رنامه دهم ا ستودوم لیگ رتر ایراننقل از روا مومی سازمان لیگ وتبال ایران، مسابقات لیگ رنامه دهم ا ستودوم لیگ مرا لیگ مان ل رنامه این رنامه رح ر است:

دهم؛ رامیداشت ولادت ا سعادت رت امام محمد (ع) و رگداشت اد و اطر دای وتبال وار.
ن من

سپاهان اصفهان- نفت مسجد سلیمان – ساعت – ورزشگاه نقش اصفهان
مد- مس رفسنجان – ساعت – ورزشگاه امن مشهد
نعت نفت ادان – راکتور ریز- ساعت – ورزشگاه ادان

ن من

ل ر سیرجان – ر دسپاسی راز- ساعت – ورزشگاه
آن ران- وادار ران- ساعت – ورزشگاه اس وامین ران
ولاد وزستان-لومینیوم اراک – ساعت – ورزشگاه دای ولاد اهواز
نساجی مازندران- رسپولیس- ساعت – ورزشگاه امام رضا مشهد
استقلال – وب ن اصفهان- ساعت – ورزشگاه ادی

دهم؛ رداشت ارتحال رت نب (س) و روز اقتصاد مقاومتی و ارآفرینی
معه من

نفت مسجد سلیمان- مده مشهد- ساعت – ورزشگاه د نام محمدی مسجد سلیمان
وادار ران – سپاهان اصفهان- ساعت – ورزشگاه انقلاب رج
ر دسپاسی راز – نعت نفت ادان – ساعت – ورزشگاه افظیه راز
مس رفسنجان- ولاد وزستان- ساعت – ورزشگاه د نلی سرچشمه
وب ن اصفهان- ان ران- ساعت – ورزشگاه ولاد ر اصفهان
نساجی مازندران- ل ر سیرجان – ساعت – ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
راکتور ریز -استقلال – ساعت :۳۰- ورزشگاه د سلیمانی ریز
رسپولیس -آلومینیوم اراک- ساعت :۳۰- ورزشگاه ادی ران

نوزدهم رگداشت دای اسفندماه
ارشن اسفند

دیده مشهد – وادار ران- ساعت – ورزشگاه امن مشهد
آن ران- راکتور ریز- ساعت – ورزشگاه اس وامین ران
نعت نفت ادان- نساجی مازندران- ساعت – ورزشگاه ادان
ولاد مبارکه سپاهان اصفهان –ذوب نان – ساعت – ورزشگاه نقش آن اصفهان
لومینیوم اراک – مس رفسنجان – ساعت – ورزشگاه امام مینی(ر) اراک
ولاد وزستان -نفت مسجد سلیمان- ساعت – ورزشگاه دای ولاد اهواز
ل ر سیرجان -پرسپولیس- ساعت – ورزشگاه د سردار سلیمانی سیرجان
استقلال – ر د سپاسی راز – ساعت – ورزشگاه ادی

ستم رامیداشت مبعت رت رسول اکرم (ص)
دوشن اسفند

راکتورتبریز-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت :۳۰- ورزشگاه د سلیمانی ریز
نفت مسجدسلیمان -آلومینیوم اراک – ساعت – ورزشگاه د نام محمدی مسجد سلیمان
وادارتهران -فولاد وزستان- ساعت – ورزشگاه انقلاب رج
ردسپاسی راز- آن ران- ساعت – ورزشگاه افظیه راز
لگهر سیرجان- نعت نفت ادان- ساعت – ورزشگاه د سردار سلیمانی سیرجان
وبن اصفهان- دیده مشهد – ساعت :۳۰- ورزشگاه اولاد ر اصفهان
نساجی مازندران- استقلال- ساعت – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
رسپولیس- مس رفسنجان- ساعت – ورزشگاه ادی ران

ست و م رامیداشت روز احساس و نیکوکاری و ولادت ا سعادت رت امام سین (ع) روز اسدار و رت ابوالفضان (ع) و و
معه اسفند

دیده مشهد- راکتورتبریز- ساعت :۳۰- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان – ساعت – ورزشگاه متعاقبا اعلام مود.
آن – نساجی مازندران – ساعت – ورزشگاه اس وامین ران
لومینیوم اراک -هوادارتهران – ساعت – ورزشگاه امام مینی(ر) اراک
ولاد وزستان- وبن اصفهان – ساعت – ورزشگاه دای اولاد اهواز
استقلال- لگهر سیرجان- ساعت :۳۰- ورزشگاه ادی ران
سپاهان- شهیدسپاسی راز – ساعت – ورزشگاه نقش آن اصفهان
نعت نفت ادان- رسپولیس – ساعت :۳۰- ورزشگاه ادان

ست و دوم؛ رامیداشت ولادت ا سعادت رت امام ن العابدین (ع) و سالروز سیس آنون ملی و رهنگی و نری مساجد ور
ارشن اسفند

وادار ران- مس رفسنجان – ساعت – ورزشگاه انقلاب رج
وبن اصفهان- لومینیوم اراک – ساعت – ورزشگاه اولاد ر اصفهان
راکتور ر- ولاد وزستان – ساعت – ورزشگاه د سلیمانی ریز
لگهر سیرجان- آن – ساعت – ورزشگاه د سردار سلیمانی سیرجان
ردسپاسی راز- دیده مشهد – ساعت – ورزشگاه افظیه راز
نساجی مازندران – سپاهان اصفهان – ساعت – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
نفت مسجدسلیمان- رسپولیس – ساعت – ورزشگاه د نام محمدی مسجدسلیمان
استقلال- نعت نفت ادان- ساعت – ورزشگاه ادی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم