راشاتودی: ن از ادهای ایرانی میدانیمرارو- ارشناسان میویند د است ایران نها رای امین اد روسیه رویارویی و ا رب را دیدند.

به گزارش فرارو به نقل از راشا تودی، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا دوشنبه گذشته مدعی شد که ایران در حال حاضر برای ارسال چند صد پهپاد به روسیه به منظور استفاده در عملیات نظامی مسکو در اوکراین است. اران را آن ادعا را رد رد و روسیه در این اره اظهارنظر رسمی ارائه نکرده است.

در مین ال، ران و مسکو اعلام ردند

در ادامه «راشا ودی» من نین، «راشا ودی» وضیح می دهد را ایالات متحده آمریکا این

سالیوان اشاره کرده است: «اطلاعات ما نشان می دهد که دولت ایران در حال حاضر بیش از صدها پهپاد از جمله پهپادها را با قابلیت حمل سلاح به روسیه در یک جدول زمانی ارائه می کند».

موان دس دس ایالات متحده انتظار دارد ادها ایرانی در ملیات در رق اروپا رکت ند. سالیوان : «معلوم نیست ا ایران اکنون ا این ادها را روسیه ویل داده است ا ر».

در مورد ایران ن ور راحت رگونه رنامهای رای مکاری ا روسیه از ریق امین ادها را رده است. «ناصر» بیانیه وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یک گفت: «همکاری ایران و روسیه در برخی از فناوری‌های پیشرفته به دوره پیش از جنگ جنگ باز می‌گردد و به تحول بزرگی در این زمینه رخ نمی‌دهد» .

نچه از ادهای ایرانی میدانیم

واشنگتن از ملیات نظامی روسیه در منطقه نسبت رنامه ادی ایران نگران ود. نوامبر ایالات متحده آمریکا ریمهایی را لیه راستا وصی ایرانی آمریکا مدعی شد که این شرکت‌ها در ادعای ظاهری می‌کردند، اما در تحقیقات خصوصی مشارکت داشتند، اما به‌طور مخفیانه به دولت ایران برای توسعه پهپادها و انجام بین‌الملل‌های بین‌المللی در جهت حمایت از ایران کمک کردند.

«دنیس فدوتینوف» سردبیر مجله Drone Aviation که به طور تخصصی به حوزه هوانوردی و پهپادها می‌پردازد به «راشا تودی» می‌گوید که پهپادهای ایرانی در واقع ارزش زیادی برای بررسی دارند و این کشور از دهه ۱۹۸۰ میلادی آن را طراحی کرده است.

او میافزید: «در الاضر ایران ندین سامانه

ر از ادها ایرانی از رحای مریکا الهام رفته دهاند. به عنوان مثال، «قدس یاسر» بر اساس هواپیمای «بوئینگ اسکن ایگل» که توسط ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۲ میلادی رهگیری ساخته شده است در مقابل ۱۷۱ سیمرغ و صاعقه -۲ اشتراکات بسیاری با «آر کیو-۱۷۰ سنتینل» دارند که در سال میلادی ریم وایی ایران را نقض رد.

پهپادهای تهاجمی شاهد – ۱۲۹ که از نظر ظاهری شبیه به هواپیمای آمریکایی «ام کیو-۱ پریدیتر» از ویژه‌ای برای جنگ هستند، زیرا از سال ۲۰۱۴ میلادی نقش فعالی در داخل سوریه ایفا کرده است.

دوتینوف میوید: اِ این وجود، دون از مزایای ن و ربه استردهای میاشد در وسعه اد سبّ آن است».

ا این وجود، ناوری ایران نمیوانند از رقیب ود در این رصه نی رکیه رد. راحان رک ا امین نندگان رو رسیستمهای مختلف در ازار مکاری میند وسعه ا ده

را روسیه ادهای ایرانی نیاز دارد؟

«ویکتور لیتووکین» سرهنگ ازنشسته و مفسر نظامی گزارشی روسی نها اوت میان اد نقش، ارگیری و مان رواز ن است. ایران نیز از این اعده مستثنی نیست و ادهای رستته نیست».

مسکو نیز مدتی است در الوسعه ادهای وده است. «یوری بوریسوف» معاون نخست وزیر روسیه که مسئولیت نظارت بر صنایع دفاعی را بر عهده دارد ماه گذشته گفته بود که روسیه «تقریبا به تمام سامانه‌های هوایی نظامی په‌پادی از جمله مدل‌های شناسایی، تهاجمی، تاکتیکی، عملیاتی و تاکتیکی – عملیاتی دسترسی دارد» .

در ن ال، او انکار نکرد روسیه او در اسخ رسش این موضوع ممکن است نوان نشانهای ر ود روسیه ادها ایرانی را

«فدوتینوف»

«فدوتینوف» میوید: «ار این ادها در اختیار ارتش روسیه رار رند من او میود ا لفات رای نظامی

این وجود، «لیتووکین» او میوید: «هیچ نوع سلاحی نمی تواند مسیر نگ را ر دهد. سلاحهای ستهای میوانند، اما دید درگیری در سطح سطح نگ ستهای ابل نیست. ادها ودی ود سلاح ارتش لکه سکوهای نگی میوند».

ا ایران میوان اضای اد روسیه را وشش دهد

نظر میرسد رکتای ایرانی وانستهاند ولید انبوه ادها را راه اندازی ند. «فدوتینوف» در پاسخ به این پرسش که آیا ایران تجربه په‌پادها را دارد یا خیر، گفت: «بله و حتی می‌توانم بگویم که ایران شروع به فروش سامانه‌های په‌پادی خود به ویژگی خاص کرده است».

«لووکین» این نظر موافق است و میگوید: اران درگیر نگی نیست نابراین، نیازی این داد که در الی نیست س ای نیست وانیم انواع اد را از ایران ریداری نیم».

«ولادیمیر ساژین» از مؤسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه و کارشناس مسائل ایران با این نظر مخالف است و می‌گوید: «ایران دشمنان بسیاری در منطقه از جمله اسرائیل، کشور‌های حوزه خلیج فارس، اردن و مصر هستند. نهادهایی رای ایجاد» ناتوی اورمیانهای «مطرح ده است. مجموع این ولات اعث اعمال ار ر ایران میوند. نابرین، من ر نمیکنم ایران اداهای ود ور دیگری و دفاعیاش را ر اندازد».

مانع دیگری ر سر راه وجود دارد؟

ساژین میوید: در مورد ای احتمالی س از ن اریخ این احتمال وجود دارد، اما من ردید دارم واقعاً ول اصی رخ می دهد».

او معتقد است ملاحظات سیاسی نیز در این مینه دخیل استند و میافزاید: موضع لزل ناپذیر ایران این است اید ر ودتر س اصل ود. من ر نمیکنم ایران د داشته ا مایت از روسیه و مخالفت ا رب انب از رفین را رد». او من نین میوید ران سرمایه گذاری در مذاکرات وین رای از سرگیری وا ستهای ایران آنام

او میافزاید: «اران میواهد اهد این وافق اشد، را مایل است ریمهای رب لغو وند. اتحادیه اروپا، اپن و سایر ورها از ران در دستور ار ود مایت میندند. نان رانه واستار لغو ریمها لیه ایران ستند، را آن امر ران واقعا سرمایه گذاری و ناوری ارجی در مه نایع نیاز دارد. واضح است روسیه نمیوانند در این مینه ایران مک ند در الی

این کارشناس هم چنین می‌سازد که با تأمین پهپادهای روسیه، ایران با فشار بیشتری از سوی غرب مواجه خواهد شد که مشارکت آتی آن کشور با کشور‌هایی را که می‌توانند سرمایه‌گذاری فناوری و ارائه دهندگان را به خطر بیندازند.

«ساژین» میافزید: «ان ری نیست ایران ماده رش ن اشد. این وضعیت در ایران نیست». این ارشناس مامله معامله رده ن مسکو و ران نیز رممکن است. «ساژین» امروز نین مبارزهای نها رای ند ساعت مخفی اقی میمند. ار ایران ورفیانه ادهای ود را روسیه رسانده است در منطقه نگی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم