درباره ماشین های رقی ودران ریلی میدانیم؟ – ومیت


در سال ناوری ارهای آری ر ادی نکرده است. را از رن نوزدهم لوکوموتیوهای ار ا وگنهای اری را دنبال ود میند. الرفداران نعت راهند از ن مان اکنون، رات ادی در این وزه روی داده است؛ ولی اگر ورکلی نگاه نیم، اساس ار ارهای اری از من اختراع اکنون ر ادی نکرده است.

اکنون سه مهندس سابق رکت اسپیس ایکس س از دایی از ن و سیس استارتاپ ود، دنبال ر وهل استفاد اد. این سه نفر با ارائه استارتاپ پارالل سیستمز (Parallel Systems) درمان به صورت مخفیانه و به دور از هیاهوی خبری در حال توسعه فناوری جدید برای استفاده از شبکه راهآهنهای سراسری بوده است.

این شرکت اخیرا اولین نمونه از تولیدات را با تکیه بر پشرفتهای صنعت باتری سازی و خودروهای خودران و با هدف ایجاد تحول در دنیای قطارهای باری معرفی کرده است. نا امیدوارند مگام ا رقیردن راهن موجاد از این رساخت را در مناطق وسیعی درا استفاده می کنند

مقاله مرتبط:

احتمال موفقیت استارتاپ به این امکان وجود دارد که صنعت راهآهن و مشتریان آن تا چه اندازه به ایده ای حملونقل ازطریق شبکه ای از نوع اولیه از استفاده ریلی روی خوش نشان خواهند داد.

ارالل سیستم ایگزینی موتورهای رقی دید ا موتورهای دیزلی دیمی لوکوموتیوها م ندوخته است. لکه این ر در نظر دارد از موتورهای رقی در واگنا استفاده ند. ماکنون رگی از ارهای رقی مسافربری از ناوری رقی استفاده ولی رایند سترش استفاده از این ناوری در ارهای اری ا ندی تهدید ده است. این موضوعی است رکت ارالل سیستمز و نیانگذارانش دنبال ل ن ستند.

ردام از ودروهای ریلی از اتری، موتور رقی، ار رخ و مجموعه ای از سگرها رای رکت سران د مدران. انجاکه سمت اعظمی از م الا در سراسر آن در داخل اینتینرهای ونهای اینتینر اصلی ن محور دو ودرو را ر میند. ایده اصلی مهندسان این است که ابزار دو ودرو رقی ورت ودران و دون نیاز است.

روش ار سیستم دینترتیب است که دو وسیله در اصل مناسب از دیگر رار میرد. سپس رثقیل انتینر را ایین میورد ا ر رف ن روی وسیله رار رد. درادامه، دو ورو ا استفاده از موتورهای رقی و دوربین های ردکوتاه و ردلند و مجموعه موتورا مورا.

ازلحاظ تئوری ازآنجاکه هرکدام از خودروها تمام ابزار لازم برای مسیریابی و کنترل سرعت را دراختیار دارند، نیازی نیست بخشی از یک قطار بزرگ از خودروهای به هم چسبیده باشد; اما درعمل ممکن است ودروها صورت روهای رگ سمت مقصد رکت نند.

ارالل سیستمز ای استفاده از لمهی ار از لمهی «گروه» استفاده می کند؛ ون ودروهای رقی نا نگام رکت ورت دستمعی دیگر متصل نمی شوند. مت سوولمدیر ارالل سیستمز میوید:

ما ر مینیم اندازه روها در الت ایدئال ن ا ودرو اشد. در روه های دهایی، ار یرودینامیکی رین الت در ن ودروها سیم میود؛ اما ازلحاظ اری اگر محموله سپردهده سیار رگ اشد، ر مینیم داکثر داد ودروها د ود و.

استانداردهای امروزی ار ا وگن، ا دودی اری وتاه ساب مید. سول دراینباره آن میند:

ارها میشه رگ و ویل ودهاند اما در سالهای اخیر، ارهای اری ولانیر م دهاند؛ راکه ا این ار ابهایی ار رفهر میود. اوجوداین، مشکل اینا است ول رخی از ارها لومتر م میرسد. نین دستگاه می را ای میوان ارک رد؟ واب این است نه در ر ایی.

سوول امیدوار است ا وتاهرشدن ارها، امکان مل الا ازطریق ریلی مناطق ری راهم ود؛ وص های مناطقی مین الا ن ماکنون رعهده رکتهای اربری امیونی است. او دربار این موضوع وضیح می دهد:

ما سهم راهن در ملونقل الاها را ر واهیم رد. وقتی قطارها کوتاهتر می شوند، ایستگاه های راهآهن هم کوچکتر می شوند و می توانم آنها را در نزدیکی شهرها یا دیگر زیرساخت ها احداث کنند و بدینترتیب، مشتریان یا کشتی های باربری بهتری برای آنها داشته باشند.

خودروهای برقی پارالل سیستمز با هر بار شارژ می توانند 800 کیلومتر مسافت را طی کنند و دو خودرو با کمک کمک می کنند یک کانتینر یا دو کانتینر قرارگرفته روی آن با مجموع وزن 29 هزار هزار جابهجا کنند. سیستم نایی امکاناتبر دوربین و سگر ودروها میوانند دیگر ودروها و عوامل و همچنین و انحنای مسیر را.

سوول معتقد است این سیستم رای مسیریابی ودرو و رکت ور آنحال، او آوا میند اپراتور انسانی میوانند ودروها رای میمگیری در موقعیتا اص و ساک د.

اولین نسل از ودروهای این رکت در ست ریلی در نوب الفرنیا در ال مایش است و سول مید ودود. او امیدوار است نسل سوم این ودروها ماده ولید اشند.

نوعی دید از ملونقل ریلی

این ناوری موفق شد و دید راه ود را نعت ملونقل از ند؟ رکت ارالل سیستمز مشکلات ادی روبهرو است. اول این است که موفقیت رکت در ملونقل ریلی در استفاده از راه در مناطقی است آنا. در سیاری از این مناطق، ریلهای راهن از ن ر است ا میرات سترده نیاز دارند. اسی لاووتالامدیربرنامه ملونقل ریلی در دانشگاه علم میشیگان موید:

موفقیت این ایده ستاره ریلی و ایستگاههای راهآهن ابل استفاده ستگی دارد. .

د از میر ریلها دست دولت، رکتای ملونقل اید رساخت ای لازم را رای ابهرا انتیر و انر. دام از این مشکلات لنشدنی؛ اما مشکلات مهم روی رکتایی مانند ارالل سیستمز رار دارد.

مشکلات لجستیکی رگترین مشکل رو نها اشد. رافیک ران سراسری دو روش نترل می شود: سیستم سیگنالینگ لوکی (BS) و نترل ار م (PTC)، در سیستم سیگنالینگ لوکی، ورت لوک نشان داده میوند و رکت لوکا وسیله اپراتورانای اراتورهان انت اپراتورهایی نا دیسپاچرها ا ارسال کندها میود.

در نترل ار مثبت، از سیستم های سیستم های GPS و ناوریای مشابه رای نترل رکت ارها استفاده می کنند. ر ارها در سمت رگی از راه‌های سراسری در ایالات متحده آمریکا، سیستم عامل سیستم سیگنالینگ نتترل مود. آنال، استفاده از سیستم نوین نترل مثبت میوانند

نعت راهن ایالات متحده ایالات متحده مریکا در استفاده از سیستم نترل مثبت ار درمقایسه ها رقبای نالملات ا ا ا در سال دول ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا دفی سال د، نی در محقق د. نابراین، سمت رگی از راهان ایالات متحده آمریکا مریکا نوز از سیستم نترل مثبت استفاده نمی کنند. این موضوع است ورود ناوریای دید این وزه را مشکل روبهرو رده است. لاووتالا دراینباره میوید:

استفاده از سیستم های خودکار نوین، میوانید ارها را سرعت ر و در ورل م از دور رکت د. اما در اینا نوز از سیستم منسوخده سیگنالینگ لوک استفاده میکنیم.

در این رایط، ارها اید در واصل مشخصی از دیگر رکت و این اصل موماً لومتر است. این سیستم رای نترل ارهای ویل مناسب است؛ اینرو، از رایط مهم رای ملیشدن سیستم ارالل سیستمز به روز رسانی راه های ایالات متحده آمریکا.

لاووتالا میگوید سیستمهای منسوخ از استفاده از بهدلیل در شبکه راهآهن و همچنین فقدان بازتوزیع کانتینرهای باری در مسیرهای طولانی، ایده شرکت پارالل سیستمز برای حل مشکلات صنعت راهآهن قانع کننده به نظر نمیرسد. او میگوید: «باینحال، ایده نها الب و نجکاوکنده است.»

نبرد ر سر محمولها

رنظر از لاشا استارتاپ ارالل سیستمز رای معرفی ناوریای لاووتالا درباره این موضوع میوید:

معتقدم اگر نعت راهن و رکتای ال در ن میواهند سهمشان ازار ملورند، را ر من در اد.

در این مسیر، نعت راهآهن ا رقیبی رگ روبهرو است: امیونهای رقی ودران میوانند نهی ملونقل الا را د اهش دهنده. ودرانکردن امیونا نهایی میوانند نهای رکتهای اربری را نصف ند و رقیردن امیون ا ن ن

اونبراین، این ن ا ر ناوری رقی میوانند میزان انتشار لایندهای ربنی را اهش ده. درنهایت، میوان استفاده از ناوگان امیونهای رقی و ودران میوانند اهش نها و لایندگی نجان. دو وزهای ازاین نعت راهن در نرقیب ود. سول درپایان میافزید:

مزیت نعت راهن می شود این وده است ایایی ار آن درمقایسه امیون ارزانتر مام می شود؛ اما اکنون امیونداران رار نههای ود را ور مگیری اهش دهند. دراین صورت، ندهای در انتظار نعت راهآهن واهد ود؟ ما اینجاستیم ا رای این رسش اشخی دا نیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم