راهنمای رید ون نو و ارکرده رای وره های اپل

[ad_1]

رارو- مت ون رومکس، نسخه رابایت در ازار ایران دو میلیون ومان میرسد. نایی رفهای و ایناره ستند، ولی رجیح لانی نیست؟ داکثر مت ون رو ا افظه ابایت و ون نایی اصرار دارندون مینی ریداری نند اید دود میلیون و ار ومان نار ارند.

ارش رارو، ون ون و ون SE مدل را م میوان ورت ند در ازار دا رد. رای ون SE مدل نو ا افظه ابایت میوانید دود میلیون ول رج نید. در ازار مدلهای ارکرده انتخاب اد، از ون رحال انتخاب ا ود ماست و این نوشته نها رار است مکتان ند.

مت ون رومکس

ون رومکس افظه رابایت قیمت ترین وشی اپل در ازار ایران ساب مد. این وشی را دود میلیون ومان میروشند. اگر این دد آن میند رسندیم وییم لی ساده میوان م روی این وشی ست و نادیدهاش رفت. مطمئن اشید رگز رابایت افظه رهسازی نیازی دا نمینید و ارتان افظه ابایت م راه میافتد. مت ون رومکس افظه ابایت دود میلیون و ار ومان است.

مت ون رومکس ا افظه ابایت، میلیون و ار ومان است. موانید ن را میلیون ومان در نظر رید. ا این ول اید د رید لسی Z ولد نسخه سه را ررسی نید. الاخره رای ودش طورهایی ریب و متفاوت است. ما دایش مینید ا! ون.

ون رومکس ا افظه ابایت را میوان در رنگهای دیگر سفارش داد. مت رنگ اکستری در روزای اخیر و از افت متد دلار، میلیون و ار ومان م رسیده ود. چند روز پیش رنگ آبی را 39 میلیون و 900 هزار تومان میفروختند، اما اگر قول میدهید بین خودمان باقی بماند، باید بگوییم در صورت پافشاری می توانید آن را 38 میلیون و 500 هزار تومان بخرید.

مت ون رو

ون رو انتخاب نایی است دود میلیون ومان ول دارند. ال در رانترین رن و افظه ابایت ممکن است از ما یک میلیون و نایی میوانند ا ابایت افظه موقت نار ایند رای نسخه سفید و اکستری اید دستم میلیون را نمونه نوکمدادی را دود میلیون ومان میروشند و مت رنگ لایی میلیون ومان میرسد. البته اینها داکثر مت ستند و اگر وب ردید ا روشنده منصف دا مینید.

مت ون

ون افظه ابایت انتخاب دی نیست. رای رنگ سفید این وشی اید میلیون و ار ومان نه ردازید. مت رنگ مشکی میلیون ومان میرسد و نمونه های را نوان رنگ رطرفدار میلیون و ار دم نمونه ورتی ام مین وجود دارد. نمونه های ابایت ون لا دست م میلیون ومان مت دارند.

مت ون مینی

ون مینی م در دو نمونه ابایت و ابایت در ازار موجود است. مت این وشی میلیون ومان میرسد. رای نمونه ای آن محبوبیت ر راتر روخته میوند، ممکن است باید وید میلیون ول رداخت نید. رنگ ورتی م دید است و م روشندها ر رایش ازی درمیورند. نمونه ابایت را میلیون و ار ومان میروشند و مت نمونه

مت ون رومکس و رو

ون رومکس مثل سامورایی اضر نیست از نگیدن دست ردارد. نمونه های ابایت ن دود میلیون ومان رسیده، مت نمونه ابیتی ون رومکس را دود میلیون ومان میروشند.

آیفون 12 پرو را در نمونه های 512 مگابایتی، 256 مگابایتی و 128 شهریور در بازار پیدا می کنید و برای آنها باید حدود 34 میلیون تومان، 32 میلیون تومان و 31 میلیون تومان خرج کنید. مت ون رو ا افظه ابایت را میوان میلیون ومان در نظر رفت. مت ون رو ا افظه ابایت را م میلیون و ار ومان رضا نید.

مت ون و مینی

مت ون در ال اضر ن میلیون و ار ومان یک میلیون و ار ومان است. قیمت کف را برای آیفون 12 با حافظه 64 حافظه در نظر میگیرند، اما اگر اسرار داشته باشد حافظه را به 128 یا 256 می رساند یا رنگهایی مثل مشکی، آبی و حتی حتما بنفش دستتان بگیرید، باید بودجهتان را تا 23 میلیون و 500 هزار تومان دریافت کنید. یک میلیون و ار ومان الا رید.

ون مینی سابی وی سرش ورده و ن را یک میلیون ومان میروشند. واقعا اید ا ریخت و افه و اندازه مدل مینی اشید اندازه ول رداخت نید. آن هم در شرایطی که مثلا آیفون 12 با حدود میلیون پول بیشتر و آیفون 13 مینی با چهار میلیون در دسترس است و حتی اگر اهل جستجوی بیشتری باشید، می توان آیفون 13 را با قیمت حدود 25 میلیون تومان خرید.

مت ون

ون اهر دیمی دارد، اما سخت افزار ن ارآیی و رارده است. میود اپل د دارد از این مجموعه در ساخت ون SE دید مک رد و نها را در اب ون ارد. در این ورت مالکان و نهایی داشتن SE را سر آن میدانند، لی وشحال واهند د. مشکل اینجاست رای ونی ساخته شده در سه، ار سال اید لی ول رداخت رد. نمونه های ند ون را الان در ازار دود یک میلیون ومان میروشند. این مت مدلهای عینی است، اما مدلهای

مدل مت ون SE

ون SE مدل ریبا مان ون است. داقل اهر و البد مشترکی دارند و مت آیین م سختی دیمی ن را وجیه میند. لیا وقتی مینوند میوان ا ودجه های معادل یک میلیون ومان ون نو ریداری رد، از وشی می .

مت ون SE مدل افظه ابایت در الاترین الت دود میلیون ومان میرسد. معمولی رنای مشکی را رانتر دست مشتری میدهند و ا رید نمونه سفید ا رمز میوانیر دواد از نظر ما میلیون و ارومان، دد منصفانه ری است و وصیه این روشندها اگر نمونای ابایتی داشته باشند، ن را دود میلیون مروشند.

مت انواع ون ارکرده

الیت مهم وشیهای اپل در ایران این است که اگر ن را سالم نداشته اید، ریبا می شود رایش مشتری دس دست د. دهای از ریداران دون رس اضر ستند در ازار ونهای ارکرده رخد و دست انتخاب نند. متا در این ازار است؟

ون ارکرده را دود سه میلیون و ارومان میروشند. رای ون SE نسخه اول رط میز ودن دود ار میلیون لب میند. مت ون s ارکرده سالم در ازار ار میلیون و ار ومان میرسد. رای ون لاس ارکرده اید ریبا مین میزان ول رداخت نید. این وشی اولین سری ون است ا دوربین دوگانه رضه د و مین ویژگی ما را ود ره رد. آیفون 7 پلاس کارکرده را هم حدود 9 تا 9.5 میلیون تومان میفروشند و قیمت نمونه های 10 (همان q) یا L0s (بهقول چندها XS یا ایکس اس) در بازار گوشی کارکرده به 13 تا 15 میلیون میرسد.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما