رانکو سیم ر د؛ از رسپولیس ایت منم!

[ad_1]

برانکو ایوانکوویچ در گفت‌وگو با خبرزشی درباره اتفاقات فدراسیون و حواشی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: از اتفاقات فدراسیون فوتبال ایران خیلی تعجب می‌کنم و واقعاً نمی‌دانم چه واژه‌ای را به کار ببرم! اهرا نه رئیسه و نه دیگر مقامات نمیداند ار میندند. این میمه املا ر ای است و دراسیون ایران را ر سوال رد.

وی افزود: نمیدانم رده نین میمهایی ست؟ ولی اهرا دنبال اجرای و وندند ا رامش ملی را ر م ند و دف این ر رود ملبب این مدیریت در دنیا رد است اول ایعه درست می شود و سپس مون را اجرا می کند. اما وقتی رایط داشت رانی ر مید نشینی رند. این مسائل نشان داد ا ل ایگاهی رسیده اند.

رانکو در ادامه اطر نشان رد: دراگان ملی ایران را ر ر ویل رفت، می مه ورت از ناامید وندند و ایران را ده میدان. مین دلیل منتظر ناکامی اسکوچیچ وندند ا شه و وزهها را سر این مربی ند. اما او ا اقتدار و ا رین نتایج ممکن است نتیجه رفت و ا ایران ام آنی ود رد.

سرپرست لی ملی مان ادامه داد: وتبال ایران

رئیس سابق تیم ملی کشورمان و درباره پرسپولیسی‌های مالیاتی ۵ ساله، عنوان کرد: از ۱۲ میلیارد بدهی مالیاتی دارم، اما چند سال است که فقط می‌دهند که این بدهی می‌شود. این مبلغ را اید اشگاه رسپولیس رداخت و دلیل وتاهی در این موضوع را نمیدانم. اما اگر آه رسپولیس و دوباره وعده دهد، من از ریق نظر ایی ایت واهم رد ا لیف روشن ود. ر و مل من م دی دارد و نباید از رفتار من استفاده شود.

برانکو در پایان گفت: یک قانون نا نوشته وجود دارد که هر مربی موفق شود تیم را به جام جهانی ببرد، باید روی نیمکت تیم در جام جهانی حضور داشته باشد، اسکوچیچ مربی کاربلدی است و مطمئن هستم که کارش را به خوبی برای جمع وجور کردن. واشی م ملی انجام می دهد ولی اگر م مکی واست من ا مال میل رای او انجام میدهم.

منبع: رورزشی

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما