ریبا ر امریکایی نی میند ورش راه ود را مرده است

[ad_1]

دیوید ایگناتیوس رارو-دیوید ایگناتیوس ستون نویس ست؛ آن اف ندی رمان نگ وانی در اولین مهم سخنان او میهن رستانه و درباره دا و ور ود، اما مراقبه مانگیز ر روح امریکایی را نیز امل می کند. ندی ود: «شخصیت ملت، مانند رد ریزان است. مان ا دی وسط ارهایی انجام دادهایم و ا دودی وسط ارهایی ا ما انجام ده است، ل. این نتیجه وامل سمانی، وامل ری و وامل معنوی است. در دوران لح مانند مان نگ ما مان اندازه نده واهیم ماند ا متحمل ست واهیم د».

ارش رارو نقل از واشنگتن ست، آمد ویر وجهه ملی ما در روز استقلال لیمان ونه است؟ سیاری از ما در درخشان آمریکا اکنون رهای آنی و سیب دیده را در آمریکا مینیم. این نکته عجیب در مورد این لحظه از حزبی است: تقریباً هر آمریکایی صرف نظر از دیدگاه سیاسی خود این پیشبینی را دارد که کشوری که آن را دوست دارد (ایالات) در حال گمراه کردن خود است.

ر وال ملی اندازه است؟ اندیشکده داخلی نتاگون نام مرموز «دفتر ارزیابی» را دارد وسط «مایکل . مازار » ارد لوم سیاسی در موسسه «رند»

مطالعه ابستانی ندان وشایند نیست، اما میوان این ارش را ن نگران ننده وهش «مازار» او معتقد است این ویژگی‌ها برای موفقیت رقابتی است: جاه طلبی و اراده ملی، هویت ملی واحد، فرصت مشترک، یک حالت فعال، نهادهای مرکزی، جامعه یادگیرنده و سازگار و تنوع و کثرت رقابتی.

ایید ا لبی و اعتماد نفس مریکایی مانی راسته ویژگی ما ود از نیم. مازار منویسد:

او اطرنشان میسازد نظرسنجیا نشان میدهند سه ارم افراد مورد ررسی در سال یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ میلادی گزارش داد که بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «بیشتر از امید احساس ترس» و آمریکایی‌ها در سراسر خطوط حزبی به نهادهای کشورشان اعتماد ندارند. نظرسنجی در سال میلادی نشان میداد نه درصد از نحوه ملکرد دموکراسی من نین، نتیجه این وهش نشان داد دو سوم از اسخ دهندگان موافق ستند

مازار معتقد است وحدت و انسجام ملی آمریکایی رو وال است. کشوری که در جذب گروه‌های مختلف به شکلی عمل کرده است، اکنون از هم پاشیده‌تر به نظر می‌رسد و ایده‌ای به عنوان «دیگ ذوب» دارد. اورایی است رور امریکایی میود را

ا این وجود، ویتای مجزای ما نه دارد. «مازار» می‌نویسد: «کشوری با جمعیتی که به سرعت در حال تغییر است، از این تنوع مزیت‌های رقابتی به دست‌آورد، اما در عین حال با بیش‌تری برای حفظ حس هویت ملی منسجم روبرو خواهد شد».

آمریکا در اصل «جامعه رصت» او واهدی از افزایش نابرابری اشاره می کند. در سالهای متوسط ​​متوسط ​​​​دارایی الص متوسط ​​​​درصد و ارگر درصد اهش افت. او واهدی اشاره می کند نشان می دهد در نسل از سال

این مشکل واضح است، اما دولت مایل ادر اصلاح ناشده است. «مازار» ارزیابی آنک آنی را از اهش دریجی این نهها مشکل دولتی نیست. ره وری وصی رای دهها راکد وده است و رکتا ا وروکراسی دست و نجه نرم میند. دانشگاها ریبا اندازه دریس نهای اداری میند و نهای اداری

از دی آنای آمریکا را این ایده مشکل مابل لستند. من نوز نسبت این ایده وش نستم. ا این وجود، نتیجه ری «مازار» را دلسرد ننده افتم. او استدلال میند وقتی ورها روع ست میند «این لقه از خوردن منفی است، م افزایی».

لیلی میوان روند وال را معکوس ند اعتمادی و اطلاعات نادرست میود. رخی از مردم دری انی میوند میواهند آن را ند و از نو از ند. ما نوز در ن نقطه اجعه ار رار نداریم. من نشانه‌های مثبت را در آهسته، اما رو به جمهوری خواهان برای به چالش کشیدن ترامپ و در خشم رشد دو حزبی از افراط گرایی در تصمیمات دیوان عالی می‌بینم. ا این وجود، مان ور اریخ معاصر ما نشان می دهد ممکن است اتفاقات د رای ورهای وب رخ دهد.

مانی اراکتر امریکایی راحتی ابل ریف ود. ما ملتی جوان و خوش بین بودیم همان عبارت لاتینی که روی سکه های ما حک شده است به ایده «یکی از خیلی ها» باوریم و آمریکایی ها از هر کجا آمده اند آرزوی «زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی» را که در اعلامیه استقلال نوشته اند. ده ود رفتند. شد مواره این ونه اشد.

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما