در رشتی داریم؟

[ad_1]

آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در دی ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه حدود 553 هزار فقره چک برگشت که از نظر تعداد و مبلغ معادل 1.6 و 19.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می دهد که در دیماه سال جاری بیش از 6.5 میلیون دلار به ارزش ثروت بالغ بر 269 هزار و 70 میلیارد تومان می رسد. .2 و .4 درصد نسبت به ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود 6 میلیون فقره با ارزشی حدود 239 هزار و 200 میلیارد تومان از چک های مبدل های وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.1 و 2.8 درصد افزایش می یابد. در نار ا وصولی دود ار ره م رشت ورده از نظر داد و مبلغی رشتی رتیب دا د.

نسبت ای رگشتی ر درصد

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2.1 میلیون فقره با ارزشی معادل 138 هزار و 400 میلیارد تومان مبادله شده است که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله در سطح کشور است. چکهای وصول شده در تهران بیش از 1.9 میلیون فقره به ارزشی حدود 124 هزار و 900 میلیارد تومان و چکهای برگشتی حدود 157 هزار فقره به ارزش 13 هزار و 500 میلیارد تومان گزارش شده است.

ال نسبت ا رشتی مبادله از درصد در ماه سال . از سوی دیگر، از ل داد و مبلغ ای مبادله ده و .9 درصد وصولی و و .1

میزان ا رگشتی لل

علاوه بر این، در دی ماه امسال حدود 534 هزار فقره به ارزش حدود 27 هزار میلیارد تومان به ازای کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است که در واقع از نظر تعداد 96.6 و از نظر ارزش نیز 88.4 درصد از کل چک های برگشتی سری یک دان است. موجودی وده است.

از سوی، در استان تهران حدود 150 هزار فقره چک به ارزشی حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان دیگر به مراجعین کسری یا فقدان موجودی داده شده است که در استان تهران از نظر تعداد 95.5 و از نظر مبلغ نیز 77 درصد از نتایج برگشتی به سری ها ثبت شده است. ا دان موجودی ل ای رشتی وده است.

ند درصد از ای وصولی رمزدارست؟

منین، در این ماه در ل ور از .4 میلیون ره وصول ده نابراین در ل ور .9 درصد از ل ای وصولی را ای ادی و .1 درصد را ای رمزدار ل میده.

از نظر مبلغی نیز، از 530 هزار و 800 میلیارد تومان از بیش از تومان چکهای وصولی در کل کشور، بالغ بر 239 هزار و 200 میلیارد تومان برای چکهای عادی و حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان خاص چکهای رمزدار بوده است. ر این اساس، در ل ور .1 درصد از مبلغ

بر اساس این گزارش، در دی ماه امسال در کل کشور حدود 455 هزار فقره رمزدار به ارزشی حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان است که نسبت به ماه قبل از تعداد 0.6 درصد کاهش و از نظر مقدار نیز 53.2 درصد افزایش یافته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از 153 هزار فقره رمزدار به ارزشی بیش از 231 هزار و 600 میلیارد تومان وصول شده است که در این ماه، 50.7 درصد از تعداد رمزهای رمزدار وصولی در سه استان تهران (33.7 از درص) بوده است. (۹.۱ درصد) و راسان رضوی (۷.۹ درصد)

مچنــین، .2 درصــد از ارزش ای وق در اســتانهــای ران (79.4 درصــد)، اصفهان (3.1 درصد) و راسان رضوص (2.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما