روش ساده رای رفع رابی دوربین وشی اندروید


اگر مشکل رفعال دن اره دوربین لفن مراه از نظر دید، این روش ساده را امتحان نید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از gadgetbridge، معمولاً برنامه دوربین به طور یکپارچه در همه دستگاه‌های اندرویدی کار می‌کند، با این حال اگر یک تلفن قدیمی دارید، ممکن است هر چند مشکلی در دوربین شوید.

این اتفاق میوانند ادی رخ دهد؛ در اینجا راه ساده را ما نشان میدهیم ا ارگیری نها مشکل رنامه دوربین را در لفن وشمن

دستگاه ود را مجددا راه اندازی نید

راه اندا دوباره لفن میوانند اشکالات نهان را رطرف ند. این راه سان رای رفع مشکلات است لا در لفن ود ا نها روبهرو نشده است. رای راه اندا مجدد وشی، لید ل را محکم ار دهید و از منوی و نه Restart را انتخاب نید.

دوربین رارسی نید ا نید ار میند ا ر. اگر اینطور نیست، راه لهای ر ده در ر روید.

مجوزهای رنامه دوربین را ررسی نید

ممکن است مجوزهای اصی را رای دوربین رده اشید. موزا ا نیاز دارد. این امل دسترسی میکروفون، دسترسی ایلها و رسانه ها و دسترسی به لفن میود. رای ررسی که مه مجوزا اعطا دهاند، نظیمات>برنامه>دوربین>مجوزه ها روید.

نظیمات

ورس استاپ ا وقف اجباری دوربین

استفاده از «توقف اجباری» مه الیتای رنامه دوربین ما را اتمه می دهد. نامی رنامه دوربین را از مینید، دوباره وت میود و در نتیجه ر مشکلی رای وقف اجباری نظیمات>برنامه ا>دوربین>توقف اجباری روید.

ورس

افظه نهان دوربین و دادهای رنامه را اک نید

ا اک ردن افظه نهان دوربین، از ر ایلهای موقتی رنامه ممکن است رای ملکرد سریع در استفاده میدکاده باشد. اگر رای مدتی نیست اشد، میوانند ایلهای راب را معآوری رده و نتیجه راب دن رادفی را دن رادفی. رای اک ردن افظه نهان و دادهای رنامه، نظیمات > رنامهات > دوربین > ای ره سازی

نظیمات

ررسی نید ا رنامه دیگری از دوربین میند ا ر

دوربین لفن ما رای دو رنامه مزمان ار نمیکند. ممکن است نگام لاش رای استفاده از دوربین در وسط ماس ویدیویی در واتساپ ا وگل میت متوجه ایاش مد. اگر دوربین ما وسط رنامه دیگری استفاده می شود، نمیوانید از رنامه دوربین اصلی وشی ود استفاده رنامه را ا استفاده از دوربین اموش نید و دوباره امتحان نید.

روز رسانی نرم افزار رارسی نید

اگر آپدیت معلقی رای وشی ما وجود ندارد را ویق انداخته است، ممکن است واهید نا را. ساز لفنای وشمند متخصص رای مشکلات ناخته ده این روز رای ررسی به روز رسانی نرم افزار، نظیمات> به روز رسانی نرم افزار روید.

نرم افزار

نم مجدد ارخانه را انجام دهید

اگر نیکهای الا ادر میر رنامه دوربین ما نیست، ممکن است واهید ازنشانی ارخانهای ا. انجام ازنشانی نظیمات ارخانه، مام دادهای وشی ما را اک میند و نظیمات را الت نیرض ا. این روش مانی وصیه میود مه روشهای دیگر را امتحان رده اشید. رای انجام ازنشانی ارخانه نظیمات > مدیریت مومی > ازنشانی > ازنشانی دادهای ارخانه روید.

نظیمات ارخانه

نکته ایانی:

اگر از لفن ود رای ارهای snapn مانند ازی ا ارژ سریع استفاده ردهاید، ممکن است داغ ده اشد باشد. رخی از ملکردهای لفن ما در این رایط معلق می شوند. ر نید ا وشی ما نک ود و سپس دوباره از اپلیکیشن دوربین استفاده نید.

اینها ند راه سان رای میر رنامه دوربین ود در لفن وشمند اندرویدی ستند. اگر مام راه لهای ر ده در الا را امتحان ردهاید و مشکل مچنان در این ور رای ر وشی ود را مرکز میر رید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم