رمز رمزارزها

[ad_1]

مامات مریکا روز سهن اعلام کرد محموله های رمزارزها

به گزارش یورونیوز، انتشار این خبر، کلاهبرداری در دنیای مجازی را به عناوینی از شور و هیجان ایجاد شده پیرامون دنیای رمزارزها که کمتر در آن توجه شده است.

رسشی در این میان در ن سیاری از لاکمندان دنیای رمزارزها در این است

وین و در رمزارزها مانند دیگر الاها در ارج از دنیای مجازی و در ریان مبادلات رید و رون میش. این در حالی است که سرمایه گذاران و کسانی هستند که زمینه مبادلات رمزارز را فراهم می کنند، ساختاری با ساز و کاری متشکل و مرکزی همراه با نظارت سازمانیافته بر این روند مخالفت می کنند.

امری میواند امنیت روند رید و روش و ره رمزارزها را دشهدار ند.

منوئل والنت، یکی از مسئولان «کوینهاوس»، شرکتی فرانسوی که در عرصه تراکنش رمزارزها فعالیت میگوید: «موجودی سایتهای مبادله در فهرست رمزارزها همیشه نسبتا زیاد است.»

وی میافزاید: «اما در نظر داشته باشید اینها سرور ا دستگاه استند. رابارها اهی میوانند داخل این سرورها نفوذند و ول دزدند.»

او اکید میند ر این مشکلات دلیل سطح امنیت روی میدهد. الکساندر استاچچنکو، از شرکت «کی پی ام جی» است که در زمینه مشاوره خدمات مالی با تائید وجود مشکل امنیتی در این زمینه میگوید که برخی از پایگاههای مبادلاتی ادامه گذرواژهها را بر روی سرورهایشان ثبت میکنند.

وی میوید:

او میافزید:

ردن لاکن

ایه و اصول رمزارزها بر لاکن (زنجیره لوکی) است. مام ات راکنشایی در مینه رمزارزها ورت می گیرد در لاککن ره میود. ارتباط نجیرهای و لمانند ن ر لاک اعث میود

ا ان ال این ور وجود دارد اگر روحی واند از درصد مرکز مبادله رمزار مدعی ده است مین رتیب در ریان ملهای سایبری در سال

ا این الارشناسان ر این اورند

اریکا استنفورد، نویسنده ابی درباره رمزارزها میود:

رائم انبی مرتبط ا رمزارزها

سیاری از لاه برداریایی در مینه رمزارزها ورت

سارقان در ریان این لاهبرداریا درخواست رداخت در الب رمزارز را مطرح می کنند.

رایجررین روش لاه برداری در ازار رمزار مشابه و لاهبرداری ا رفند انزی است.

در رفند انزی سرمایه گذاران در ابتدا لی رعادی سودی ر از معمول لق میرد. این رتیب لاهبردان موفق اغوای سرمایهارها میوند.

در دنیای رمزارزها ن لاهبردان ا الهام از رفند انزی مت رمزارزشان را الا ن مینند ا ر س ا ا مر م این رتیب سرمایهاران دنبال سقوط متقابل سرمایه گذاری را از دست می دهند.

این لَه لاهبرداریا ر ند محدود رمزارزها نیست اما مین

اریکا استنفورد در این باره میگوید: «کلاهبرداری اصلی درباره رمزارزها نیست بلکه دلیل بر این باور است که می‌توان به ثروتمند شدن مردم تبدیل شد تا سرمایه‌گذاری شوند.»

او در عین حال تاکید می کند که اوج اینگونه کلاهبرداریها بین سالهای 2016 و 2018 روی داد و اکنون سرمایه گذارها در بازار رمزارزها کمتر در برابر این گونه کلاهبرداریها آسیب پذیر هستند.

الساندر استاچچنکو نیز معتقد است سیاری از ایگاهای اصلی مبادله رمزارز اکنون میزان ایمنی است منوئل والنت هم میگوید سطوح نظارتها به حدی بالا رفته است که کلاهبردارها حتی اگر سالها نیز رمزارز مخفی خود را پنهان کنند در نهایت امکان استفاده از آن را نخواهند داشت.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما