(تصاویر) مترده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد ار

[ad_1]

رارو- اخر دوران اجار نوز رید و روش رده در ایران رواج داشت. رچند لت مت الایی ردها و نیزها بودند، رید نها مختصر انوادهای سیار روتمند ود. ردها از ریقا و از مسیر لیج ارس ایران ورده میدن. ال در مناطق محران نیز از انوادها در ازا دریافت ولرزندانشان را

ارش رارو؛ در دم انوادهای روتمند وندند معمولا ارهای معمول منزل مثل نظا ردها لاوه رید و روش اهی نوان از مهریۀ روس نیز ن میندند. در سال مس مجلس ورای ملی لایح لغو ردهداری در ایران را ویب رساند.

اویر مربوط به اسناد رید و روش ا اسناد ازدوا ستند در این اسناد مت ردگان نیز اشاره شده است.

. سال روش نیز (سال مسی)

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

بر طبق این سند که در تاریخ ۱۲۸۳ قمری (دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه) نوشته شده است، شخصی به اسم شاهزاده بانو فرزند مویدالدوله یک کنیز سیاه به اسم صنوبر را به مبلغ سی و پنج تومان سکۀ ناصرالدین‌شاهی به شخصی به اسم سلطانعلی میرزا فروخته شده است. از القاب و ناوین مفصلی در داس ار رفته دست ر دو نفر از اهزادگان و اعضای اندان سلطنتی ودهان. مل مرگ و ناخوشی، نانچه دای نخواسته سرقتی ا سور از اره مل مرگ و ناخوشی، [یعنی کنیز] اظهار ود، اهزاد مشتری از وم ریر ال مدت سه ماه اختیار سخ مبایعه را داشته است».

برای درک ارزش تقریبی این مبلغ می‌توان به دیگری اشاره کرد که حدوداً به سی سال بعد از این یعنی سال ۱۲۷۸ شمسی توجه دارد (تصویر زیر) که بر اساس آن ششدانگ یک خانۀ بزرگ و باغی واقع در محله کامرانی تهران به مبلغ ۲۸۰ تومان است. روش رسیده است (کامرانیه محل اغ و اقامت امرانمیرزا رزند سوم ناصرالدین اهود).

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

. snapd روش نیز (1242 مسی)

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

بر طبق این سند که در تاریخ ۱۲۷۹ قمری نوشته شده، شخصی به اسم حاجی غلامحسین شیرازی یک کنیز به اسم گلچمن را به مبلغ سی و شش تومان نقره به مادر شخصی به اسم میرزا ابوطالب وزیر فروخته شده است. نونه از القاب و ناوین ولانی مندرج در دست، ریدار، مادر از احبمنصبان و اعیان وابسته ات. در اسنپد مده:

. اسنپد روش مِلک و رده (۱۲۵۹ مسی)

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

این سند بیع‌نامه‌ای است که در سال ۱۲۹۷ قمری نوشته شده و بر طبق آن، سه دانگ از شش دانگ روستای نعمت‌آباد ریگان بم به اضافه شش نفر کنیز و غلام جمعا به مبلغ هزار و صد و پنجاه تومان، میان شخصی به اسم علی خان و شخصی. اسم ابراهیم ان مبایعه ده است.

ر دو رف این رارداد از اعیان و اشراف وابسته به دولت ودهاند. اراهیم آن مانطور در متن اسنپد مده «سرتیپ وج لوچستان» لیان رزند محمداسماعیل آن وکیلالملک است در مان ود رگترین ملاک و رار. میرزا رضای رمانی در اعترافات و س از ناصرالدیناه،

. snapkom ازدواج و ن مهریه (1298 مسی)

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

در این سند ازدواج که در سال ۱۳۳۷ قمری تنظیم شده است، مهریه به این شرح تعیین شده است: پنجاه تومان وجه نقد، ده مثقال طلا به قیمت ده تومان، پنج من به قیمت پنج تومان، یک دست فرش به قیمت پنج تومان، یک لام مت انصد ومان، دنگ آن، مین و نیز.

این مربوط به دود نجاه سال د از اسناد لی است و متی در ن رای رده ر ده سیار الاتر ا. مت ر مثقال لا در این اسنپد ومان ر ده و نابراین مت رده رابر ا انصد مبلغی ر اساس مت امروزی لا رابر ا دود سه میلیارد ومان است.

. snapd روش نیز (۱۲۹۸ مسی)

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

ر اساس این را م د ومان اسم الیه انم . از آنجایی که تاریخ این سند با سند قبلی برابر است می‌توانم بگویم که قیمت این کنیز و دخترش در زمان جمعا برابر با قیمت صد مثقال طلا است که قیمت امروز برابر با ششصد میلیون تومان است.

. snapkom ازدواج و ن مهریه (1233 مسی)

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

مت رده و نیز در دوران اجار ر اساس اسناد دیمی

این مربو د ازدوای ماهار آنم دختر رام میرزا و سلطانحسین میرزا سر احمدعلی این ر دو انواد از اعیان و اشراف مشهور من اجار و وابستگان اندان سلطنت ودهاند. پدر عروس، بهرام میرزا معروف به معزالدوله فرزند عباس‌میرزای نایب‌السلطنه و نوۀ فتحعلی شاه قاجار است که در دوره‌های مختلف حکومت خوی، کردستان، کرمانشاه و فارس را انجام داده است. در داماد نی احمد لی میرزا نیز سر نوزدهم لیاه اجار و مدتا ومت راسان را ده داشته است. دختر او لین آنم (خواهر داماد) نیز اولین مسر دی ناصرالدیناه وده است.

مهریهای در این نه این رح است: مار ومان اشرفی، لد رآن،

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما