دال متی و اوجی

[ad_1]

رارو- دیگر ما نگران ادرات نیستیم، ادرات ن در دول سیزدهم

ارش رارو، این سخنان پاسخ رئیس ن انک مرکزی روبه رو د.

دالناصر متی در ویدیویی، این اظهارات رئیسی را رد و : نابراین اگر لاشی م نمیردیم، اعدتاً آدرا در سال داشتیم،

اسخ اوجی

پس از اظهارات همتی جواد اوجی، وزیر وقت نفت هم در رشته توییتی، آمار رئیس جمهور مبنی بر افزایش نفت را تایید کرد و توضیح داد که منظور رئیسی از افزایش 40 درصدی، افزایش میزان رشد نفت بوده و نه افزایش قیمت.

اوجی نوشت:

« – ریاست محترم ماهور درستی از افزایش درصد
– ردیدی افزایش نمی یابد نفت م روی افزایش درآمد ور برنامه ریزی شده است.
– در مجموع وصول درآمدهای نفتی ور از ند رابر ده اصل افزایش روش و افزایش متاست.»

او اکید رد ” اما از نه مهم ر، وصول درآمدهای نفتی در دول سیزدهم است که نسبت به این موضوع و در مدهای ن در دول.

مسن سته مهر، رکت ملی نفت ایران م در وی ای ارس، افزایش افتن ادرات نفتی ایران را ایید .

مجموعه م دون ارائه مار ود: ما در رکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را روشیم و ول ن را ویل آنک مرکزی کنیم. این انک مرکزی است میم میرد از ول نفت استفاده های ند و اجناسی را وارد ند.»

رخی رسانه های نزدیک دولت من از سخنان متی انتقاد ردند.

نموداری متی منتشر رد

در واکنش رخی انتقادات، متی در وئیت دیگری نوشت: اسخ منطقی و اسخهای لی وادبیات اص رسانه ای وابسته به دولت پاسخ دم. دول مورداستناد ارس نشان مید ادرات نفت د روج رامپ رشدکرده در دولت سیزدهم ری نداشت.»

دال متی و اوجی

انتشار رد و نوشت: در ایان دول روحانی(مرداد) دو رابر د و س از مدن دولت دید دری م اهش افته است. درباره ازگشت ول روش نفت م نا ن مان احتیاط ری میردند.»

بلومبرگ هفته پیش در گزارشی با استناد به شرکت ردیابی نفتکشها- “کپلر” – گفته بود چین در سال 2021 واردات نفت از ایران و ونزوئلا را خبرگزاری افزایش داده و نفت وارداتی چین در سه سال اخیر از این دو کشور صادر شده است. است.

در ارش ده الایشگاهای نی رید نفت “ارزان”

ر اساس مار لر، ن در سال میلادی دود میلیون

[ad_2]

Noe Gilbert

علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. طرفدار الکل علاقه مند به فرهنگ پاپ مادام العمر. یک آدم فداکار قهوه

تماس با ما