درخواست اشد رای مشید ارمهدجلسه پنجم محاکمه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیر) در شعبه ۱۵ انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و با حضور جمعی از شاکیان و خانواده شهدای تروریستی و جانبازان آغاز شد.

به گزارش میزان، در ادامه این جلسه گزارش شیراز جانباز حادثه تروریستی حسینه و چند مادر، پدر و برادر شهید این حادثه در جایگاه شاکیان این حادثه تروریستی برای سرکرده گروهک تروریستی تندر شدند.

لیرضا نیانی انباز ادثه روریستی سینیه راز در لسه دادگاه : از دادگاه انتظار دارم رع مقدس و آنون درباره این رد اقدام ند.

در ادامه اضی لواتی از این انباز واست وضیحاتی درباره نه ادثه دهد.

نیانی در ادامه : ود سینیه راز وارد دم و نزدیک محل مباری ودم. در ادامه مناجات و سینه نی در سینیه روع د و اداره ودم انفجار دیدی رخ داد.

وی اکید رد: مان روز مارستان منتقل دم البته رایط نحوی اتاق مل مارستان ر ده آن مبروح. سه روز در مارستان ستری دم. منین در ماه آخر ار اتاق مل رفتم و سه ار در مارستان ستری ده ام. دلیل این حادثه امثال من و سیاری از انوادها مجروح دند و نفر نیز دند.

اضی لواتی از انباز روانی واست در ایگاه اضر ود.

انباز روانی در ادامه : سرم رکش ورده و آنو ایم سیب دیده است. از دادگاه اشد رای این رد واستارم.

در ادامه این لسه اضافه لواتی از انباز «زحمتکشان» واست در ایگاه رار رد.

انباز متکشان در این لسه : از دادگا اشد مجازات را واستاریم.

در ادامه این لسه دستور اضی لواتی لیپ انفجار سینیه راز د.

در ادامه این لسه مادر د و در ایگاه رار رفت.

مادر د اور در رابطه ا ادت رزند دختر ود : دختر من نخبه ود.

وی د رد: از اهداف زندگی دختر من این ود مردم امعه مک ند. از مینجا دا را ر مینم دا دختری مچون راضیه اکدامن ود من ا رد. منین دا را ر مینم دخترم در رن و نابرین روح و در سینی راز دست دترین افراد.

مادر د اورز در ادامه : نمیوانیم اسم این رد را انسان اریم؛ این رد ابلیس است. این رد وطن روش و این است.

وی ادامه داد: لیرضا، رفان، راضیه، لی نوروزی ساله و د مهدوی

در ادامه این لسه اضی لواتی واست احد اریابی، نماینده سینیه راز

احد اریابی : رم ما مشخص است، رم ما مسلمان ودن است. ررین رم اِ مدیریت این است رزند و را از ودکی سینیه ورده است مامان این افراد اتن است.

اریابی اکید رد: مادر و در د اقوتی امروز در دنیا سرزمین و ر دو دق مرگ ده اند.

وی ا ان اینکه ما لی و اولاد لی را در سینه داریم اکید رد: این موارد در رمان این افراد رم این رد نمی تواند این موارد را منکر ود.

نماینده سینیه راز اکید رد: در الاضر انباز نیانی د از سال ر ماه ار مل را انجا. ما دیم و از م میویم و ون این میشه وشش واهد داشت.

اریابی در ادامه من درخواست اشد مجازات رای سرکرده روهک روریستی ندر آن رد: درخواست اشد مجازا این رد لیدر، راح و راهبر وده است. ما اینجا اکی دولت مریکا استیم، این دولت مادر مه روریست است. ما اینجا اکی رژیم ونیستی استیم.

وی کرد: با امثال این افراد نباید به عنوان یک مجرم عادی رفتار کنند، از افرادی که از دادگاه درخواست می کنند این حکم را در شیراز و در ملا عام و روبروی حسینیه شیراز انجام می دهند.

در ادامه این لسه اضی لواتی از مادر د مهدوی در ایگاه اضر ود.

مادر د مهدوی در این لسه : سر ​​من رد ادی ود. در نار درس واندنش اعتقاداتش مهم میداد. سر من سال در سینیه راز در ل درش آن داد.

وی اکید رد: از دادگاه میواهم اشد مجازات رای این رد در نظر رد مه وشی ما را رفته است. مگر نه ای ما ود؟ الحمدلله د از محمد، اران محمد سرش لند ده اند.

در ادامه این لسه اضی لواتی از دختر د نصیری واست در ایگاه اضر ود.

در د نصیری در آن لسه : ما سال است

وی اکید رد: ارمهد در مصاحبه ود سیجیان مزدور؛ اید ویم ما مزدور ستید و وطنفروشی ردید و این ستید. ما این مه لاش ردید و ول رفتید، اما رسیدید رادر من امی رای ما داشت و ما ویم ما وقت ما را نمییم.

در ادامه این لسه اضی لواتی واست رادر د موسوی در ایگاه اتضر ود.

رادر د موسوی در این لسه : مگر رادر من ناهی رده ود. از ما میواهم اشد مجازات را رای این رد در نظر رید.

در ادامه این لسه در د وکار : ما رو دا ستیم و نهایی مب اری میند اید شناخت وقت نشینی نمینیم.

وی اکید رد: افراد وطن روشی و مباری مینند نتیجه اعمال ود را واهند دید. ما این افراد را دا مینیم. این افراد د از مباری ادی رده وند امیدوارم در دنیا و رت لیل وند.

در ادامه این لسه دستور اضی لواتی لیپی مربوط به دو د ردسال سینیه راز د.

امین ارع، از اهدان نی ادثه روریستی سینه راز در دادگاه اب ارمهد ریاد د:

لوا ید رد: لسه دی دادگاه درباره م چندین سازمان و استماع دفاعیات خدمات است مان ن الهام

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channel