ر اموش ماری لثه ا ریودنتیت – ومیت


دندانهای لوغ، نامرتب و ر از ره و لثه های ملتهب از مشکلات آرزوی دهان ما است. ما انسانهای مدرن ازنظر مداخله روزانه رزحمتی

راتر از دندان درد و درد لثه، سلامت دهان و دندان ما روی موارد ادی از رژیم غذایی رفته ا ندرستی ر لی لت ن است ماریای دهان می شود محدود اقی نمیماند. ارتباط نزدیکی ن سلامت دهان و دندان و رخی از دیرین ماریا ازجمله ماریرهای لبیروقی، مصرف و دابت و درین ماریا این امر ر نقش دهان نوان نهای از سلامتی و ماری و اخصی از ندرستی لی ما د میند.

متأسفانه، اید آرزوترین ویژگی سلامت دهان ما الباً نادیده رفته میود. رودنتیت ا ماری لثه، دومین مارای دهان و دندان س ا ره (پوسیدگی) درصد از افراد دارا snap سال و الاتر، دچار ریودنتیت متوسط ​​​​ا دید ستند. ریودنتیت ازدهمین ماریع در آن است.

ریودنتیت ونتی نیست در سطح لثه های نگام نده ن را مینید، دیده ود، لکه ر سطح لثه رار دارد. پس از یک مرحله اولیه از سطحی که در آن می‌توان به لثه رخ می‌دهد (ژنژیویت)، باکتری‌ها از زیر خط خود را به پاکت‌های کنار ریشه دندان می‌رسانند و در آنجا ساختارهای نگهدارنده دندان را تخریب می‌کنند.

دلیل ماهیت نهان ریودنتیت، سیاری از افراد این ماری دارا مؤلفه نتیکی است و مچنین ر دهان و دندان رار میرد.

سیم سینگرائووهشگر ارشد دانشکد دندانپزشکی دانشگاه مرکزی لانکاشر در ریتانیا ا این مان، سیب ممکن است ساختار دندانها را رده اشد و ا ر افتادن نها مراه اشد. در مین ن ونت، طور وسته و رای دهه ها، اکتریایی مانند ترپونما دنتیکولا و پورفیروموناس لثه ای را وارد ریان ون میند. مین ور ولانیمدت مسبب ماری در لثه و ریان و سلامت ما راتر از دهان، دان،

از رات ریودنتیت این است سیاری از ماران متوجه ن نمیوند، را معمولاً دون لائم اهر میود.

سینگرائو میگوید: ر از نها در مغز، رخی در ریانها، رخی در انکراس اده میوند.»

در مواردی که آسیب‌پذیری‌هایی در این افراد وجود دارند یا زمانی که میکروب‌ها به‌طور غیرممکن پاک‌سازی می‌کنند، نمی‌توانند ایجاد کنند و بیماری‌های بیماری‌سازی دیگری را به وجود بیاورد، آن‌ها را تشدید کند.

در پریودنتیت با حضور برخی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیردار همراه است: بیماری‌های قلبی‌عروقی، چاقی، آلزایمر، انواع سرطان‌ها، آرتریت روماتید، پارکینسون، ذات‌الریه و عوارض بارداری.

رای سیاری از این ماریا، این رابطه دو رفه است. برای مثال، پرینتیت ممکن است وضعیت‌هایی مانند آرتریواسکلروز (تت‌شدن دیواره شریان‌ها) را تشدید کند و به آرتریواسکلروز کند، همچنین افرادی که مستعد می‌شوند به پریودنتیت می‌شوند.

برای بررسی ارتباط بین با پریودنتیت و آرتریواسکلروز کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده‌ای که استاندارد طلایی تحقیقات پزشکی در نظر گرفته می‌شود، انجام نمی‌شود (انجام این کارها مانع از این نمی‌شود که گروهی از افراد مبتلا به زندگی طولانی‌تر شوند تا درمان شوند. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺗﺮﻳﻮاﺳﻜﺮوز ﻧﻬﺎ را ر ر ر ﻣﻲ دﻫﺪ). در دهان ا میوند، در لاکای مرتبط ا رواسکلروز ن

از ن این ماریا مزمن، ویرین رابطه دوطرفه را ا ریودنتیت دارد. ر ر ر ر نتیت در افراد مبتلا به نوع دو، سه رابر از ابتلا به بیماری است. در بیماران مبتلا به بیماری و من دچار ریودنت استند، ونت

مسواک / مسواک

ریودنتیت مؤلفه نتیکی دارد ا رعایت میوان، اما این ماری را داقل می رساند.

اما ن ارتباط ماری لثه ا ماریا مزمن دیگر ست؟

این امر ریان وسته اکتریا از اکتای اعماق لثه ریان ون مربوط می شود. در سیستم ایمنی سیستم اکتری ا اتوژنای دیگر را این نشانگرهای سیستمی ایمنی در ملهاتوژنا و نها مک ند. ورم و رمزی در اطرف م اهر میود، نتیجه این لحظه لحظه لحظه ای ارآمد است.

در وتادت، نشانگرهای اشتباهی عنوان راهنماهای را سیستم ایمنی رای رفتن محل ونت من می اما وقتی این نگهبانها مدت ولانی در دن مانند مشکلات ادی را ایجاد می کنند.

مقاله های مرتبط:

وبی ابت ده است اکثر ماریای ا ریودنتیت دارای ارتباطی ستند. رای مثال، ریباً سال مشخص د نوعی نشانگر مشخصی نام اکتور نکروز س از مدت و تاهی، نشانگرهای دیگر را نمی‌دانند و می‌توانند نوع دو را ببینند. این متراکم گرهای سختی می تواند انجام دهد و درمان را از راه سرکوب ردن نشان مزمن ده انجام دهد.

اما نشت مداوم اکتریا از ونتی در لثه نهان ده است، عکس ن را انجام می دهد. ال اولمستروپاستاد ازنشسته روه دندانپزشکی دانشگاه نهگ میوید:

مه ماریای مرتبطی م مرتبط ستند و ر دیگر ر دارند. ریودنتیت عائرین ماریای اِی دن انسان است. وامل نوعي ساناني در ندين ماري لبي مانند رتريت روماتيد، ماري، مشاهده و موارد ديگر ال ستن. در ورت با ریودنتیت، مشکل سیستمیک واهید د.

در انسان، به دلیل همان مسائل اخلاقی مرتبط با مطالعه آرتریواسکلروز، بررسی این موضوع به طور مستقیم انجام می‌شود که چگونه درمان می‌تواند به درمان بیماری‌هایی مانند درمان کمک کند: نمی‌توان مانع از درمان بیماران شد، مخصوصاً اگر بیماری‌ها را درمان کنید، ممکن است باعث بدتر شدن بیماری شود. مشکلات دیگر نها ود. این امر مطالعه با میان این ماریای سرطانی را ده میند و به رابطه لت و معلولی را می دهد.

اینحال، روه اولمستروپ در موشا روودنتیت ر را ررسی رده است. روح او اوت در اسخ ند را در موشای مبتلا می شود دچار وضعیتی ریودنتیت و موشلها کرد. ریودنتیت باعث د ند و س از وعده ایی درصد ر از روه دیگر افزایش دا ند.

دندان افتاده / دندان

ریودنتیتی درمان نشد، میوانند افتادن دندانا باعث شد.

نتیجه نهایی ریودن اگر اجمی اشد و درمان رار نگیرد، افتادن دندانها است. لاوه ر ندین دهه دشوار مزمن، از دست دادن دندانا مجموعه ای از رات سلامتی ازقبیل وال نات.

وو از پرستاری روری مایرز دانشگاه نیویورک مرتبط با مقداری را پیدا کرده است: هرچه تعداد دندانهای خود را از دست بدهید، خطر زوال عقل و زوال شناختی بیشتر می شود.

و در مطالعه بزرگی داده‌های سلامتی 34 هزار بیمار در ایالات متحده مطالعه کردند و دریافتند که از هر دندانی که فرد از دست می‌دهد، خطر تشخیص و خطر زوال عقل به‌ترتیب 1.4 و 1.1 درصد افزایش پیدا می‌کند. به‌طور‌کلی، خطر عدم شناخت و زوال عقل که دندان‌های خود را از دست داده‌اند، درمقایسه‌های مشابهی که همه دندان‌های خود را دارند، به‌ترتیب ۴۸ و ۲۸ درصد بالاتر می‌بردند.

در موارد، از دست دادن دندان ر میود. وو میوید وقتی ارتباط ن این دو اشاره میمولاً دیگران روبهرو مود. او میوید: «سلامت دهان مشده است. در لاش استیم واهد را ارائه می دهد نیم نشان می دهد وضعیت سلامت دهان از معادله اشد.»

وای ریودن امکان پذیر است از دست دادن دندان اشد، وامل دریگری آنون، مطالعات وو در این مینه وو میوید: «دندان مصنوعی وب میوانند مصرف ا و نیز ملیدن را می دهد. این ار ممکن است ریان ون را افزایش دهد و ر ملکرد ناختی اثر داشته باشد.»

مسواک دن / مسواک زدن

ر ار دندانها ود را مسواک مینیم، این رصت را داریم سلامت مومی ود را نیز ود می کنیم.

وندهای درحال ور ن سلامت دهان و دندانها و ماریا دیگر ن لی مهمی دارد:

وو دندانای ود را درستی مسواک نیم

اگر بیماری شروع شود، در مراحل اولیه می‌توان با جرمگیری و روت پلنینگ دندان (نوعی جرم‌گیری عمیق) میکروب‌ها را از سطح پایینی دندان و درست کردن زیر خط لثه پاک می‌کند، آن را درمان کرد. هولمستروپ می‌گوید اگر پریودنتیت شدید باشد، راه‌حل ممکن است یک عمل جراحی باشد که در آن بافت نرم لثه شل می‌شود و می‌شود و سطح پاکسازی می‌شود و سپس بافت سرجای خود برگردانده می‌شود.

مشکلی که درمورد تشخیص پریودنتیت وجود دارد این است که این بیماری معمولاً با علائم واضح همراه نیست و مردم این را می‌بینند که اگر دندان‌درد شدیدی نباشد، نیازی نیست که به دندانپزشک مراجعه کنند. اما راهل این مشکل ساده است: ور منظم دندانپزشک مراجعه نید.

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial