(تصاویر) رده رداری ناسا از دورترین مناظر آن


رارو- بیل نلسون، مدیر ناسا، هفته گذشته اعلام کرد به لطف تلسکوپ فضای جیمز وب (JWST) که به زودی عملیاتی شده است، «دورترین تصویری که تا به حال از کیهان گرفته شده» را در تاریخ ۱۲ جولای (۲۱ تیر ماه) دیدم. . ا این ال در اوایل مین ناسا اعلام رد این ویر را روز ودتر از موعد مرر منتشر واهد رد.

ارش رارو، رنامه رسمی، و آیدن رار این اولین ویر را در نفران ری رسمی رونمایی واهد رد است. این رگترین رویداد و مچنین نمایشگاههای ری است ساعتی دیگر ناس دیدن ن را واهیم داشت. مز وب ارای ری در مام اریخ ر است و مه اگر لاقمند ستید ا این نفرانس ری را ورت نده دنبال نید، میوانند از اینجا اهد ا این رویداد رگ اشید.

در این لحظه و نها ساعت مانده است ما در اینجا د داریم ما را ا محتملترین نههایی اید این لسکوپ رگ اررده است، ناسازیم.

مز وب را اررده است؟

لسکوپ ا مز وب ل ارقایای میوانند نها د میلیون سال از انفجار رگ، نی را مه اینها لطف نه اصلی رگ و وانایی دیدن نور مادون رمز استانی و ده ای دور است. از آنجایی که کیهان در حال حاضر انبساط است، نور از همان ستارگان آغاز می شود از طول موج های فرابنفش و مرئی به طول موج های مادون قرمز بلندتر منتقل می شود که جیمز وب می تواند با جزئیاتی که قبلاً غیر ممکن بود آن را تشخیص دهد.

مدیر ل ناسا، در ریان مطبوعات مطبوعاتی در موسسه لمی لسکوپ ایی : این لسکوپ، سیارات راخورشیدی را دور ستارگان دیگر میرخند اوش میند ا سرنخایی از ما ود و این لسکوپ میوانند سوالات میشگی و اسخ ما مچون؛ ما از مده ایم؟ ا دنیای انی مشابه آن ما در اهای دیگر وجود دارد ا ر روشنایی د.» ناسا لیستی از اهدافی که جیمز وب به دنبال کاوش آنهاست را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانم تا حدودی فرض کنم که تصاویری که ساعاتی دیگر منتشر می‌شوند، ممکن است به یکی از گزینه‌های زیر باشد.

. سحابی آرینا

سحابی آرینا در اصل سال نوری از ما و در ورت لکی نوبی آرینا رار دارد. آرینا از رگترین و درخشانترین صحابیای سمان ما است. ال ندین ار ا سحابی آرینا ویربرداری رد، اما انتظار میرود اویر مز وب، اویر روسرخ دازل ر ر.

. سیاره راخورشیدی WASP-96b

از وب سایتی ر ن لیف ده است، نگاه ردن اتمسفر سیارات ارج از منظومه مسی ا سیارات راخوت. سیاره راخورشیدی WASP-96b ارائه ویری دقیق از این سیاره میوانند سیار ان انگیز اشد.

سیاره راخورشیدی WASP-96b

. سحابی لقه نوبی

سحابی لقه نوبی ا AKA NGC 3132، در اصل سال نوری از ما است. شرکت این صحابی ا سحابی آرینا ندی مشترک دارد، اما نا ر متضادهای نجومی ستند. در واقع این دو ایای اب و ا از ستاره دوتایی است در ال مرگ است.

سحابی لقه نوبی

. نلوی استفان

نلوی استفان ارت است از نج آن در ورت لکی اسب الدار میلیون سال نوری از ما انله دار. این انها در افق دید ما دری م نزدیک ستند اویر نا نظر ر واقعی میرسد. اما در واقع، نها ار آن از این نج آن در الامل دیگر ستند. نجمی سیار ما نزدیکتر است و نه دود میلیون سال نوری از ما اصل دارد.

نلوی استفان

. منطقه SMACS 0723

SMACS 0723 در ورت لکی نوبی Volans نگاه رده است. SMACS 0723 اینها مانند ره نانی ول ر مل منند و دلیل رم سیار اد، رانش نها اعث انحنای.

منطقه SMACS 0723

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم