را اویر ازه لسکوپ مز وب رای لم سیار مهم استند؟

[ad_1]

رارو- اولین اویر از لسکوپ وب ا ایی ود آن را ده رده است، اما این اویر

ارش رارو نقل از دویچه وله، ن ویر ره ننده وانایی های لسکوب “جیمز وب” این اویر میقرین و واضحرین اویر رنگی آن ا نون ستند.

در حالی که همگان از زیبایی این تصاویر شگفت زده شده اند، مشتق شده اند به این پروژه بین المللی که با همکاری ناسا، آژانس فضایی اروپا (ESA) و آژانس فضایی کانادا (CSA) است، اشاره کنند.

“کائی نوئسکه” ستاره شناس و افسر ارتباطات در مرکز عملیات فضای اروپا (ESOC) می‌گوید:”این تصاویر به ما نشان می دهد که تکوپ وب فوق العاده خوب کار می کند. “.

نگاه ردن
اولین ویر وب میدان میقی از مشخصات وچکی از آن ناور وشهای آنی دوردست را نشان میداد. رخی از این انها از سالمندان سال دارند و مانی ایجاد ده اند آن در مراحل اوسلیه ود ود ود .

«نوئسکه» «دویچه وله» میوید: «این نور مربوط به یک میلیون سال اول ود امروز ما است».

اثر نگاه ردن دلیل سرعت نور و مدت مانی است نور ما مرسد. نور ار لومتر در آنیه رکت می کند. این رکتی واقعا سریع است. این وجود، واقعاً رگ است. نابراین، نوز موند من ادی ول انجامد ا نور رکت ند. رای مثال، ورشید دود میلیون لومتر از مین اصل دارد و دود دقیقه ور میانجامد ا نور اب دا اجسام موجود در اویر وب، میلیاردها سال نوری از ما اصله دارند. سال نوری مسافتی است نور در سال می کند .5 ریلیون لومتر است. این دان معناست نور در ول میلیاردها سال در ا و مان سفر رده است ا ما می رسد. رای انها ل امروزی این میلیارد سال دیگر ر نیم. ور بررسی این اصلها است.

در تصاویر کالیدوسکوپی (زیبابین وسیله‌ای است که با بازتاب‌های متعدد پرتوهای نوری در آینه‌های خود باعث ایجاد تصاویری با تقارن مرکزی و خطوط تقارن شخصیت‌های متعدد می‌شود؛ م.) از سحابی کاری و پنج قلوی استفان (پنج‌کشان که در فلکی اسب بالدار است). دیده میوند؛ م.) وب ما ایشگاهای ستارهای در الور را نشان اطلاعات رگز موفقه اندانهایی را این ات رهم نش دارند نند.

لطف دوربینای مادون رمز وب است میارهانیم ستاره را ا و امل نیم. “نوئسکه” می‌گوید:”مادون قرمز اطلاعات بسیار تری در مورد جهان جوان در مقایسه با گذشته به ما می‌دهد. نور این کهکشان‌ها در حرکت به سمت ما کشیده شده است.

رنگهای موجود در رهای آنی وسط م لمی وب ورتمصنوعی ویر اصلی اضافه ده است. این وجود، این دان معنی نیست رنگها وجود ندارد. در واقع، نور ساطع ده از ستارگان اوی اطلاعاتی سیار نیر از ن است ما موانیم ا م نسان.

پژوهشگران از داده‌های مربوط به نور مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بفهمند که چگونه شکل می‌گیرند می‌سازند و با ترکیبی از ادغام می‌شوند و در برخی موارد چرا به طور کامل ستاره‌ها را می‌سازند.

رای مثال، انهای اوی ستارها ستند، اما ار سیار می دارند. اجرام رمز رنگ در لایهای م ار وشانده ده اند در الی

وب رخی از رسششای رگ و از اخترفیزیک نوین میردازد: را ستارگان ا رم اصی ل میوند؟

اطلاعات نیتر در مورد آن
و لیل اولین اویر و نشان دادن واناییای وب در نده ها و ماهها ول میانجامد.

ر سی مینیم رکیبی از ندین ساعت ویربرداری است. تیم‌های مطالعه، را در بسیاری از موارد برای مطالعه دقیق برش و به قطعات کوچک تبدیل می‌کنند، دقیقاً مانند کاری که پزشکان با تصویربرداری رزوانس مغناطیسی (MRI) انجام می‌دهند.

“نوئسکه” می‌گوید:”این یک گام بزرگ رو به جلو بود اما نسبت به آن چه هابل به ما نشان داد. نگاه می کند لکه ا ات الاتر نیز نگاه می کند».

وب دانش مک میند ا رسشایی در مورد ونگی ل سیارات، ستارگان، انها و در نهایت ود آن آن.

داردن سیاره دوم؟
مقایسه ایی متری در مقایسه رهای آنی دارد، اما لیل WASP – م ار ننده روی وب، انتقال سیاره را مورد

WASP-96 b از مواردی است که در انتشار اولین لسکوپ ایی مز وب نمایش درآمد. این وجود و مچنین واهدی رای «ارها و مه» در و سیاره را ایید رد. از این ور مید WASP-96 ب اری از ابر است.

این رفند انگیزی است ستاره ناسان از ن استفاده میند. آن سیار ا مقابل ستاره ود میرد مقداری نور از و سیاره

و لیل نشان داد این سیاره دارای وی است ن مراه ا ابرها و مه است. با این WASP-96، به زودی از ما می‌شناسیم حیاتی که پشتیبانی می‌کند، زیرا این سیاره از گاز ساخته می‌شود و به دور ستاره خود در فاصله‌های بسیار نزدیک می‌چرخد و آن را به محیطی بسیار گرم و خصمانه تبدیل می‌کند. و لیل WASP-96 ب اشارهای ن وب رای ات سیارات راخورشیدی در نظر رفته ارائه میدهد. نوز مشخص نیست دقیقا اتفاقی واهد افتاد.

این تلسکوپ برای پیشنهادات جوامع علمی در سراسر جهان در مورد اینکه کدام یک از سیارات فراخورشیدی در آینده مورد مطالعه قرار می گیرد در دسترس است و در آینده نکاتی که بیشتر مشخص می شود.

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما