رانی را از ر مانی العیش داریم؟


رارو- از زمان انقلاب صنعتی در اروپا، علم با چنان سرعتی به پیش رفته است که اکنون حتی می توانم به باورهای 10 سال خود، با حالت تمسخرآمیزی بخندیم چه برسد به باورهایی که انسانهای سده های گذشته. انتظار منطقی این است که علم انسان امروز را از باورهای خرافی از جمله طالع بینی کرده است، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که در سال های اخیر دور گرایش به طالع بینی در میان افراد رشد شگفت انگیزی دارد.

ارش رارو، شاید هرگز نتواند برای طالع بینی تاریخ دقیقی مشخص کند، اما انسان از همان آغاز نگاههای خود را به آسمان دوخته بود و باور داشت که این اجرام شگفت انگیز و روشن معلق در آسمان، به نحوی با زندگی و آینده او در ارتباط هستند. ار انسانهای اولیه ور ندان دهای از این ارتباط نداشتند، انسانهای متمدن دی، این ارتباط را ورد. ارت دیگر ستاره ناسی از اولین لومی ود با ظهور علم جدید، علم گرایان امید دارد که این خرافات را به زودی از زندگی بشر بزدایند و به نظر می رسد که در این راه نیز موفق شدند، اما اکنون تحقیقات ارتش به ما میگوید که این فقط یک خیال خام بود.

این تحقیقات جدید اشاره به علاقه و گرایش عمومی به طالع بینی در چند دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است و حتی به نظر می رسد که در سال های اخیر به شگفت انگیزی افزایش یافته است. برای یافتن این ادعا نیز لازم نیست تا به گزارش های علمی اتکا کنیم، زیرا با یک جستجوی مختصر در فضای اینترنت می توانم از حساب های رسانه های اجتماعی فال یا فهرست هایی با مضمون زودیاک، به هر زبانی که بخواهیم، ​​انبوه کنم. نکته جالبتر اینکه کسانی که دنبال کننده چنین محتوایی هستند نیز فقط به قشر خاصی نمی توانند تبدیل شوند و می توانید از بازیگران هالیوود گرفته تا دانشجویان دانشگاههای دنیا و ورزشکاران بزرگ گرفته تا متخصصین حرفه های مختلف را در میان آنها بیابید.

میلیونها نفر و اید ود ما احتمالاً مین الان داقل رنامه ال روزانه را در وشی ود نا د. آیا طالع بینی در اینجا تنها «نوک کوه یخ» است، اما نمی توانم انکار کنم که به وضوح مجذوب ستاره ها و سیارات ممکن است درباره زندگی آنها ارائه دهند، هستند. نابراین، را نظر میرسد این روزا مه الع نی لاقه دارند ارشناسان میویند ندین امل ممکن است الع نی را در رهه نونی ویژه اب ند در ادامه ناهیم

استرس و دم اطمینان

استفن د. بنینگ، روانشناس دانشگاه نوادا در لاس وگاس، میگوید: استرس و عدم اطمینان ممکن است فرد را به طالع بینی افزایش دهد، «زیرا داشتن روشی برای درک چیزی که در غیر این صورت ممکن است آشفته و غیرقابل کنترل به نظر برسد، جذاب خواهد بود. ود.» او اضافه میند الع نی ممکن است در مانهای نامشخص س اطمینان را مراه داشته باشد.

مطالعه انجام ده در سال استرس های ما از دم اطمینان در مورد است. لاوه ر، مطالعه در سال نیز نشان داد دم اطمینان در مورد نوعی، مغز انسان سختی دنبال اطمینان است مین دلیل است طالع بینی ممکن است پاسخ های قطعی ندهد، اما بر اساس مطالعات در سال 1998 انجام شد، موقعیت های مبهم از ارائه توضیحات معنادار یا گیج کننده می تواند حس کنترل فرد را بر آنها افزایش دهد. الع نی مچنین اطمینان اطری در مورد نده ایجاد ند،

مادلین گود، پژوهشگر کلینیک بهداشت اجتماعی Bःcre میگوید: «تحقیقات قبلی نشان می دهد که طالع ممکن است به افراد کمک کند تا با رویدادهای منفی زندگی در کنار بیایند یا با عصری که از عدم اطمینان است، در کنار بیایند. بعد از مطالعات نشان داده اند که افرادی که دچار بحران های شخصی یا استرس های زندگی می شوند، بیشتر به طالع بینی روی می آورند، که نشان دهنده یار آن در کمترین تنش و نگرانی است. ال این موضو نیست میوان رامش را بنینگ نیز میگوید: «علاقهمندان به طالع گاه از طریق تقسیم طالع بینی با ارتباط اطلاعات ارتباط برقرار میکنند، که این جوامع را به عنوان منابع حمایت اجتماعی ایجاد میکنند.»

ودشناسی

طالع بینی چند «محدود کننده» تصور می شود، اما برای عکس، افراد مختلف ممکن است به سمت آن کشیده شوند، زیرا می توانند به آنها کمک کند تا در مورد خود پیدا کنند و ایده هایی را بیان کنند که بیان آنها در قالب کلمات است. . ود میوید: این ممکن است وضیح دهد را این امکان وجود دارد افراد د ناخت ر و افزایش ودآگاهی ود الع نی روی اوند. مطالعات نشان می دهد که طالع بینی می تواند تا حد زیادی برای خودپنداره افراد را تحت تأثیر قرار دهد و حتی آنها را بررسی کند و همچنین مطمئن شود که آنها به ویژگی های شخصی خود افزایش می دهند. ور لاصه، ماهیت ا الع نی، ود اندیشی را ویق میند، و افراد را ادر میسرزد ا ود و محیطشان را ود.

ا این ال، ودآگاهی دست مده از الع نی ممکن است امد دیدهای نام «بارنوم» اشد. در این دیده افراد ر منند اراتی ورت میم افته در الع نی ارائه میود، نینگ میوید: «ارادی الع نی اعتقاد دارند می شود، افراد خودآگاه بیشتر به انتخاب هایی که می توانند فکر کنند و آنها را شخصاً معنادار میدانند، خودآگاه هستند، بنابراین طالع بینی توجه به پدیده بارنوم ممکن است چندین سودمند باشد.

دیده دن

محبوبیت الع نی در دنای امروز نیز میواند دلیل افزایش ور ن در رهنگ اپ اشد. گود مید: «ما دیدهایم که افراد مشهور علنا ​​عاقیه یا مشارکت خود را با طالع بینی ممکن است انجام دهند، از جمله لیدی گاگا که برای تاریخ تور خود را در همترازی برنامه ریزی می کند و بیانسه که موسیقی را به عنوان قصیدهای برای نشانه ها خلق می کند. . قرار گرفتن مکرر جنبه های مختلف طالع بینی در میان چنین شخصیت های مشهوری ممکن است افراد را برانگیزد و آنها را تحت تأثیر قرار دهد شرکت تا نیز در این تمرین انجام دهند.

مانند، مانند سیاری از ا در آن، نچه رای رخی افراد مفید است، ممکن است رای دیگران اینچنین نباشد. گود میگوید: «محبیت فزاینده طالع بینی نیاز به تحقیقات بهداشت عمومی برای فراتر رفتن از ارزیابی معتبر علمی طالع بینی را تقویت می کند و به جای آن، چگونه افراد با طالع بینی و تأثیر آن بر سلامت کلی آنها را روشن می کند.» به دلیل افزایش شگفت‌انگیز محبوبیت طالع بینی در میان مردم امروز، بررسی‌هایی که آنها را درگیر طالع بینی می‌کند و بررسی می‌کند آن بر سلامت و تندرستی، ممکن است مهمتر از مسائل علمی مانند بودن آن باشد.

منبع: discovermagazine

رجمه: مصطفی رفی-فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم