رنامه امل دوره ستودوم لیگ رتر وتبال

[ad_1]

دوره ست و دوملیگ رتر ست و دوم ر امروز رعه د ا مها ر اساس رنامه ازیا و راد.

ن رعه لیگ رتر وتبال ایران -۱۴۰۱ از ساعت :۰۰ امروز در مراسم ابتدایی، مرشاد ماجدی از اااا واست در سال او مچنین ویشتن دار ا مان ورود VAR در وصف مسائل داوری را واستار د.

سهیل مهدی دیگر سخنران مراسم رعه ود. او در وص رعه وضیحاتی ارائه رد و سپس مراسم ورت رسمی از د. من که رئیس میته مسابقات لیگ رتر، لاش مان لیگ این است ر نیم اول را از ام آنی

محمدرضا مهدوی و ابراهیم میرزاپور دو تن از فوتبالیست های قدیمی فوتبال ایران برای قرعه کشی در روی سن حضور و بر اساس قرعه کشی انجام شده، لیگ برتر 02-1401 به شرح زیر است:

اول:
ولاد وزستان – نعت نفت ادان
نفت مسجدسلیمان – مس رمان
لومینیوم اراک – وادار
استقلال – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران- مس رفسنجان
لگهر سیرجان – راکتور ریز
وبن اصفهان – رسپولیس
آن – ملوان ندر انزلی

دوم:
نعت نفت ادان – لومینیوم اراک
مس رمان – ان
وادار – نفت مسجدسلیمان
سپاهان اصفهان – نساجی مازندران
رسپولیس – اولاد وزستان
ملوان ندر انزلی – استقلال
مس رفسنجان – لگهر سیرجان
راکتور ر – وبن اصفهان

سوم:
وادار – نعت نفت ادان
استقلال – مس رمان
لومینیوم اراک – رسپولیس
نفت مسجدسلیمان – ان
لگهر سیرجان – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران- ملوان ندر انزلی
ولاد وزستان – راکتور ریز
وبن اصفهان – مس رفسنجان

ارم:
رسپولیس – نعت نفت ادان
مس رمان – لگهر سیرجان
مس رفسنجان – لومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – استقلال
سپاهان اصفهان – اولاد وزستان
آن – نساجی مازندران
راکتور ر – وادار
وبن اصفهان – ملوان ندر انزلی

نجم:
ن ن ادان – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – مس رمان
لومینیوم اراک – راکتور ریز
وبان اصفهان – سپاهان اصفهان
ولاد وزستان – مس رفسنجان
استقلال – ان
وادار – رسپولیس
لگهر سیرجان – ملوان ندر انزلی

م:
راکتور ر – نعت نفت ادان
مس رمان – وبن اصفهان
سپاهان اصفهان – لومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – رسپولیس
استقلال – نساجی مازندران
ملوان ندر انزلی – اولاد وزستان
مس رفسنجان – وادار
آن – لگهر سیرجان

م:
ن نفت ادان – مس رفسنجان
ولاد وزستان – مس رمان
لومینیوم اراک – ملوان ندر انزلی
نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان
وادار – سپاهان اصفهان
لگهر سیرجان – استقلال
رسپولیس – راکتور ر
وبن اصفهان – ان

م:
ملوان ندر انزلی – نعت نفت ادان
مس رمان – وادار
آن – لومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – لگهر سیرجان
سپاهان اصفهان – رسپولیس
نساجی مازندران- وبن اصفهان
استقلال – ولاد وزستان
مس رفسنجان – راکتور ریز

نهم:
نعت نفت ادان – سپاهان اصفهان
لومینیوم اراک – مس رمان
راکتور ر – نفت مسجدسلیمان
لگهر سیرجان – نساجی مازندران
ولاد وزستان – ان
وبن اصفهان – استقلال
وادار – ملوان ندر انزلی
رسپولیس – مس رفسنجان

دهم:
نعت نفت ادان – مس رمان
استقلال – لومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
سپاهان اصفهان – راکتور ریز
نساجی مازندران- ولاد وزستان
آن – وادار
ملوان ندر انزلی – رسپولیس
لگهر سیرجان – وبن اصفهان

ازدهم:
ن نفت ادان – ان
رسپولیس – مس رمان
لومینیوم اراک – نساجی مازندران
وبن اصفهان – نفت مسجدسلیمان
مس رفسنجان – سپاهان اصفهان
ولاد وزستان – لگهر سیرجان
وادار – استقلال
راکتور ر – ملوان ندر انزلی

دوازدهم:
نساجی مازندران- ن ن ادان
مس رمان – مس رفسنجان
وبن اصفهان – لومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – اولاد وزستان
ملوان ندر انزلی – سپاهان اصفهان
استقلال – رسپولیس
لگهر سیرجان – وادار
آن – راکتور ر

سیزدهم:
نعت نفت ادان – استقلال
راکتور ر – مس رمان
لومینیوم اراک – لگهر سیرجان
سپاهان اصفهان – نفت مسجدسلیمان
وادار – نساجی مازندران
ولاد وزستان – وبن اصفهان
مس رفسنجان – ملوان ندر انزلی
رسپولیس – ان

اردهم:
وبن اصفهان – نعت ن ادان
مس رمان – ملوان ندر انزلی
نفت مسجدسلیمان – لومینیوم اراک
آن – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران – راکتور ریز
ولاد وزستان – وادار
استقلال – مس رفسنجان
لگهر سیرجان – رسپولیس

آنزدهم:
نعت نفت ادان – لگهر سیرجان
مس رمان – سپاهان اصفهان
لومینیوم اراک – اولاد وزستان
ملوان ندر انزلی – نفت مسجدسلیمان
رسپولیس – نساجی مازندران
راکتور ر – استقلال
وادار – وبن اصفهان
مس رفسنجان – ان

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما