دو امل موفقیت استقلال از نگاه رهاد مجیدی

[ad_1]

راد مجیدی د از رتری ر وشان مقابل آن در مرحله ازی سیار وب و انداری ود. عزيكنانم افتخار مينم. نها ا مام وجود ازی رند و ر میکنم. لیرغم مه مشکلاتی ود، نها سیار وبی ازی رند.

سرمربی م وتبال استقلال اطر نشان رد: ا وجه این دو ای وجود مشکلات ادی داریم و نمیخواهم اینجا از نم، ملکرد وبی داشتیم. امیدوارم در نده این مشکلات رطرف وند. در واقع اگر رار اشد این روند م ود، مشکلات ل ود. درایتی از ورلو سراغ دارم، امیدوارم این مشکلات زودی در روند وب ما نیز ود باشد.

وی درباره دلیل الح ردانی : لتش را نمیدانم، ولی دو ساعت از این ازی ند.

مجیدی درباره مشکلات استقلال و اینکه م ن ادبی را ندارد، نوان رد: نی ما ازی انجام میدهیم، د ریکاوری داریم، سپسیک لسه مرین منم و دوباره میدان میرویم. این رایط روند م را ند میند. من این موضوع واقف و مین دلیلی سعی کردم از ر ازیکنان استفاده نیم. درباره ازی نیز اید ویم آن می باشد دفاعی و راستی میند، ولی ازیکنان مم الی ازی ردند. درباره مشکلات نیز اید ویم این مشکلات، درون از م اعلام منم ا درایتی در ورلو سراغ دارم، مشکلات ل میوند. اگر ما نمیوییم، دلیل ر ن مشکلاتی نداریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد کیفیت زمین ورزشگاه پاس قوامین نیز گفت: با بازیکنانی که صحبت کردم شرایط زمین خوب بود، اما کمی صاف بود، با این وجود نسبت به سایر شرایط شرایط بهتری داشت. اید م م منهای نامطلوب مهایی ا نها ازی داریم، ادت نیم.

مجیدی در اسخپرسی در روند من استقلال نسبت به رفتن و رفتن وشان: مهمترین امل ودِ من سیار مربی وشبختی ستم نین عزیزکنانی دارم، ازیکنانی ام وجود ازی میند. امل دوم نیز مدیریت ورلوست. این دو امل اعث ده است ما روند وبی داشته اشد، ولی سهم ر را ازیکنانم میدهم.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما