ریسمس در میانه‌ای و رانی

[ad_1]

روزنامه وسعه ایرانی: از ار ومان ام میلیون ومان. این نها مت درخت اج مصنوعی در اندازه های مختلف است. درختی دیگر نماد سال نو میلادی ده. ال نه نهایی؛ لکه ای ن ادی ن اید را م نه های داگانه و افی رداخت. اما این هزینه های گزاف هم در میانه روزهای پرآشوب باعث نمی شود که حال و هوای برخی از خیابان ها در تهران در روزهای آغاز زمستان کمتر از خیابان های یک شهر اروپایی باشد.

ریسمس در میانه‌ای و رانی

آن میرزای رازی محل رید و روش اسباب ازی معروف است، از معدود در قدیم الایام این خیابان به دلیل سکونت بیشتر هموطنان ارمنی، بازار عیاد مسیحی هم بود و به همین دلیل ویترین مغازه های آن در کریسمس مملو از عروسک های بزرگ بابانوئل با ریش سفید و لباس های زنگوله دار قرمز، کاج های تزئین شده با ستاره و گوی های رنگی قرمز است.

دیگر حال است این بازار به یک جاذبه گردشگری مرکز تهران تبدیل می شود و در ماه دسامبر نه تنها پذیرای سال های مسیحی ها که فرصت مناسبی برای گشت و گذار همه خانواده های تهرانی است. انوادهایی رچه ن ریسمس را در دین و مذهب و نا م رخی اضرند ر سال نها ادی رای گزارشی ن ردازند. ر روشندگان لوازم ریسمس در آبان میرزای رازی، متا و البته وع رونا ل رهگذران را در ا در ا م و

ا این ال نگاهی روشگاها اینترنتی موید این موضوع است رچند این میل سختان ادی م دارد و رخی ن را نماد ربزدگی و مل و ویت ستیزی میداند.

ن ریسمس و افسانه ابانول

ریسمس در میانه‌ای و رانی

مسیحیان ر ساله دسامبر را نوان روز ولد مسیح، ن میرن، و د ن را ریسمس مینامند. ایام دوازده روز ریسمس ا ادروز مسیح در دسامبر از ده و ا ن اج ویان در روز انویه دارد. دسامبر رای مسیحیان ربی نوان سالروز مسیح ناخته ده است و خاص

ابانوئل میشه رمرد رمزپوش ریش سفید نبود. او در واقع اسقفی ا نام نیکلاس دیس از رن ارم می باشد در ر میرا در سیای ر و رکیه امروزی آتن. ملادی درگذشت و س از مرگ ایای مومیایی ده او ابتدا ایتالیا و سنسف

افسانه snap نیکلاس در رون وسطی نوان محافظ ودکان وب و ا ادب ناخته مید. او ای وب ایزه میداد و اَک مکارش «بابا لاقی» ای د را ادب مرد.

در رن نوزدهم انوادهای مسیحی میم رفتند نابراین لاه اسقفی وصلیب نیکلاس دیس لباس و لاه رمز دیل د. آبانوئل وزن اضافه رد و ونی دیه رای های وب و ا ادب روی دوشش اشت.

ازار ر اقتصادی ریسمس

راساس مار منتشر ده از سوی گزارشی ارس در مستان سال منین در این ارش ادعای ده ود در حالی که برخی از این ادعاها را بزرگنمایی میدانند، اما آن را خیلی دور از واقعیت نمیدانند، چرا که نگاهی به مراسمی چون هالووین و ولنتاین هم که جشنهای غیرهای بومی هستند، در سالهای متوالی از رونق قابل توجه است و آن را می بینند. روانی و نوع اقلامی مورد نیاز رای این مراسم در ازار است.

ریسمس در میانه‌ای و رانی

از روشندگان ابان میرزای رازی میوید: اما الا میوان از میان اندازها و نسهای مختلف دها مدل انتخاب رد».

او ادامه می دهد: «عروسکای ابانوئل ست نس و اندازه، در دود ا 3 میلیون ومان دارند. حتی خریدها به درخت و عروسک ختم نمیشود و گوزن کریسمس، ست کفش و لباس کریسمس، شمع وماگ کریسمس و … اقلامی ست که به لیست خرید وسایل کریسمس اضافه کرده ایم و مورد استقبال هم قرار گرفته است ».

ر روشندگان لوازم ریسمس در آبان میرزای رازی، متا و البته وع رونا ل رهگذران را در ا در ا م و نگاهی روش اینترنتی موید این موضوع است مشتاقان رپایی این ن از رستای اینترنتی سراز

او معتقد است: «زیاد دن این ل اقلام در ازار دو نبه دارد. اول اینکه اضای این اقلام در ازار وجود دارد و از سوی دیگر ا وفور نها در ازار اا م م م دا

رسمس در اینستاگرام

ریسمس در میانه‌ای و رانی

جستجوی ایرانی آخرین هشتگ کریسمس در اینستاگرام، نشان می دهدها0 در اینستاگرام نزدیک به 50 هزار مطلب و عکس در مورد کریسمس منتشر کرده که درصد بالایی از این مطالب مربوط به چند روز گذشته است. 90ار مطلب و س در مورد آبانوئل منتشر ردهاند.

امانالله رایی مقدم، امعه ناس و استاد دانشگاه در این اره میگوید:

«ا سویی دلیل مبود ادی در ور، مردم مایل گزارشی مراسمی دارند اما این رفتارا آنهای ده رای لیغات در ای مجازی وچشم و م میا

س مایز

در که قرایی مقدم این موضوع را نشان می دهد از میان شادی های جمعی و البته شبکه های اجتماعی میداند، عده زیادی به ویژه در سیاسیون و صاحبان قدرت، این استقبال را به نفوذ خزنده فرهنگ غربی در میان ایرانیان با هدف تأثیرگذاری و تخریب فرهنگ بومی میدانند. .

ریسمس در میانه‌ای و رانی

سید واد میری، امامه ناس و استاد دانشگاه معتقد است: هفته اقدام گزارشی نهای ربی میند میل نوعی اصل اری اجتماعی دارند دین معنا افراد ا این ار س مینند و را از دیگران متمایز ردهاند. این میل نشان دادن مایز ود از دیگران از امدهای زندگی لان ری است.

جستجوی ایرانی آخرین هشتگ کریسمس در اینستاگرام، نشان می دهدها0 در اینستاگرام نزدیک به 50 هزار مطلب و عکس در مورد کریسمس منتشر کرده است که درصد بالایی از این مطالب مربوط به چند روز گذشته است.

میل به تظاهر در دو موضوع پوشش و نسبتی که افراد با اشیاء نمی توانند، متجلی شود، به این صورت است که افراد مثلا یک گوشی یا ماشین گران یا هدیه ولنتاین یا درخت کریسمس میخرند و عکسهای آن را در فضای مجازی به دیگران نشان می دهند تا می دهند. نها ویند ما متمایز ستیم».

رسمس رنگ ایرانی لطمه میند؟

در این میان در حالی که برخی نگران مردم به مراسم کریسمس و زوال فرهنگ وطنی هستند، برخی دیگر نیز نگاهی خوشبینانه به این موضوع دارند و معتقدند، فرهنگها از همین مبادلات شکل گرفته اند و نباید نگران باشند.

در این باره فرهاد ادیبی، جامعه شناس با بیان اینکه ایرانی ها هم ردی در فرهنگ کریسمس دارند و سنت هدیه کریسمس، حتی ریشه ایرانی دارد میگوید: «او لهراسب، جاماسب و گشتاسب مغ پارسی بودن (کاسپر، ملیکور و بالتازار در متون مسیحی) مسیح ازه متولد ده دیدار ردند و مادر مسیح ر، مر و ندر دیه دادن و مبدع snapt دس ریدس ردر

ریسمس در میانه‌ای و رانی

در متون اریخی نقل از اُ. هنری چنین آمده است که “همانطور که میدانید، سه مرد خردمند شرقی کسانی بودند که هنگام تولد مسیح بودند، در محل اختفای حضرت مریم، برای او هدایای ارزشمندی بردند.آنها بودند که سنت هدیه کریسمس را آفریدند. ودند دون دایاشان م دایای ردمندانهای ودند، اید

ادیبی با بیان اینکه این موضوع نشان می دهد فرهنگ های مختلف وامدار ترکیبی هستند، نتیجه می گیرد که نباید نگران نفوذ فرهنگ غربی در کشور بود و با آن مقابله کرد و در عوض باید به خود ارج بیشتر نهاد و آن را به نسل جدید منتقل کرد.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما