رفندهایی رای افزایش سرعت امپیوتر!


رارو- اگر از رایانه شخصی خود برای کار یا سرگرمی استفاده می کنید، در هر دو حالت رایانه ای می توانید بسیار آزار دهنده باشد و زندگی را بسیار خسته کننده از آنچه هست کند. سرعت آیین میوانند امپیوتر ما را ریباً ایده ند. وص مانی سختی میوانید نجره را از نید، وب سایت را ارگیری نید ا اکنون مان مناسبی است و چند دقیقه را به سرعت می توانید انجام دهید. ا ما مراه اشید.

Task Manager مانند وپ ادویی است

Task Manager را نوان نجره سلامت رایانه ود در نظر رید. این رنامه ما نشی در مورد آنکه راه ساده رای از ردن Task Manager در ویندوز این است روی Taskbar در ویندوز نیز ر روی ره ن در نوار وظیفه لیک نید و Task Manager را ستجو نید.

Task Manager نمای ر Task Manager (آن سمت در ور میدانید رنامهای را میواهید ندید ور رض، این لیست رنامه و رآیندهای س مینه سیم میود و ستونهای مختلف موماً اجازه دهید Task Manager رای ند دقیقه اجرا کنید و ن را ماشا نید.

مراقب رنامهایی اشید الای لیست میرسند، سپس ند آنیه د ناپدید میوند. Follow process (فرآیند)هایی اشید ا استفاده از افظه ا CPU الا در الای لیست اقی میماند. اگر نمیدانید این رآیند ست میوانید نام ن را در وگل سرچ نید. رای ستن رنامه ا رآیندی

سه دلیل رایج دیگر رای ندی امپیوترشما

برنامه‌ها و سرویس‌های بسیار زیادی برای ایجاد فهرستی از آنچه که احتمالاً رایانه‌های شخصی را کاهش می‌دهند، وجود دارند، در ادامه بررسی برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که همه ما در رایانه شخصی را می‌پردازیم، دارند.

اسکن نتی ویروس

س از مشاهده ندی سیستم ود، Task Manager را از نید. Task Manager رار رفته است. نرم افزار نتی ویروس میوانند در الی ور ال امپیوتر ما رای دفزاروا و ویروسد ابروس اد من در سن. به جای اینکه اجازه دهید برنامه های ضد ویروس شما هر زمانی که صلاح بداند اسکن شود، می توانید آن زمان را طوری تنظیم کنید که فقط در مواردی اجرا شود که از رایانه شخصی خود استفاده نمی کنید. مانند ا ساعت نهار.

افزایش سرعت امپیوتر// در ال ویرایش

در ال اجرا ودن رنامه های ادی در نگام ورود سیستم

اهی ممکن است محض روشن کندن سیستم، رنامهای ادی در س مینه روع اجرا نند. ا از ردن Task Manager و لیک ردن ر روی Startup لست را مرور نید و روی رنامهای نیاز

افزایش سرعت امپیوتر// در ال ویرایش

مرورگرای وب

اهی مرورگر وب ما میوانند باعث ند دن سیستمتان ده اشد، ر نجره و رگه مرورگر میوانند اعث اشغال دن افظه و درت ردازش ده و مرور مان اعث اهش سرعت د. میوانید ا لیک ر روی لش نار نام مرورگر ود، افزونها و رگهایی ممکن است باعث این د د د شود.

در صورتی که از مرورگر کروم استفاده می کنید، یک Task Manager داخلی نیز می تواند آن را با فشار دادن دو دکمه Shift + Asc در استفاده از کروم اجرا کنید و یا دکمه دکمه دکمه> More tools> Task Manager را کلیک کنید. اگر هنگام مرورگر متوجه شوید که سیستم خود میشوید، می توانید مرورگر دیگری را امتحان کنید یا به تعداد برگه ها یا پنجره هایی که در یک زمان معین باز کرده اید داشته باشید.

روش ادی رای آبی و افزایش سرعت رایانه ما وجود دارد. در ادامه ررسی ند روش میردازیم داقل اید ور موقت سرعت امپیوتر ما را افزایش دهد:

– س از اتمام ار، رنامه در ال اجرا را ندید و مطمئن وید در System tray اهی وقتا ا ستن رخی رنامها مانند Slack، نه مچنان در س مینه ار میند. موانید رنامهایی را مچنان در ال اجرا ستند، ا لیک راست روی نماد رنامه املاً ناد ا و

– مگام سازی OneDrive را می کند نید. این است مایکروسافت م اعتراف میند سرعت امپیوتر ما را اهش دهد. ا لیک ر روی نماد OneDrive در System tray، OneDrive را انتخاب کنید و نه More و سپس Pause syncing را انتخاب کنید.

افزایش سرعت امپیوتر// در ال ویرایش

– ای ره سازی موجود و سلامت ارد دیسک را ررسی نید. در ورت ر دن ای ارد دیسک و ا دیمی دن ن ممکن است این از ار د. CrystalDisk رای دریافت اطلاعات اولیه درایوهای ود استفاده نید. این رنامه رایگان است سرعت درایوهای ما را اسکن میند و وضعیت سلامتی آن ها را ما میوی مینین میوانید رایانه ود را نزد مراکز میر امپیوتر رید در ور نیاز، ای ره سازی ما را دا

– امپیوتر ود را اموش نید. رای راه اندازی امپیوتر و ن را ریستارت نکنید، لکه ن را املا اموش نید و ند دقیقه ر نید. ارش رارو، این رایانه ما رست می دهد ا افظه را اک ند و دفعه د

در صورتی که هیچ یک از پیشنهادات افزایش سرعت رایانه شما را به سطحی که از آن راضی است افزایش نمی دهد، می توانید انیمیشن ها را کاهش دهید، تغییر دهید و تنظیمات خاص ویندوز 10 را تغییر دهید.

منبع: cnet


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم