را نگوئنا رواز نمیندند؟روح ملی از وهشگران استفاده از و لیل نتیکی دید،

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر، حدود ۶۰ میلیون سال پیش، پنگوئن‌ها یافتند و از پرنده خود به شناگران و غواصان آب‌دوستی تبدیل شدند که اکنون می‌شناسیم. و لیل نتیکی دید نشان می دهد نه ونه این درت را ر امل داد. این ارزیابی، امعترین نمای لی را در مورد اریخچه امل نگوئن ا امروز ارائه می دهد.

گروه بین‌المللی از پژوهشگران، ۲۷ ژنوم یا مجموعه کامل اطلاعات ژنتیکی را که از همه انواع پنگوئن‌های زنده و چند مرحله‌ای منقرض شده به دست آمده‌اند، بررسی قرار دادند. نا ا استفاده از دادهای نتیکی و سیلهای موجود، نوم نگوئنا را ا نوم

دریافتند که پنگوئن‌ها در واکنش به تغییرات آب و هوایی باستانی، یافته‌ها و این امر بدنی هستند که برای برخی از سخت‌ترین شرایط روی زمین آماده می‌شوند.

“ریچارد فیلیپس”(ریچارد فیلیپس)، بوم پرشناسان دریایی در موسسه “بررسی قطب جنوب بریتانیا”(British Antarctic Survey) و از پژوهشگران این پروژه، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: این مقاله، گامی در جهت تغییر ما در این موضوع رمیدارد دام نها ربنای سازگاری های مختلف ستند.

اثر رات دما ر امل نگوئنا

نگوئنهای استانی دود میلیون سال در “زیلندیا”(Zealandia) دانشمندان معتقدند نگوئنهای استانی از نجا مریکای نوبی و نوب مهاجرت ردند. روی دی احتمالا دود یک میلیون سال ریان اقیانوسی وی نام

پنگوئن‌ها پیش از تشکیل ورقه‌های یخی قطبی، پروازهای خود را از دست دادند زیرا از زمین برای پرندگانی که در حال تبدیل شدن به شناگران ماهر بودند، تلاش می‌کردند.

لیپس : همیشه ر مردم، نگونا را در میان ا ناور و در ال

وهشگران دریافتند رات دمای ره مین، امل مهمی در امل نگوئنا وده و نوع وانهای دید مل. به عنوان، گسترش یخچال‌های قطب جنوب در اواسط تا اواخر دوره “میوسن” (میوسن) که تقریباً 5.3 تا 16 میلیون سال پیش بود و با سرد شدن قابل توجه جهان مشخص بود، مصادف با ظهور پنگوئن‌های تاج‌دار مدرن بود که تقریباً 14 بود. میلیون سال وده است.

وهشگران، مجموعه ای از سازگاری های نتیکی ا مله اندا نوان مثال، رخی از نها اعث وتاهر دن استخوانهای ساعد دند در الی رخی دیگر از نا، رهای نگوئنها را اهش نتیجه رشد الها د. ژن‌های دیگر به پنگوئن‌ها کمک می‌کنند تا سفید سفید را ذخیره کنند که به عنوان یک عایق و منبع انرژی عمل می‌کند و به پنگوئن‌ها کمک می‌کند تا در محیط‌های بسیار سرد، گرم بمانند.

نگوئنا در آن رو رم دن

روشی واسطه نگوئنای استانی در نوسانات و وایی دید رابه ن اند وهشا نشان میدهند نگوئنهای مدرن وبی از س این ار ر نمیند. تای به دلیل افزایش دما در اثر تغییرات آب و هوایی، نیمی از گونه‌های زنده پنگوئن‌ها در فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر «اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت» (IUCN) به‌عنوان گونه‌هایی در معرض خطر یا آسیب پذیری طبقه‌بندی می‌شوند.

از افته های وهش این است که در دماهای الاتر، سرعت امل نگوئنا اهش میابد. وهشگران میویند رندگان دون وانایی روز ممکن است ادر

پژوهشگران در این پژوهش نوشتند: بیش از 60 میلیون سال پیش، این پرندگان برای تبدیل شدن به شکارچیان دریایی، توسعه یافته‌اند و اکنون به برخی از ناملایم‌ترین محیط‌های روی زمین سازگار شده‌اند. نا اکنون سیب پذیری آنوران سازگاری سرما را در آن سرعت در ال رم دن است، رسته میند.

این وهش، در مجله “Nature Communications” اپ رسید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم