در مین ال، امامی نژاد مانداز نظارت مه انبه ر سلامت را در نظر داشته است. مایشگاه او، ام ابدا دستگاه های وشیدنی دستگاه های سگرهای است که سطح مولکول های اصی را دیان مین است.

امامی نژاد : ما در ال ورود نظارت مستقیم ستیم؛ دورهای ای مراجعه کنید رای معاینه، اصولا میشه مراه ماست. داده معذری و ارزیابی میوند و ما از خوردنی در لحظه ارائه می دهند ود سلامتی و سلامتی من مک

مایشگا امامی نژاد ر نشان داد ود رسیا ن نشان داد سگرای ساخته شده وسط روح امامی نژاد

الش در راه استفاده از سطح ورتیزول رای بنابراین پزشکان نمی توانند از هر نوع اندازه گیری، اطلاعات را به دست بیاورند، اما پژوهشگران پیش بینی می کنند که ردیابی سطح کورتیزول به مرور زمان و با استفاده از ساعت هوشمند ممکن است کاربران و پزشکان آنها را نسبت به تغییراتی که می توانند از نظر بالینی برای تشخیص یا استفاده کنند. نظارت ر درمان مهم اشند، اهند.

“جانت تومیاما” (Janet Tomiyama)، دانشیار روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس که سالها با آزمایشگاه امامینژاد برای بررسی دستگاه های پوشیدنی او در محیط های بالینی همکاری کرده است نیز در این پژوهش حضور دارد.

“پل وایس” (Paul Weiss), استاد برجسته شیمی و بیوشیمی دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس و از محققان این پروژه گفت: این پژوهش با گردهمایی بخش های متفاوت دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، به کار مهمی تبدیل شد. این از نزدیکی ما، مشکلی نداشت دیگر و آنزده ودن رای مکاری اصل مود. ما میوانیم مشکلات دیگر را ل نیم و این ناوری را در مسیرهای دیدی رار می بینیم.

این وهش، در مجله “Science Advances” اپ رسید.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما