درخواست رئیسی از نهادهای اطلاعاتیجمهور با اشاره به این که «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای قانون» اولویت دستگاه های اطلاعاتی است، اظهار داشت: کشف و مقابله با شبکه های فساد اقتصادی، را شادمان و امیدوار می کند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز دوشنبه در «اولین همایش اطلاعاتی سه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی مدیریت و وزارت اطلاعات» با تبریک دهه فجر و با تقدیر از عوامل مخرب امنیت کشور، گفت: بنیاد انقلاب. اسلامی رای اکمیت دین، ارزشای الهی و مردمسالاری ود.

افزود: تعداد زیادی به پیروزی انقلاب باور نداشتند امام خمینی (ره) در مقابل همه ناباوریها و بر اصول انقلاب اسلامی تاکید کرد و با کمک جمهوری اسلامی به شکل مردم این اتفاق بی نظیر را می دهد.

امروز ام انقلاب مام منطقه و ان رسیده است

رئیسی افزود: دشمنان میواستند ام انقلاب از رافیای ایران ارج اما امروز دای ن مام مان

مهور اظهار داشت: دشمنان انقلاب و مردم ر وانمندی ور را دف رار داده و ن را دید و رین می. دشمنان مهوری اسلامی از روش های نوین و رفندهای آنی استفاده

رئیسی اکید رد: دشمنان ا نردن انقلای اسلامی وجود

رورت م افزا دستگاه های اطلاعاتی رای نثی سازی وطئه دشمنان

رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم هم افزایی و همفکری دستگاه های اطلاعاتی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان، افزودن: نیروهای اطلاعاتی، دیدهبان های امین کشور هستند اما نگران هشدار دادن آنها کافی نیست و باید از بروز فتنه و حوادث، رخ دهد.

رئیس مهور در درجه بندی دستگاه های اطلاع رسانی ور اظهار دا:

آیت الله رئیسی از ادامه با تأکید بر اینکه دشمن بدنبال تغییر محاسباتی است، افزود: در مقاطعی از انقلاب از سالهای پس، دشمن موفق در برخی از مدیران ما، این تغییر نظام محاسباتی را بیاورد و باعث نگاه آنها شود. «رهبری و مردم» اصل رد.

دستگاهای اطلاع رسانی مراقبت نند اصل از ارزشهای اسلامی و مردم نگیرند

از «ما میتوانیم» به «ما نمیتوانیم»، را به یکی از اهداف عملیاتی در کشور به عنوان و با خطاب قراردادن مدیران دستگاهها، تاکید کرد: از ارزشهای اسلامی و از مردم دور مراقبت کنید. نگیرند.

رئیس مهور اظهار دا: وزارت اطلاعات اید میشه ره انقلابی

رئیسی با تاکید بر اهمیت بر جایگاه حراست و گزینش در ارتقای کارآمدی ادارات و دستگاه های مختلف، گفت: گزینشها و حراستها در کشور نه افراط و نه تفریط و مراقب باشند به کسانی که ظلم نمی کنند اما حتما کارآمد و دارای صلاحیت، در مناصب به کارگرفته شوند. .

جمهوری ادامه داد: مدیران با کمک نهادهای نظارتی و نظارتی، ادارات و دستگاه های اجرایی را عوامل نارضایتی مردم از قبیله «رشوه، فساد و کم کاری» پاکسازی کنند.

اید ساط مافیای اچاق و مافیای واردات ا مافزایی دستگاهای اطلاعاتی رچیده ود

در پایان تقدیر از تلاش های اثرگذار دستگاه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف، با گلایه از ناکافی ها وجود دارد در مبارزه با قاچاق سازمان تحقیقات کالا علی رئیسات تاکیدات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: باید بساط مافیای واردات و مافیای واردات با همافزایی دستگاه ها انجام شود. اطلاعاتی رچیده ود. و رخورد ا ا ساد اقتصادی، مردم را ادمان و امیدوار میند.

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channel