(تصاویر) مجمه های مرموز ای امپلنت لزی

[ad_1]

رارو- یک جمجمه دراز و مخروطی شکل با یک ایمپلنت فلزی احتمالی می تواند نشان دهنده اولین شواهد از جراحی باستانی یک ایمپلنت در کشور پرو در آمریکای جنوبی باشد، اما با انتشار اولین تصاویر از این جمجمه مرموز بحث و جدل شدیدی میان دانشمندان بر سر واقعی بودن این ایمپلنت است. در ر.

ارش رارو، این حقیقت که جمجمه هایی که به موزه استخوان شناسی در اوکلاهاما سیتی اهدا می شود، شکل مخروطی دارد، غیرعادی نیست، زیرا پرویی ها در زمان های قدیم معروف بودند که سر کودکان را در حین رشد با نوارها فشار می دهند تا به شکل متمایز دست پیدا کنند. اِ این ال، اشت لزی در این مجمه سیار رمعمول است و اگر واقعی اشد،

لاوه ر این ایمپلنت، مجمه دارای سوراخی در ر لز احتمالاً از ریق رپاناسیون ایجاد ده است. راناسیون روشی راحی است در ن رای درمان ماریا مغزی مانند دروسفالی ممولا این روش راحی موفق نبوده اند و اکثر افراد در مدت وتاهی س از این مل راحی آن اد درا موزه شناسی اوکلاهاما سیتی که چندین عکس از این جمجمه را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده است، اعلام می کند که تحقیقات آن در حال حاضر قادر به بررسی این ایمپلنت استخوانی استخوان است. علم زنده

(تصاویر) مجمه های مرموز ای امپلنت لزی

ای امپلنت لزی روی مجمه ند واقعی است؟

وب سایت لمی علم زنده ا ندین محقق ر وابسته موزه رد ا نظر نها را در مورد اصالت ایمپلنت دریافت می کند، اما در مار ل نظر. ر مشکوک ودند و معتقد ودند ایمپلنت لبی است، در الی محقق، در ر ور ندین مایش لمی لازم است نظر نهایی در مورد واقعی ودن ایمپلنت اعلام ود.

Live Science : « من املاً مشکوک دام این وی میافزید: در واقع احتمالاً این ایمپلنت لزی ندین دهه و از مالکیت موزه اهداکننده، آشته ده اشد.»

ورانو ندین مجمه ند را میالهای دارا در این مقاله، ورانو جمجمه هایی را توصیف می کند که ظاهرا ایمپلنت های فلزی را در خود جای میدادند، اما این نویسنده نتیجه گرفته است که آنها یا جعلی بودند، یا اصلاً یک ایمپلنت جراحی نبودند. امپلنتای لزی واقعی ن احتمالاً نوعی ن مجمه درای

ا این العلوم دیگری نیز در و وب سایت Live Science ودند ال این مهم ن متذکر میوند نوز لی ود است ا ور از وا ودن این ایمپلنت رف نیم دانیل ورین، استاد مردم شناسی دانشگاه الیفرنیا سانتا اربارا، در ایمیلی لایو ساینسگفت: ر اساس اویر، نظر میرسد لزی ا نازک ل رفته است. ر اساس الگوهای استگی، این رد [که به نظر می‌رسد]مرد مسن است، ربه دیدی سمت راست سر متحمل ده است. این معلوم وط ستگی ابشی و مشترک المرکز نشانه هایی از ودی را نشان می دهند، در اویر املاً مشهود است.

(تصاویر) مجمه های مرموز ای امپلنت لزی

ورین اضافه می کند این داقل ند ا ند ماه س از انجام این مل راحی ند مانده است. از نجایی ناور متالورژی در ند متفاوت ود، مایشای روی لز مجمه میوانند. منین انجام عکسبرداری ا اشعه ایکس از مجمه رای نه اینکه ا لزی مل سوراخ رپاناسیون وده این دانشمند میوید ند مورد اکتشافات وجود دارد از رپندن،

علاوه بر این، کورین در مقالاتی در سال 2013 در مجله آمریکایی Physical Anthropology، مورد را گزارش کرد که در آن شخصی که حدود 800 سال در پرو زندگی میکرد، کلاه جمجمه های محکمی را بر سر داشت که کلاهی فلزی روی آن دوخته شده بود. این لاه ود را مانند لاه ایمنی میوشید ا از ناحیه ده وسط رپان محافظت ند.

کنت جانسون، مردم شناسی SUNY Cortland نیز گفت که کاشت این شی فلزی در جمجمه اهدا شده به موزه اوکلاهاما سیتی می تواند معتبر باشد، اماتأکید کرد که پاسخ قطعی به این معما را باید با انجام آزمایش های دقیق داد. ا این ال، رف نظر از واقعی ودن اِ نبودن ایمپلنت، ردی انسون در وبسایت ایمیلی Live Science : رومای وسیعی در سمت راست این مجمه دیده میود ر استخوانای انی، اهی و داری راست اثیر اشته است. منین واهدی از ودی وجود دارد نشان می دهد لبها استخوانهای ست، مان افی رای رشد مجدد را .

موزه موزه استخوانشناسی اوکلاهاما سیتی هنوز زمان دقیقی را برای انجام آزمایشات مورد نظر بر روی این جمجمه اعلام نکرده اند، بنابراین به نظر می رسد جدال بر سر واقعی بودن فلز کاشته شده بر روی این جمجمه مرموز میان دانشمندان ادامه داشته باشد.

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما