رازهای ار دندان ر دردسر؛ را «دندان ل» داریم؟

[ad_1]

رارو- دندانهای ل ود را دهاند میداند این دندانا واقعاً از مزاحمت اثری ندارند.

به گزارش پایگاه اینترنتی لایوساینس، اکنون مطالعه ای که جزئیات آن در شماره 27 سپتامبر مجله “نیچر” منتشر شده است، نشان می دهد که این دندان های آذر می دهند احتمالاً تنها به دلیل ضعف در یک مکانیسم تغییراتی است که می توانند به انتهای فک راه بدهند. ، وجود دارند.

دندانهای سیا رین دندانا در دهان ر استانداران ستند.

انسانهای رگسال دندان سیا دارند

دندانهای سیا معمولا رتیب از لو درمیند و دندان ل رین

اگر به اندازه کافی در یک مکان برای رویش دندانهای عقل نباشد و رویش آنها باعث بروز نامنظمی در دندانهای دیگر شوند در آن موقع زمان انجام رویه دردناک دندانپزشکی که همانا کشیدن دندان عقل است فرا میرسد.

یک موضوع درباره دندانهای آسیاب که دانشمندان را گیج و متحیر کرده است این است که چرا برخی از دندانهای عقل بسیار بزرگی دارند که سایر افراد (که در واقع شانس آورده اند) ممکن است اصلاً یک دندان عقلی نباشد.

مطالب مرتبط با دندان درد و دندان ل را وانید:

دندان ل، ماجرای ادگاری از انسانهای استان!
ماه درباره دندان ل
دندان روچه (بروکسیم) ست؟
ا دن دندان ل روری است؟

رای مک اسخ این سوال، بررسی در “دانشگاه لسینکی”

محققان دریافتند که توازن در میان دو مکانیزم مولکولی یعنی “فعالسازی” و “بازداری”، دندانهایی بافتی که از ریشه دندان (جوانه کوچکی بعدا به دندان تبدیل می شود) میرویند و اندازه این دندانها را کنترل می کند.

مانیکه این دو مکانیزم در وازن ستند ر سه این دندانا درمیند و اندازه نا ریبا سان است.

اما اگر این دو مکانیزم در وازن نباشند، این دندانا متفاوت میود. اگر مکانیزم السازی رنده ود، ر دندان در مواردی سیار استثنایی ممکن است سر و له ارمین دندان سیا نیز دا ود.

از طرف دیگر اگر مکانیزم بازداری برنده شود، این دندانها به ترتیب کوچکتر می شوند، بنابراین دلیل عقل از همه آنها کوچکتر می شود که در نهایت این وضعیت، ممکن است یک عقل عقلی ناروید باشد.

“یوکا یرنوال” یکی از اعضای گروه پژوهشگران گفت، بیشتر انسانهای اولیه هر چهار دندان عقل خود را می سازند و همه آنها به یک اندازه بودند که در آن زمان احتمالاً این دو نیرو در توازن بودند.

یرنوال به لایوساینس گفت، اما اکنون دندانهای عقل ما معمولاً کوچکتر از بقیه دندانهای آسیاب هستند که این معنی را نشان می دهد که احتمالاً از نظر فکری برنده می شود. رچند در مام عشق این ورت نیست.

یرنوال گفت، حتی با وجود اینکه دندانهای عقلی کوچکتر می شوند، اما هنوز هم می تواند مشکلاتی را ایجاد کند که فک انسان نیز با این مشکل کوچکتر شده است که این موضوع می تواند به این دلیل باشد که انسانها آشپزی یاد گرفته و غذای ما اکنون نرم شده است و به آن می رسد. لی متری رای ویدن نیاز دارد.

نابراین دندانپزشکان ا مدتا د ارشان مچنان رونق واهد داشت.

دندان ل

را دندان داریم؟

اشاره د دندان ل در انتها وس رار رفته است و این دان معنی انسان است اما اگر این دندان دندان ندان مورد استفاده اسخ دادن این سوال نیاز به ررسی موضوع امل انسان دارد. ارت ر ا ن انسان واند را ند و ای ود را در ن دوران ار رار ر این ود از وشت ام، مغزا و ریشه اهان

چه دندانهای عقل پس از رسیدن به سن بلوغ شروع به رشد می کنند به این دلیل است که اگر طی گذر زمان دندانهای خود را از دست بدهند در نیاز به دندانهای عقلانی استفاده کنید. داشتن دست دندان ماده در ما رار رفته اند ود امتیازیست امل رایتان راهم ورده است. ارش رارو، در مین ال ما انسانا م م روع ا ر ارها در حال حاضر دیگر مک این دندانا نیاز نداریم. اما اگر دیگر نیازی به دندانها نداریم را از میان نرفتند؟ پاسخ این است که فک انسان از زمان کشف آتش و عدم استفاده از عقلانیت هنگام اطعام کوچکتر یا به عبارتی دندانی جمع‌آوری شده است، اما متاسفانه ژنهایی که اندازه فک را تعیین می‌کنند با ژنهایی که تعداد دندانها را مشخص می‌کنند متفاوتند. در نتیجه فکهای جمعتر ما باید 32 دندان باشند، اما از آنجایی که دندانهای عقل دیرتر از همه رشد کنند، باید به نحوی در کنار این 32 دندان جا خوش کنند که باعث ایجاد دردسر می شوند.

رشد نامناسب دندان مشکلاتی را وجود میورد؟

دندان ل در ورتیکه در ایی رده ن سایر دندانا رشد ند ملاتی را در دهان ایجاد ند:

. سیب سایر دندانا

دندان ل ا ار دندان سیای دوم، ممکن است باعث سیب ن ر ونت در ناحیه ود شود. منین ار دندان ل دندانهای اطراف میوانند اعث م ریختگی در نش دندانها ود. در این ور نیاز درمان ارتودنسی وجود دارد.

. ایجاد ورم و ست

دندان ل در سهای استخوان رشد میند. ممکن است ن رشد دندان، درون این سه اجسام ر ده و می شود گاهی اوقات بهندرت یک تومور است که معمولا غیرسرطانی و خوشخیم است، در اطراف محل رویش دندان عقل ایجاد می شود که در این صورت برای درمان نیاز به برداشتن بافت و استخوان اطراف وجود دارد.

. وسیدگی

نر میرسد دندان لی ار دندانهای در و در نبود احتمالاً دلیل ن این است مسواک ردن دندانهای ل دلیل موقعیت رار رفتن نا در دهان سخت است. مواد معدنی ا و اکتریا راحتی در ای ن لثه و دندان لی امل رشد نکرده رار رفته و میرا ر مران ر.

. ماریا لثه

میز ردن دندانای لی امل رشد نکرده، مشکل نوعی ماری

ر نچه درباره دندان ل اید دید

ای اید دندان ل را م؟

اشاره د رشد نامناسب دندان ل ممکن است ایجاد دردسرهای ادی رای ما ود، اما اید وجه ا دا ارت دیگر دن دندان در رابطه مستقیم ا رشد ل د این دندان در ما دارد. ابتدا بایستی گفت این دندانها در 35 درصد از جمعیت دنیا واقعاً شکل نمی گیرند و این افراد مشکلی از بابت فقدان آنها احساس نمی کنند، اما در مورد 65 درصد دیگر، وجود دندانهای عقل ممکن است مشکل ساز باشد. به طور کلی وقتی دندان عقل به صورت طبیعی در فک ما رشد کرد نیازی به کشیدن آن دارد، اما اگر این دندان بنا به تشخیص پزشک ممکن است وجود نداشته باشد برای ما وجود داشته باشد، کشیدن آن نیاز خواهد بود. مطالعه در سال انجام ده و در مجله مریکایی در من این مطالعه نشان می دهد که دندان را ممکن است افزایش استفاده از مواد مخدر ود. س ل ردن دن دندانهای ل ر است وصیای ل دقت نید:

دندان ل
. موقع لازم نیست دندان ل ود را م؟

اگر نها سالم اشند
املاً رشد رده اشند.
درستی رار و در ملکرد دندانهای دیگر نکند.
میز ردن نا در ن داشت روزانه دهان سان است.

. موقع لازم است دندان ل ود را م؟

دندانها املاً در ر لثه نهان ده اند، اما نمی توانند وانه نند. در این الت، نها میوانند در ل ست نقش داشته اند، میوانند ریشه دندانهای مساحی را از ن رد.
دندان املاً رون نزده اشد. مشکلات داشتی نها و در نتیجه انباشت اد اکتریا میوانند ماریای مختلف ره دهان ود.
اگر ای ا رای دندان وجود ندارد
اگر در ناحیه دندان ل احساس درد مینید.
لوده دن مکر افتهای نرم نار دندان ل.
ل ری ومورها.
ملتهب دن لثه ا.
وسیدگی دندانهای مجاور دندان ل و ایجاد ستگی در ن ا.

اگر به طور منظم به دندان پزشک مراجعه کنید و دندان های خود را مرتب چک کنید، به احتمال زیاد پیش از بروز چنین وضعیتی می توانید دندانپزشک خود را با مشکلات کمتری درمان کنید. در واقع نانچه وانید از سال دندان ل نامناسب ود را درمان نید، مشکلات و وارض متری در ماجه. موکول نمودن درمان دندان ل نامناسب دوران سالمندی دردسرها رگی ایجاد ند. ا افزایش ر دندانای ل نیز ورتر میود و این امر ممکن است وارضی مچون است

دن دندان ل

میزان سختی ا سانی مراحل درمان در دن دندان ل، میزان رشد و موقعیت در دهان استگی دارد. دن دندان ل اگر صور امل رشد رده اشد، سانی دن دندانای دیگر است. دندانپزشک ا راح ا وجه وضعیت دندانهای ما میوانند ن وبی از مراحلی روست، داشته است. کشیدن دندانهای عقل اگر به صورت کامل رشد کرده باشد بهراحتی کشیدن دندانهای دیگر است، اما اگر در زیر پوشش لثه و داخل استخوان فک قرار گرفته باشد، جراح بایستی لثه را برش داده و بخشی از استخوان اطراف دندان را خارج کند. برخی در مورد دندانی که این شرایط را دارد، بهجای اینکه کل دندان یکجا کشیده شود، قطعات کوچکتر از آن برداشت می شود تا میزان تراشیدن استخوان فک اطراف دندان عقل به حداقل برسد.

ر نچه درباره دندان ل اید دید

وارض دن دندان ل

از مله وارض ایع در دن دندان ل میوان ونریزیا دید، سیب سینوس ماگزیلا حفرهی بزرگی است که در بالای دندان عقل فک بالا قرار دارد و گاهی ممکن است با کشیدن دندان، حفرهای به قطر 1 میلی متر تا حدود 1 سانتی متر در محل کشیدن ایجاد شود که اگر قطر آن کمتر از 2 میلی متر باشد خود را به خود ترمیم می کند. ولی اگر ر ن ر ود، نیاز است متخصص لثه ا و ورت از ریک نیک فلپ ن را رمیم ند.

مراقبتای د از دن دندان ل

مدت مان ود افتن ستگی سختی و نوع راحی دارد. ور لی مان ود افتن دن دندان ل ن روز و لثه ن ا ول میانجامد. اگر در انجام راحی استخوان سیب ود، ود امل ن ریبا ماه مان نیاز دارد. س از دن دندان ل مراقبت را مد نظر رار دهید ا دوره درمان ما وبی سپری ود ارتند.

برای جلوگیری از تخلیه در طول 24 ساعت اول، بعد از کشیدن دندان عقل می توانید یک گاز استریل را کمی کم کرده و به مدت 45 دقیقه روی محل دندان کشیده شده، فشار دهید تا تخلیه شود.
ای سهای دلیل داشتن اسید انیک اعث لخته دن و وقف ونریزی میشود
در راحی دندان ل نهفته دلیل رش دادن لثه رای ودی سریعر، راح ن را در ورت نشدن ا رای رون دن نا اید دندانپزشک ود مراجعه نید.
دیگر از وارض دن دندان ل ورم ردن ورت است. رای اهش دادن ن میوانید مپرس را مدت د در محل ورم رده رار دهید. این مل را در اول ساعت اول دفعاتی لازم است، انجام دهید.
استفاده از نتی وتیک ل و د از راحی از نردن ر ونه اکتری و ونت در اطراف دندان وصیه میود. منین رای سکین درد س از دن دندان، ا ویز دندانپزشک می توانم از داروها مسکن استفاده رد.

ر نچه درباره دندان ل اید دید

ادات و وصیهای ا د از دن دندان ل اید رعایت ود

مار اید ا مانی اثر ماد وشی راحی استفاده این نکته وجه داشته اشید مایعات را ا نی میل کنید، را مل مکیدن اعث نرم دن لختهای ون مود.

وردن اا و مایعات سرد اعث اهش و سکین درد میشود. ستنی میوانند نه مناسبی اشد میوانید س از دن دندان ل نهفته رای اهش درد استفاده ود.

ور مرتبه (روزی دو مرتبه)

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما