ردنبند وشمندی از روی رق دن سلامتی را ردیابی میند

[ad_1]

رارو-ابزار دستگاه دیدی راحی رده اند میوانند از روی نشانگرهای میایی موجایی در رق، سلامتی انسان را.

ارش رارو، در مقاله‌ای که در مجله Science Advances منتشر شده است، تیمی از دانشگاه ایالتی اوهایو یک حسگر بیوشیمیایی باتری و بی‌سیم را به نمایش گذاشته است که قادر است بدون میزان قند خون یا گلوکزی که انسان هنگام ورزش از پوست خود استفاده کند می‌کند را تشخیص دهد.

این م ردنبند وشمند ا ل و ویز این ردنبند اتری از مدار دید استفاد میند رکانس های رادیو رنندگان این مایش از دقیقه دوچرخه سواری در داخل سالن، مدت دقیقه استراحت رند. نها در اینند و دوچرخه سواری را از سر رفتند.

ردنبند

مان میدانستند سطح لوکز در رق اید س از نوشیدن مواد رین افزایش آبد. سوال این ود آن سگر میوانند ن دهد ا ر. این سگر وانست یک موفقیت سطح لوکز ون را اندازه ری ند. «جینگه‌وا لی» یکی از نویسندگان این مطالعه و استادیار علوم و مهندسی مواد در رشته‌های اوهایو می‌گوید: «عرق صد‌ها نشانگر زیستی است که می‌تواند در خصوص سلامت انسان در اختیار ما قرار گیرد، بسیار مهم است. ما از استفاده از نسل دی سگرهای استی ادر واهیم ود اطلاعات لیدی موجود در مایعات دن مراد را

مومارکر (نشانگرهای ستی) مه از مله ماری، ونت و واهدی از ر روحی را میعوان در مایعات دن رد مانند رق، اشک، ا و افت. محققان بر این باورند که این حسگرها علاوه بر تجزیه و تحلیل و تحلیل، روزی می‌توانند به عنوان بیوایمپلنت برای شناسایی انتقال دهنده‌های عصبی و هورمون‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این ار میوان ناسایی اختلالات ونی در مایع مغزی نخاعی مرتبط ا سیب انویه مغزی مک ند. ا وجه ساختار وچک سگر، این ردنبند وشمند میوانند از مترین مقدار رق ار ود را اد. مدتی ول مید ا دستگاهی مشابه نمونه اولیه این مطالعه در دستیابی به موم رار رد.

«ل» میوید: این سبک راحی، محصول ما را سیار تاکید ر میند و میواند ور ایمان ا وست انسان ماس دا ند. این دستگاه سبک وزن می تواند در زندگی روزمره انسانها و رای سلامتی نه مواد استفاد راد را راحت کند.

منبع: techxplore

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما