اینستاگرام ارسی لدای رونایی سلبریتیا


رترینها: این مطلب دهایست از رفتار سلبریتیای ایرانی در اینستاگرام، .

نجالی …

اولین ست ریبا نجالی دید این موزیک ویدیوی مقدم واننده و نگساز و مسر اینست دیثه دیته حدیثه تهرانی چند وقت یک بار ویدیوهایی از زندگی شخصیاش و عاشقانه های خود با همسرش به اشتراک میگذارد مثلا چند وقت پیش ویدیویی از سورپرایز روز تولدش توسط کیان را منتشر کرده بود. ست دید دیثه از انتشار نگ دید مسرش ر می دهد ا لیپ ودش م در ن ور دارد.

نجال دی معمولی ر سال اتفاق میافتد. پست های سلبریتی ها به مناسبت های مختلف غیر ایرانی است که عدهای با آن مخالف هستند و به شدت به این موضوع واکنش نشان می دهند و معتقدند که جشن ها و مناسبت های غیرایرانی هیچ ربطی به سلبریتی های ایرانی ندارد. چهره های عزیز کشورمان توجهی به حواشی نمی کنند و هرساله پست های مناسبتی مثل کریسمس را به اشتراک می گذارند و با تبریک گفتن به دوستان مسیحی شان سعی در توجیه و ماستمالی این موضوع دارند!

مند امیرسلیمانی در نار درخت ریسمس و دم رفی ایرانی!

اینستاگرام ارسی

مالی در نار درخت ریسمس و آبانوئل رنگی ا ریک سال نوی مسیحیان .

اینستاگرام ارسی


ولدت مبارک …

این ولد انم مریم امیرجلالی ود دوستانش سورپرایزش رده وندند. در ن میهمانان نش، رضا مالزاده و اره رهنما در امایرانی ا رکت رده وندم ور داشتن.

اینستاگرام ارسی

ولد عزی دی در آن انواده وشحال استخری ود. ولد ای آنه! ارخ استخری ا انتشار این س از مسر و دو دختر و ولدش، از مه سانی او ریک وند، ر ر .

اینستاگرام ارسی

ن مظفری ا انتشار این س ولد رام ایی را ریک و سینما را مدیون ار او و ور درش مجید مری.

اینستاگرام ارسی


مناسبتی : لدا مبارک

این ستای لدایی م اد داشتیم در دادی از نا را در ادامه ا م مینیم.

لدای سپهر دری و ملکه و سر وچولویشان نگاهایش ر از ور دادی از اعضای امیل در نه میده!

اینستاگرام ارسی

لدای متفاوت سم اشمی در نار سگای دوستداشتنی و رف وش نش لی ساکت نشسته و سفره را آن ن!

اینستاگرام ارسی

نسیم ادبی م لدایش را لیهای رد.

اینستاگرام ارسی

مسر مرحوم ادی نوروزی و رزندانش

اینستاگرام ارسی

لدای وروش معصومی لی نفره

اینستاگرام ارسی

نبات و نه آنم استخری در لدا. مانطور مینید نبات آنم رای ند دقیقه اسی از مو ودنش دست د!

اینستاگرام ارسیاین م از لدای وروش سلیمانی و وچولوهای انمکش.

اینستاگرام ارسی

دیث ولادوند رنده ایزه رگزاری رین لدا ا رعایت روتکلهای داشتی. و نها در ای از نها اَنار و ری رمز.

اینستاگرام ارسی


من در ابم …

رضا رام این س را از ودش اشتراک اشت و نوشت: «new style».

اینستاگرام ارسی

ورژن ندی لیا امامی!

اینستاگرام ارسی


ما در وشبختیم …

وقتی لی اوجی مسر مهربان نرگس رای نرگس، نرگس میرد!

اینستاگرام ارسی

افسانه ره اد این س در نار مسرش احرخ روتنیان، لدا را ریک . این وجه م از وجای وشبخت ن سلبریتیا ستند. (اگر ماشین نزنیم)

اینستاگرام ارسی


ادش ر …

اره ازی ناهیتا متی ا انتشار این س در نار مجید الحی و نده اد رگی مربوط به سریال سا ای ا

اینستاگرام ارسی

س رخاکی ورا ورسرخ در نار امید لیمردانی ای ازی در سریال ستایش معروف د.

اینستاگرام ارسی


وچولوهای …

نا و روین وچولوهای انمک مجید الحی استی ر از مهر و لطافت واهر و رادری!

اینستاگرام ارسی

درام ریمی این سلفی ا را از رکت ای سرش اشتراک امیدواریم رایمان لب موفقیت رده اشد!

اینستاگرام ارسی


رفیقانهوری …

امیر دیدی این س را در نار اصغر راهادی مناسبت ایان لم برداری لم «قهرمان» اشتراک اشت.

این لم ارگردانی اصغر راهادی و ای ازی محسن نابنده، رشته درعرفایی و ودِ امیر دیدی ساخته ده است.

اینستاگرام ارسی

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial