ریمه ودروسازان از مردم

[ad_1]

نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده، تنبیه خودروسازان در ازای تولید خودروهای پرمصرف و آلاینده را به میزان مصرف بر مصرف و ارزش افزوده تبدیل کرده و راه را برای دریافت این جریمه از مردم هموار ساخته اند; ا این انون، رچه رتبه انرژی ودروهای ولیدی ا وارداتی ایینر و میزان

به گزارش همشهری، خوانش موضوعدار از یک قاعده مترقی در اقتصادهای آزاد و رقابتی در بازارهای تنبیهی، ایجاد فرآیند تولید خودروهای بیکیفیت، پرمصرف و آلاینده بهجای بالابردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها، به افزایش قیمت آنها در بازار انحصاری و غیررقابتی می شود. ا این انون، مت نهایی ودروهای لاینده رکیلومتر در ازار اید از نیم درصد ر ود.

لایندگی و ارزشافزوده

در ماده 28 قانون مالیات بر ارزشافزوده (مصوب 1400)، شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، درجه انرژی و بر اساس رتبه بندی های تعیین شده از سوی قانونگذار، مشمول مالیات و عوارض سبز و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروها این ماده ماده مکلفند این مالیات است. و وارض را روال مشخص ده در متن آنون سازمان امور مالیاتی رداخت نند.

آن انون، نیرو مدیریت از ماره گذاری ودروا مشمول این آنون دون دریافت بهعبارت دیگر، قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزارهای درصدی بالا بردن قیمت خودروهایی است که بهدلیل دارای رتبه پایین انرژی، مصرف سوخت و آلایندگی بالا هستند و هدف غایی نیز این است که با گرانشدن این محصولات، خرید آنها کاهش پیدا کند تا هم مصرف کننده باشد. رغبت متری رای رید نها داشته است و م ودروساز و وارد کننده ناچار ود ا واردات ایالا محصوشد اما نکته اینجاست که ودروهای موجود در ور این وضعیت ماجرای «دوغ ا نوشابه؟» در سریال نز رمانشاهی است واب ن درهرصورت دوغ ود! بههرحال قانون جدید مالیات بر 15 دی ماه اجرایی از ارزشافزوده شده و تولید خودروهای داخلی ناچار در صورت برنده شدن در قرعه کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودروها را نیز بپردازند.

اعده رقا در ازار انحصار

و عوارض بستن بر خودروهایی که رتبه انرژی پایینی دارند و بهتبع آن میزان مصرف سوخت و ایجاد آنها بالاست، یک ابزار موجود در اقتصادهای توسعه یافته و مصرفی، برای تنبیه سازندگان و مصرف کنندگان این خودروها و ترغیب کننده های کمی برای افزایش کیفیت و مصرف کننده است. محصولات رید اکیفیتتر است؛ اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیررقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بیکیفیتی خودروها وضع می کند، ثمره آن چیزی جز فشار نیست بیشتر مصرف کنند که هیچ گریزی ندارد. نوانمثال، در ور اروپا، رید ودروی لاینده و رمصرف، ات و نه ایی رای مصرف ار دا دا در. اما در بازار ایران، بهواسطه نبود رقابت و انحصار تمام و کمال صنعت خودرو، مصرف کننده ناچار است برای بیکیفیتی و آلایندگی معدود خودروهایی که در بازار عرضه می شوند، پول بیشتری می گیرند، بدون اینکه این جراح دردی از بیکیفیتی صنعت خودرو دوا کند یا کاهش دهد. وا آشکارود.

شکست رض در وارض لایندگی

در روزهای اخیر و بهدنبال اعمال عوارض و مالیات آلایندگی در اطلاعیه پیش فروش یکی از خودروسازان داخلی، ابتدا گمان میرفت قانون بهدنبال اصلاح امور بوده و این خودروسازان هستند که در حرکتی خارقالعاده، جرائمی که در ماده 28 قانون مالیات بر ارزشافزوده برای پایین بودن کیفیت محصولاتشان تعیین می شود. ده است راریدار منتقل رده و این منابع مامان دریا اما بررسی متن قانون و همچنین نظارت از مراجع مختلف نشان می دهد که در این یک مورد، خودروسازان در حال اجرای قانون هستند و این قانونگذار بوده اند که در تصویب و اجرای یک قانون مترقی، نقض غرض شده است.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی نیز این موضوع را بررسی می‌کند و می‌گوید: در انواع مختلف مالیات‌های نقل‌قول از مالیات، مالیات بر ارزش‌گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و … بر خودروها و وسایل نقلیه‌ای که وضع می‌شود. مه وسط مصرف کننده رداخت میود. او میافزاید: او ا وصول رخی از این مالیات بهگونهای که در توسعه یافته از ابزارهای حسابداری بهمنظور کاهش ایجاد، افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، خرید خودروهای کممصرف و با حجم موتور پایین و … استفاده می کنند.

ارسطو ضمن تشریح ملزومات کارآمدی این قوانین مالیاتی، میگوید: بهدلیل انتخابی بودن خودرو در بسیاری از کشورها، بازار خودرو پر کش است و قدرت مصرف کننده دارد; ازاینرو مصرف کننده می تواند بین خودروهای مختلف انتخاب شده و خودرویی با مصرف کمتر و در نتیجه مقدار کمتری انتخاب شود که در نتیجه آن، با تغییر در طرف بازار، بخشی از مالیات های هر تعداد به تولید کنندگان منتقل می شود.

این کارشناس اقتصاد با بازار بر اساس این وضعیت، ابزارهای مالیاتی هم بر رفتار مصرف کننده و هم رفتار تولیدکننده تأثیر دارد، مشخص می کند: در انحصاری خودرو در ایران، عملا بار مالیات و عوارض شماره ماده ماده 28 جدید مالیات بر ارزشافزوده صرفا به مصرف کننده منتقل میود و ونه اثر نازیمی ر رفتار ولید کننده و مصرف کننده ندارد. را مصرف کننده انتخاب نمی کند.

ریمه ودروسازان از مردم

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما