رفندهای سریع رای اینمهای اغل


از ارهایی رای چندین انوان مانبر و البته سیار مهم است، است. داشتن سرعت عمل در تهیه غذای سالم و مقوی برای این دسته از بانوان بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل در این مطلب پیشنهادهایی برای تان داریم تا با بهره گیری از آنها بتوانید در مدت زمان کوتاهی آشپزی و غذای محبوبتان را آماده کنید.

ما م از انمهای اغل و انهداری ستید اصطلاح دست ند ندوانه این روزا وضعیت مام انوان اغل مین ورت است. ا رف امور داخلی آن و از ر حل ارهای رون از ارهایی رای چندین انوان مانبر و البته سیار مهم است، است.

ا این رفند ودتر وش مد

ر اها وشیده نیاز دارند. اگر دارید مواد ن ا وشیده ند و رای این ار له دارید می نمک سن را اضافه کنید ا این روش ودتر وش مید.

سریعر رنج

اگر فرصتی برای پختن برنج را داشته باشید و یا هر کدام از آنها را دوست دارید از شب قبل آماده کنید، می توانید با این راه حل برنج را سریعتر از همیشه آماده کنید. ما اید ا ل رنج را نید. فقط کمی آن را خامتر بردارید، سپس ته دیگ برنج را آماده کرده و برنج را داخل یخچال قرار دهید، زمانی که به خانه برگشتید، کمی آب و روغن را به برنج اضافه کنید و آن را بریزید.

رفندهای سریع رای اینمهای اغل

دایی سریع ماهی

رین روش از دن ماهی، رار دادن ماهی در درون ر است. ر م ماهی را از ن میرد و ن م ازگی می دهد.

نحوه و ده

اگر رست می رای دایی این نکات را دارید وجه نید. لازم نیست ر نید ا ن از ود. می روغن در رفریند و وشت را داخل روغن رار دهید. درب رف را ارید و اِرارت م اجازه دهید ا وشت م سرخ ود و م ن از ود. الرای مواقعی وشت ل از نیاز از دن دارد. ن را داخل رم رار دهید سریعر ن از ود.

نمک را ر ار اضافه نید

نمک اعث میود ا دیرتر د. اگر دای آن ورشتی است ا وشت رمز ماده میود ر است نمک را در رین مراحل ار ن اضافه نید. افزدون نمک در مراحل اولیه از م دن وشت لوگیری می کند.

رفندهای سریع رای اینمهای اغل

از سرخ ده اشید

داشتن از سرخ ده در ریزر از نکاتی است که ما سرعت ری مید. البته واس آن اد نهایتا ماه میوانید از و سیر سرخ ده را در ریزر نگهداری نید. اما اگر سرخ ده ازه را رجیح میدهید میوانید از این راهکار رای سرعت دن ارتان استفاده نید. رای سرخ دن سریعر ازها، نصف عشق ایوری نمک روغن درون ابه اضافه نید. ا این ار ازها سریعتر سرخ میوند و م ری دا واهند رد.

رفندهای سریع رای اینمهای اغل

نیکای سریع وبات

بهترین راه این است که از قبل از حبوبات پخته شده در فریزر داشته باشید، اما اگر حبوبات پخته شود تمام شده و وقت خیس کردن حبوبات را برای پختن غذای عجله دارید، آنها را در قابلمه های بجوشانید و برای گرفتن نفخ در داخل آب جوش 1 عدد خیار می کنند. امل رار دهید و اجاه دهید ا م ند. روش دیگر این است از ره استفاده نید. در ن وشیدن وبات مقداری ره امل را داخل سهای ارچهای این ار ا از نردن ن وبات می شود.

رای ودتر ن وبات میوانید از ودپز استفاده نید. روش سریع دیگر رای وبات این است وبات را وید و داخل لاسکرید و روی نها اجازه دهید داقل ساعت ا انه روز مین ورت اقی ماند.

سبزیجات سرخ ده را ریز نید

استفاده از گیاه سرخ ده ماده روش دیگری رای سرعت دن است. ادمجان سرخ ده و آبی، سبزی وکو و رمه سبزی سرخ ده میوانند سیار مک التان اشد. اما اطرتان اشد نهایت ماندگاری این ماده ماه است.

سریعر سیب مینی

رای سریعر سیب مینی نها را ات وچیکر رد نید و داخل وشریند ا نیم وند. اضافه کردن ردن مقداری نمک سیب مینی در الوش، روند ن را سریع مد. الا میوانید سیب مینیا را سرخ نید و ا از ن وکو نید.

روش مرغ و وشت دیرپز

عشق ربط وری سرکه ا اضافه نید. این ار باعث می شود که اوست ما سریعتر د و در مدت وتاه ری مغز ود.

منبع: ایرنا

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial