دوچرخه وشمند و رقی Urtopia ا لوگرم وزن!

[ad_1]

رارو- Urtopia ازگی دوچرخه رقی دید نام Carbon E-Bike راه اندازی شده است. این محصول دارای ویژگی مگیر سیاری است. این دوچر اسپرت و وشمند از مواد اکیفیت درجه ساخته ده و وزن ن نا لوگرم است، را مام دنک.

ارش رارو، Urtopia Carbon سیستم انتقال این دوچرخه از سمهی Gates Carbon Drive ربکس این دوچر دارای اسنپسور و نج الت درت (پدال، اکو، راحتی، اسپرت، وربو) میاشد.

دوچرخه رقی Urtopia Carbon نها لوگرم وزن دارد!  // در ال ویرایش

Smartbar Smartbar مینامد. این محصول آنی از نترل وتی وش مصنوعی، GPS بلادرنگ، ادغام eSIM، نمایشگر نای، آنی از روزرسانوی OTA ارائه می کند. مین رای اتصال دارای ماژولهای Wi-Fi، لوتوث و 4G نیز میاشد. Urtopia Carbon دارای رادار و روسکوپ داخلی رای ایمنی میاشد. رادار سوار ر وسیله نقلیه دار می دهد، در الی روسکوپ مین ل اثر انگشت نیز راچن امنیت ر در این دوچرخه ده است.

دوچرخه رقی Urtopia Carbon نها لوگرم وزن دارد!  // در ال ویرایش

مال ر سر مایل ر ساعت رای نسخه مریکا و مایل ر ساعت رای نس اروپا ارائه میده این دوچرخه وسط اتری وات ساعتی میود ارژ ن . در و لوی این دوچرخه راغایی ده است وسط راغ نشاندهنده م مرتبط موند. بسیاری از ویژگی های هوشمند این دوچرخه را می توان از طریق برنامه اختصاصی Urtopia کنترل کرد که شامل عملکردهای بسیار زیاد ردیابی ضد سرقت، ناوبری، سوابق سفر، شبکه های اجتماعی و … می باشد. نسخه آمریکایی این دوچرخه ا مت ورو روش میرسد.

منبع: gizmochina

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما