رفندهای رار از نقد!محسن دیناروند؛ در وبی نقد مین س دست م ست نقدپذیری را مگی دوست داریم! نقد نه آن دی است و نه وبی ا! ررسی ا و وت است. رای موفقیت در ر اری لازم است مورد نقد واقع ود؛ لا لازم است رای موفقیت در رصعه زندگی ودمان را در معرض نقد دی رار و راسی از هیچ

درمان ما رفندهای رفهای و ساب ده و ا نام ود ند از نقد دی ودمان لوگیری می نم. با همین کلمه انصاف کار نقد را یکسره میکنیم چرا که در اصل خودمان را انصاف قرار میدهیم آنقوت هر ضعیفی که از ما گفته میشود را از دایره انصاف میدانیم و آن را به زمین میزنیم!

اصلاً نباید رای نقد د انصاف را اشت. نقد را اید نید و نونده مستقلانه لیش ردازد و اگر درست باشد. ال این معنی رویج نقد ر منصانه نیست منصفانه نقد ردن از اصول ند است، آن اس در ن من در ن منصفانه است. این است ما کیفیت انصاف نیستیم! اریم نقد انجام ود و ود مردم و اریخ در موردش اوت واهند رد.

رفند دوم که میوییم نقد اید مراه ا راهکار اشد! این م لی مد ده ا نقدی ورت میوییم این را م ودمان میدانیم، راه ار دهید! و آن مهم را اموش مینیم را می توان نقد مراه ا راهکار نیست! اصولا م نباید اشد و این ملازم دانستن و راه حل رفندی است رای رار از نقد! اصولا وقتی ست اید رح ود راه حل اشد نباشد. حل مسئله لست درجه دوم دارد. نی س از افتن ا درجه اول اند اید رویم دنبال افتن راهکار رون رفت از ا.

رند سوم نادید رفتن است، نادیده رفتن دای از ند ناپذیری اما نادیدن ا ن رق دارد. دقیقاً مثل یک مدیری که با نادیدن کارمندان آنها را بی انگیزه و مجازات می کند، اگر نسبت به سخنان واکنشی نشان داده شود و نقد او دیده نشده است و از پس نقدهای نشان می دهد که چندین فرآیند اصلاحی حاصل می شود.

این دقیقاً مان نادید رفتن است او را انگیزه و مان از نقد میند. ا این رفند ما موانید ست نقد ری م رید و ازه لایه مند اشید را بر سر سخن نمیویند. این در الی است که بر ساکتر ود موفقیت ما متر مود و این رر ماست و ریانی است

رفند ارم؛ استحاله نقد و بررسیان است! استحاله را میدانیم ست، وضعیت رناک و ده وضعیت در نتایج ناگواری مدند دولتی دولتی مدند و اِ رفتن ست نقد ری ند من میوام نوارهای راه اندازم این لی وب است و دست ر ا ای الی نین اری س میود.

اما نواره رگزار د دیدیم امیرین رد وی و ندترین رسانه نزدیک وی ائز نقد رتر د! له این دقیقاً نی لاش رای استحاله نقد و بررسی! چه مفهومشان را وض نی ا مان وسته! انجام موفق این ار لی ده است. اگر به عنوان مثال فوق العاده باعث شد عمل شود که هم نه آن جشنواره را باور کردند و نه هیچ چیز دیگری را وگرنه می توانند حرفه ای تر عمل کنند، قوی تری انجام دهند. مواهم ویم اهی استحاله ایجاد مینیم و نقد را مفهومش را ر میدهیم ریف، ولی ا وسته نقد.

رفند نجم ریف و مجید از مهم است. آن امر دیهی است نقد را انجام می دهد، اگر نکند را رفند ریف و مجید راضی رف نزدن. لی م اوضاع ل و لبل میود. آن رفتند آن ل است ما نقدر از ردی این رفند را اید اد دیده اشید.

رفند م وابسته به رفند ل است، وابسته به وضعیت اقتصادی و ریانی و… است. وابستگی مخصوصا وابستگی اقتصادی و ریانی آن را در آن ریح نقدها دت ند میند. رض نید اگر مغازهای ولش را احب مغازه می دهد! این اگر نمی تواند انتقاد کند ریح ند را واهد ننش ر ود! ا واقعاً را واسته ریان ردی نمی تواند ریان ود را نقد ند

رند دیگری نم میرسد رای رار از نقد و مبارزه ا ن، نز دن نقدها و دردها و است. ا نز نمی توانم درمانها و وتا رسید! مشاهده نشده است ا نز دردی درمان ود و اصلاح ود!

نچه مد نظرم است نز سالم است نه مسخره ها و وکای وچه ازاری و ا مبتذل! ا انگونه نیستا اساسا نه نها انتظاری لکه مستقیما ا دف ویت د و نقد و نقد و راشار میر موضوع م نز سالم است! نز در وزه نقد وجه نمی‌تواند ارساز شود.

اس ن از لطافت و نده است و ند ر است دیت و دردوارگی! پس نز درآوردن نقدا و ا اری ن میند ادی ردن و ابل مل ردن دردها و است! درست مثل مسکنی که حس درد را از بین میبرد در حالی که زخم و درد و علت آن از بین نرفت و چه چیز برای بیمار بدتر از اینکه با مسکنها حس درد را از بین ببریم و دنبال درد و درمان آن نرویم و یک بار درد باشد. مه دن را رد و مام!

طنز هم در بهترین حالتش با نقدها و دردهای افراد و جامعه همین کار را می کند، شما فردی را در نظر بگیرید که پرخوری افراطی است، ما با طنز این پرخوری را برای فرد عادی و قابل تحمل و بلکه شیرین می کنیم! الا او این وضعیت از رخوری دست مید؟ ا ر لکه ر ار رای نیدن مان نزا و رین دن ائقه اش رخور اش ادامه نز ستن نقدها و دردها دقیقاً در مورد نا میند!

و این دقیقاً به این معناست که می توانم با یک ترفند حرف ها را بزنم، یعنی به طنز کشیدن نقدها و دردها و ضعف های فرد و جامعه پوست آنها را درآوریم و مردم را هم در ظاهر لذتش ببرند و شاد باشند و بقیه ماجرا! س در وشبینانهرین الت ممکن است راحت باشد و این اگر انت رد و امعه نیست س ست؟

شاید بیشتر بر اینها ترفندهای حرفهای دیگری باشد که با آن ها بتوانیم درچه نقد و اصلاح ضعف ها و توقویت قوتها را درمان و جامعه امان بگیریم، ولی هیچ مکان نباید این را نشان دهد که قدرت هوش و کی خودمان را زیر حساب کنیم چرا که با جلوگیری از نقد شدن جدی مواجه شویم. خودمان با هر ترفندی که حتی ترفندهای دموکراتیک باشد و به شبه عقلی راه را برای اصلاح ضعف های خود و می بندیم و نتن ها ضعف ها کاسته نمی شود که روز به روز بر شدت ضعف هایمان افزوده می شود و آنقدر شور می شود که با هیچ راه حلی نمی توانم آن را جبران کنم. برآمد و از طرفی با تعریف ها و تمجیدهای صدمن یک غاز نتنها برای افزودن و مدیریت منطقی قوتها نمی توانیم کنیم که قوت هایمان از شدت شیرینی دل آدم را میزند و اصلاً خود را به نقاط ضعف قوی تبدیل می کند.

پس اگر خودمان و جامعه امان را دوست داریم هرگز نخواهیم با دست یافتن به ترفندهای زیرکانه بر تن نقد جدی بتازیم که زنده ماندن، رشد، پیشرفت و موفقیت ما نسبت مستقیم با زنده ماندن نقد جدی و نقدپذیری واقعی در ما و جامعه ماست. دارد و اید این یا رسیم ما رای به نقطه مطلوب ارهای رش نقد و رواج نقد نداریم! و ستن راه نقد نی ودکشی و این نیست!

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial