رز سس مایون انگی دون م مرغ


راروـ سسها از انانگیزترین اشنیا در دنیای ستند سیار محبوب و ر رفداراناند. سسها در انواع و مهای وناگون موجودند رای سروهای اصلی، ا و سالادها استفاده میوند. سسها در دنیای ست ود نیز سیار ر اربرد و محبوب ستند، وری امروز میوانید انواع سس را در مها و رنگای وناگون داخل سوپر مارکتا و روشگاهای مواد ایی .

سس مایونز از انوا سسهای ر رفدار و رکاربرد است رای سیاری از سالادها و اا د . سس مایونزای ازار معمول ر رب و دارای اودنیای مضر وراکی است رای معمولا ما در این ملب رز سس مایونز انگی و سالم را ما موزش میدهیم رای ن نیازی م مرغ نی. ما میوانید ا روشی سیار سان و متر از دو دقیقه سس مایونز س در ادامه ان ملب ا ما مراه اشید ا ر

مواد لازم رای سس مایونز انگی

روغن مایع: و ارم لیوان
ر: عشق اخوری
ر: دو سوم لیوان
نمک: نصف اشق ایخوری
لیمو: عشق اخوری
سس ردل: عشق اخوری

رز سس مایونز انگی

ابتدا روغن مایع، ر، ر، نمک و سس ردل را داخل

د از این مواد می لیز د، لیمو را مواد الا اضافه نید و یک دقیقه دیگر دیگر م نید. ور لی این سس ر از دو دقیقه مان نمیبرد. وقتی سس املا لیظ د، وشتوب رقی را نار ارید و سس مایونز ماده را داخل و میزریند. ما را داخل ال نگهداری نید.

نکات مهم

و شده اشید ر است ما از وشتوب رقی استفاده نید و اشتها را از این سمت الا مد اپ او. مراقب اشید نگام م دن رف را از د آن ندهید.
رگز لیمو را ابتدایی ار و مراه از مواد اضافه کنید؛ را اعث میود ر رد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم