رکود انی و ازار سرمایه ایران


در سين ده ريزي در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هر چند در شرایط تحریم در ایران زندگی می‌‌کنیم و مناسبات تجارت بین‌‌الملل کمتر به ایران مربوط می‌‌شود، با این همه امروز ما هم مثل بسیاری از کشورها می‌‌توانیم از رکود در سطح جهان نگران شویم و آثار آن را بر بازارهای خود ارزیابی کنیم. معمولاً این رکود نخست ار ود را ر ازار سرمایه نشان می دهد و نگاه واقعی اقتصاد سری میاب

ندشدن اقتصاد آن و در رأس ن رکود رفتن اقتصاد ن، مه اقتصادها و از مله. رکود ن نخست ر ازار سرمایه ن ور و در مرحله دی ر رکود نسبی در ن ا ران مالی مراه ده و احتمال اد ران دهی ا میقی میانجامد. در الاضر را سال این اقتصاد، نرخ رشد ا این مه، نظر میرسد نرخ رشد در سال ر رقم نزدیک واهد ود.

دولت چین بسیار تلاش خواهد کرد که نرخ بیکاری را در سطح 5 یا 6 درصد نگاه دارد و دنیا هم باید به این موضوع امیدوار باشد، چرا که یک‌چهارم کل تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2022 و 40درصد در سال‌های دورتر به رشد چین بوده است. است. نابین نرانی ا این که نر رشد ن درصد اهش ابد، ورم ن کاهش رشد چین به نرخ‌های تک‌رقمی و رکود شدید بازار املاک و مستغلات آن کشور دیگر است که حتی دستیابی به رشد سالانه رسمی 5/5 درصدی اعلام‌شده برای سال جاری را از دستیابی به می‌دهد.

رکود در اقتصاد ن د سیاری سیاست ووید ر در ن ور رمی رد اعث اختلال در نجیره امین د د در همین حال، عوامل دیگری مانند سیاست‌گذاری خاص با اقتصاد و تأکید بیشتر بر اقتصاد دولتی در مقایسه با دوره‌های قبل، قیمت‌های بالاتر انرژی و فاصله گرفتن اقتصادهای دنیا از جمله چین در جهان، به نرخ رشد آن کشور صدمه‌زده است.

در نار مشکل ن رای اقتصاد انی، مسئله افزایش نرخ در مریکا، اروپا و سیاری مناطق دیگر دسنیا م و. اایش نرخ ره در مرحله اول ر ازار سرمایه دنیا و د از ن دت ر ارت و ولید الاها و داا انکای مرکزی در مه ای دنیا از مله ن دلیل مل ناپذیرشدن نرخ ورم، سیاست ولی مفزایش نر د ره اایش نرخ ره ناخته ده مقابله با یک ورم ​​است و در ن ال اهمیت اگر این سیاست ا دت اجرا می شود درآید رکود نتیجه می دهد. اولین ار رکود، مانطور امروز در سطح دنیا اهد ستیم، اهش مت سهام و راکدشدن.

بررسی داده‌های جدول مالی از اقتصاد آمریکا (به مثابه نمونه‌هایی از داده‌های مشابه در سایر اقتصادهای توسعه‌یافته) چرایی تورم و نکات جالب دیگری را در این توضیح می‌دهد:

• رای مقابله ران ووید-۱۹، درال رزرو در امتیازی اورنکردنی لق ول رده است.

• ا نترل درال رزرو، اعتبار انکی متری اعطا ده و رشد M2 از رشد M1 متر است.

• سال ا ل از وع ​​رونا، نرخ ره ایه سیار عین وده است.

• بعد از شروع داستان و خلق پول پرقدرت بسیار توسط فدرال رزرو و اوج گیری نقدینگی در آن کشور، بار دیگر به اثبات می رسد که تورم همیشه و همه چیزهای پولی است. ورم این معناست ول درت رید را از دست می دهد، نابراین دیدهای ولی است.

• اهش متا سهام در ماهای اخیر در مقایسه یک افزایش دید در سال سیار ناچیز است.

• سال ا ل از وع ​​رونا، مت واحدهای شاخص‌های قیمت‌های املاک و مستغلات در ۱۴ سال متداول ۷/۱ برابر شده و بازار املاک و مستغلات در یک سال متوالی (به جای کاهش قیمت‌ها مشابه با سهام) به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در این بخش اقتصاد است.

ایران م نوان وری در ال وسعه، وجود ارتباط محدود یک دنیا، از مشکلات ورهای وسعه میافتهر د متاثر. رکود و اهش آدا در ن و ندن اقتصادهای وسعهیافتهر در ایران م دوم میند.

از ار رکود در سطح آن اهش مت الاهای اساسی (commodities) موسط اریخی ود، البته در سطح اندکی الاتر، برگشت. اهش مت الاهای اساسی اولین اثیر رکود مومی اقتصادهای دنیا ر اقتصاد ایران است. مین دلیل، امروز می نیم ای وجود دیل ای در ول آنکه رون رفت ا رکود لی انی و رشت اقتصادهای آن و ن با این همه، به دلیل گشت و گذارهای مالی ایران از بازارهای جهان و تورم داخلی، دوره زمانی ضعیف بازار سهام ایران از رکود جهانی و کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی بلندتر بود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم