دراگان اسکوچیچ اییز ایران را میند؟

[ad_1]

راریرین سؤال این روزای وتبال ایران این ده؛ ا دراگان اسکوچیچ ام آنی میرویم در واقع این رسش نهتنها ن مخاطبان وتبال ایران را می خوانند، لکه نظر اهمیت سوالی اشد را ود. این مربی کروات به‌خوبی متوجه شکاف ایجاد شده در بدنه فدراسیون فوتبال و نگاه بازیکنان تیم ملی به خودش شده و به واسطه پایگاه نه‌چندان قوی مردمی، خیلی به حضورش در جام جهانی خوش‌بین نیست.

دراگان، وتبال ایران را از ورطه رناکی واسطه مارک ویلموتس، د از ود ایران ام انی، دوگانگی و ارض ل دیری ر عده‌ای حق را به این قهرمان و صعود به جام جهانی را پای او نوشتند و عده‌ای دیگر که اتفاقاً تعدادشان کم هم نیست، به جام جهانی با توانمندی بازیکنان ایران مرتبط دانستند. در این ن نا معمای رگ وجود دارد اگر رفتن ام آنی ار ازیکنان اعیاء در اسخ این رسش از سوی دهای مطرح میود نیز رناک است. ایعه ده ود دل ازیکنان م ملی ا مارک ویلموتس نبود و او را مین دند! نشانهای اصی م وجود دارد میوان دادی از نها در دل ای از عزیزکنان سرشناس ملی .

نشانهای موجود، ر ازیکنسالاری در ملی را وت د البته رگز و سقمش مشخص نشد. وجود نین موضوعی، نظر میرسد درد نونی، مین الا ا است ریانی لیه اسکوچیچ ل رفته، رجوع رد ا مشخص ود این مورد در رگذار است. صعود ایران به جام جهانی به پای بازیکنان و ستاره‌های تیم ملی نوشته شده و از این ستاره‌ها به‌صراحت اعلام کرده‌اند اسکوچیچ صلاحیت فنی نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی را ندارد. مین ده دوباره واستار ازگشت ارلوس روش ده و نین موردی را در لسهای ا وزیر ورزش م اهرا مطرح مرح س اگر داستان میندن مارک ویلموتس لژیکی از سوی عزیزکنان ملی ال اگر من در عذاب آور وانسته مارک ویلموتس را از نیمکت ملی مطمئن این مینی در ار نیست! دراگان نه‌تنها از نیمی از بازیکنان را از دست داده‌اند، بلکه با پیام بسیار روشنی از سوی کمیته فنی فوتبال اعلام شده است که خیلی شفاف به او اعلام کرده است به تیم ملی ایران نمی‌خورد.

ار دیگر ار دراگان از مارک ویلموتس سختتر است؛ چون آن مربی بلژیکی علاوه بر این که رزومه بهتری در مقایسه با این مردها داشت، فقط باید با یک بازیکن از بازیکنان ناراضی در تیم بجنگد و کمیته‌ای نبود که بخواهد علیه او اظهارنظر کند. ویلموتس م در نقش ار د و لطف رارد رنگیزی

را اسکوچیچ امید ادی ندارد؟

درباره دراگان اسکوچیچ موضوع تر ده است. نمی از عزیزکنان مملی او را نمیواهند و میته نی لیه او رأی داده، میرشاد ماجدی، وقتی سرپرست در لسه میته نی رفته قسمت بدتر برای دراگان این است که در جلسه با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، حکم ابقا را گرفته اند، ولی حالا مشخص شده است، چون هیئت رئیسه به دلیل به حدنصاب نرسیدن، غیر قانونی است، با دراگان ادامه داده است! س نی که اسکوچیچ مطمئنم نیست اگر رئیسه دنصاب میرسید، از سرپرست میماند ا ر؟

اصلی داستان دراگان، اما مربوط به انتخابات ریور و مدن رئیس دراسیون وتبال است. اِ رئیس از راه رسیدن، میواهد اِ این مرد روات ادامه دهد ممگیری درباره نین موضوعی سهل و ممتنع است؛ رئیس دید اخراج دراگان ار ورو ریمه دارد، مشکلی از نظر مالی نیاز دارد. ولی موضوع، من م روع عزیزی ام آنی است. اینجا نها اکتوری اسکوچیچ روی وش نشان می دهد، مان است! ا این ال ابقای اسکوچیچ م اید مثل رکناریاش، رات ا ودش را دارد.

ماندن دراگان در شهریور و حضور در جام جهانی پاییز، پیام روشنی برای مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، کریم انصاری‌فرد، احسان حاج‌صفی، سامان قدوس و سعید عزت‌اللهی است که اعتقاد دارند این مربی به درد تیم ملی ایران نمی‌خورد. امی نها میماند «همین است ست». اِ وجود آن داد از این اسامی نان ناخته و رگذار نمی ماند

سوی دیگر ماجرای م دراگان است در ورت دیدن اییز ران اید مخالفانش روبهرو ود. این موضوع مهدی ارمی نیست و رای دو ازی نسبتا ساده ملی دعوتش نکرد. موضوع نیمی از عزیزان رگذار وتبال ایران است. ا دراگان وانایی دن مه این ستاره را دارد؟ سوال مهمتر اینکه اگر دراگان نین واهد، آیا اجازه انجام نین اری داده میود؟ و اصلاً اگر دراگان واهد مش را روی اتفاقات رخداده نند، وتبالیا او را ور سرای وانست؟ اسخ این مشخص است.

الا مین ند رسش وتاه اید مان موضوع اصلی رگشت و رسید دراگان در ملی رای ام انی اسخ را میوان اینطور لاصه رد دامیک نه متری رای وتبال ایران دارد: دراگان اسکوچیچ ال ست.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما