ره ده در رونده ل سر نوجوانرونده ل سر نوجوان این سریال مدعی است دوستش مرتکب ل ده و او رگزین موفقیتی را ول نمیند.

ارش رق، اصلی این روند او نیز نوجوان است ا مان ابتدایی ادثه سال ل دنبال ل سر سالهای نام محمدحسین در رق ران، لیس در ریان این ادثه رار رفت.

در او اِ لیس ماس رفته ود، من نگران او ده ودم اما مان میردم دوستانش را در مقابل دیده و ا نها دارند ده است. این مرد ادامه داد: سرم در ن امک نوشته و ند نفر او را دزدیده و در آن روگان رفته اند. من لافاصله از آن رون رفتم. کاری که در کوچه ها فریاد میکشیدم و اسم پسرم را صدا میزدم، در یک خانه باز شد و پسرم گرفت که به گردنش چاقو خورده بود و بیرون آمد و در آغوشم جان باخت. سرم رصت نکرد ند لمهای رف ند و وید سی او را ده و اصلا را در ن آن ود.

الاعاتی آن مرد لیس داد ماموران لیس در ریان ات سری ساله نام این خانواده مدست راریاش را امل نایت معرفی رد. سال از این ماجرا و راز ل سر نوجوان اش نشده، رای ایمان رخواست

در ابتدای لسه در و مادر محمدحسین درخواست اصراً مطرح می کند. در مقتول : سرم ن از سوی طرفداران و دوستانش ربوده ده ود. نها او را در آن روگان رفته اند اما نمیدانستند سرم وشی موبایل مراه دارد. محمدحسین از رس ند نفر امک رستاده و از نها مک واسته ود. امکای ارسال شده نوز موجود است. من ن مه محله را دنبال او ستوجو زدم و رزندم را دیدم از آن رون مد. او از ناحیه ردن اقو ورده و رق در ون ود. من ایمان را امل این نایت میدانم. او موقع رار ا اقو ردن سرم ده ود. من رایش اص میواهم و اضر نیستم.

این مرد درباره ادعاهای ادعایی در دادسرا گفت: این حرفها واقعیت ندارد، دلیلی برای اینکه پسر من خودش با پای خودش به آن خانه باشد، وجود ندارد، اگر او این کار را کرده بود، دلیلی نمی خواست کمک کند. او رای ند نفر ام رستاده و دزدیده ده است. اگر رار ود رای وشگذرانی ن آن رود این ار را نمیرد.

در ادامه جلسه دادگاه وقتی ایمان در جایگاه نشسته، بار دیگرش را منکر شد و ادعا کرد چیزی درباره پیامکی که مقتول فرستاده نمیداند و آدمربایی در کار نبوده است. خواننده : من و محمدحسین ا م دوست ودیم. ن او ا میل ودش آنه ما مده ود. دوست دیگرم نام م نجا ود. ما ا م روب وردیم اما نام مشروب او درگیر د و ردنش اقو د. من از ماجرای روگانگیری اطلاعی ندارم و نمیدانم را ن محمدحسین او اِی ودش مده و این که ما او را دزدیدهایم رف درستی نیست.

در این نگام اضی: مصاحبه اسخ داد: من از اول م ل اعتراف نکرده ودم. من در این ماجرا ناه ستم و دشمنیای ا محمدحسین نداشتم. من ا او دوست ودم.

سر نوجوان در اسخ این سوال را لاش مانع نام ود نشد، من که اصلا انتظار درگیریم نداشتم. نام و محمدحسین ا م دوست ودند، این که از سمت او مله رد استفاده شود، سیار ود و اعث د نتوانم و.

نظرات در ادامه اظهاراتش ات : ما دروغ نمیگویم. نام محمدحسین مله رد و او را د. اگر نام این ار را نه ود را اید رار میکرد. اری نام رد، اعث نابودی زندگی من م د. من وقتی دیدم از ردن محمدحسین واره ده است، نقدر رسیدم رار ر میردم. من از اینکه رفتار می کنم، ولی اقبت رفتار دم و نمی شود در روندهای ستم. من از اتفاقی رای محمدحسین افتاده است ناراحت ستم، اما در این ماجرا نیستم.

ا یان دفاعیان دفاعی این افراد، ات ادامه لسه را موکول ردند د اهدان دادگاه احضار و ا.

در دومین لغت حل آن روند از م اولیای دم درخواست اص را مطرح می کنند و ند ازضر می کنند. وقتی نوبت رسید او م ل رار رد و لی مرتکب نشده است. رستوران : من ر ار نین شرکتی نمیروم و ل ار من نبوده است. وقتی نوبت اهدان رسید نها در ایگاه رار رفتند. یکی از آنها گفت: من چند سال در آن محل زندگی می کنم وقتی در زمان حادثه با صدای بچه ها بیرون آمدم، آنجا را دیدم که قمه به دست داشت و فریاد میزد محمدحسین کشته شد. سپس دایی مقتول اد در ایگاه رار ر و : من مراه دوستانم لافاصله ودم را درسی محمدحسین داده بود رساندم. ما مقابل در ارکینگ ا محمدحسین روبهرو دیم، اما او آره

اهد دیگر نیز : من مراه دایی محمدحسین ودم او رای داییاش امک ارسال رد و مک واست. من و دایی محمدحسین مه و اقو رداشتیم و ا موتور مراه در محمدحسین درسی او ارسال رده ود رفتیم. ما مه و اقو را در ماشین در محمدحسین اشتیم دفعه محمدحسین اقو ورده ود رون مد اد ا. من ندیدم سی او را ا اقو ده است.

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances