(تصاویر) پژوهش میواهند رای مین سایه آن سازند!


رارو- قرن هاست انسان برای فرار از تابش شدید نور خورشید، از سایه بان استفاده می کند، اما خود سیاره ما همیشه در معرض این تابش ها بوده است و اتفاقا در دهه های گذشته گرمایش بیش از حدی است که می توان برای تمام جانداران ساکن آن دردسر ساز باشد. در محیط الب وجه تحقیقات میواهند سایه آن رای مین

ارش رارو، روه ن رشته های علمی در موسسه نور ماساچوست در الررسی این ابتکار که «حباب‌های فضایی» نام آن با الهام است از ایده‌هایی که در ابتدا توسط ستاره‌شناس رابرت آنجل ارائه شده بود، شکلی بود که بر اساس آن یک قایق متشکل از حباب‌های کوچک و قابل تورم در فضای مستقر می‌شود تا از زمین به اندازه یک کوچک باشد. از ابش ورشید محافظت ند.

این ابتکار جدید با روش‌های قبلی در این است که ایده‌آل دانشگاه ماساچوست فضای فضایی خواهد بود، به این معنی که این سایه‌بان خورشیدی در فضای مستقر است، در حالی که ایده‌های قبلی مانند حل کردن گازها در لایه استراتوسفر، در سطح زمین است. ستند. از طرف دیگر می‌گویند که ابتکار جدید آن‌ها بر خلاف راه حل‌های پیشین تأثیر بسیار اندکی بر لایه‌های زمین دارد و طبیعتاً تأثیری بر اکوسیستم زمین نخواهد داشت.

(تصاویر) پژوهش میواهند رای مین سایه آن سازند!

دانش‌آموزان ماساچوست میویند این سایه آن اِق این نقطه مکان ن مین و رشید است در ن ر رانشی ورشید و مین از ن میرود. مینهای اولیه این پژوهش میود این سایه آن ادر واهد ود ا . این ددی ابل وجه واهد ود و در ورت میواند ری رف ر رمایش مین ایجاد ند.

المان اشاره د، این ایده واقعاً نمی بیند، را اصل در مورد ابتکار رابرت نجل، ستاره نا ا این مه، ایده او در وص ونگی رپایی این سایه آن در ا املاً ناقص ود. در ابتدا این ایده مطرح شده است که انبوه از فضای پیماهای کوک که اسپری تاشونده را با خود حمل می‌کنند، به فضا می‌افتند، اما عملیاتی کردن آن تا حدودی غیر ممکن است تلقی شود. در ادامه ان ایده مطرح د ابری از ارهای سیارکی ایجاد ود ن م لی ود رد د. در نین رایطی مطالعه دانشگاه ماساچوست ا ایده الب و وارد میدان دند.

(تصاویر) پژوهش میواهند رای مین سایه آن سازند!

در این ایده در واقع مید متشکل از داد ماری اب ود ان ابا ا اد دن ا م اد د، اهد ر امت میوند و دین رتیب میان نور ورود اما ابرین این ابتکار، امکان ساخت این ابا در است از رف دیگر برای اصیت ویژه این ابا در ور دین رتیب نظر میرسد، رای مبارزه ا رمایش مین نیز اید مان روش دیمی استفاده از سوایه آن روی .

منبع: scitechdaily

رجمه: مصطفی رفی-فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم