رگترین دنباله دار منظومه مسی

[ad_1]

رارو- دانش میویند دنباله دار رناردینلی-برنشتاین در سال ناسایی د، رسما رگترین اکنون مشخص شده است این دنباله دار رضی در دود مایل دارای اندازهای ابل و نظر میود است.

ارش رارو، دنباله دار جدید که در وب سایت پیشچاپ arXiv گزارش شده و اکنون برای انتشار در مجله Astronomy and Astrophysics Letters پذیرفته شده است، دنبالهدار هیل-باپ را که پیش از این به عنوان بزرگترین دنباله دار معروف میشد، به رده دوم فرستاده است. ل باپ در سال د و در سال ا م ر مسلح ابل مشاهده د، رضی در دود مایل اما رناردینلی-برنشتاین نوان دنباله دار UN271

دنبالهدار برناردینلی-برنشتاین از نام کاشفنش، گری برنشتاین، کیهانشناس دانشگاه پنسیلوانیا و پدرو برناردینلی، محقق دانشگاه واشنگتن، نامگذاری شده است که برای اولین بار این دنبالهدار را در مجموعه Dark Energy Survey مشاهده می کنید. اویری این دنبال دار را نشان می دهد رناردینلی و رشتاین نگام مطالعه اویر سالهای دی متوجه رکت این نقطه وچک دند. در آن زمان، این دنبالهدار برای نمی‌توانم بسیار دور بود، برای همین می‌توانستند آن را اندازه بگیرند، می‌توانستند بگویند که احتمالاً بسیار بزرگ است.

رگترین دنباله دار منظومه مسی

این دنباله دار از Oort Cloud مدار این دنباله دار ن را اندازه سال نوری از ورشید دور میند رای مین میل این ردش و مل . این دنباله دار در الاضر مسیر ود را به سمت داخل منظومه مسی می کند. لایو ساینس ارش داد دار در سال نزدیکرن اصله پژوهش جدید، توسط امانوئل للوش، ستاره شناس رصدخانه پاریس، هدایت شد و از داده های آرایه میلی متری بزرگ آتاکاما در آمریکای جنوبی استفاده کرد که در آگوست 2021 زمانی که دنباله دار در فاصله 19.6 واحد نجومی Oud استرالیا قرار داشت، گرفته شد. (یک معادل اصله ن مین و ورشید است و دود میلیون مایل یک میلیون لومتر رجمه میود.)

دکتر ات مایکروویویی را از سمت مده دنباله دار ارج میود، مطالعه ردند. از این ول موجای نور منعکس ده، م میوانند دنباله دار را استنباط ند. پژوهشگران در مقاله دید و نوشتند این ولانیرین است لاً در این نوع اندازه گیری انجام می شود مردان اضافه ردند مل اندازه ری در الی ستاره دنباله دار نوز سیار دور است، ان انگیز است. را رناردینلی-برنشتین احتمالاً ا مانی مین نزدیک میود، ور ابل وجهی وچک میود. دین معنی نزدیک دن دنباله دار ورشید، دم ار و از ن منبسط میشود و دنه اصلی ن وب و مشد.

این دنباله دار ا م رمسلح ابل رویت نخواهد ود، را ل اپ در نزدیکترین اصله ود ا را. ا ان ال دانمندان انتظار دارند للوش و همکارانش نوشتند که تلسکوپهای بزرگی مانند آرایه آتاکاما به بررسی این امکان می دهند که در هنگام عبور دنبالهدار، اطلاعات ارزشی درباره ترکیب شیمیایی آن کسب کنند. منین میوان اطلاعات دیگری در مورد دما، رخش و ل دنباله دار استخراج رد.

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما